you study for these exams

Câu hỏi:

11/10/2021 86,620

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: you study for these exams

_______you study for these exams,_______you will do

A. The harder / the better

Đáp án chủ yếu xác

C. The hardest / the best

D. The more hard / the more good

Đáp án A

Kiến thức : So sánh kép

Giải thích:

Xét những đáp án:

A. The harder / the better → cấu hình đối chiếu kép: The more/ -er + S + V, the more/ -er + S + V

B. The more / the much → sai cấu hình đối chiếu kép

C. The hardest / the best → sai cấu hình đối chiếu kép

D. The more hard / the more good → sai cấu hình đối chiếu rộng lớn (hard là từ là 1 âm tiết, good – bất quy tắc)

Tạm dịch: Quý Khách càng học tập chuyên cần cho tới những bài bác thi đua này, các bạn thực hiện bài bác càng tốt

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Television can make things memorable for the reason that it presents information ________ an effective way

A. over

B. with

C. in

D. on

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

If you don't have anything ________ đồ sộ say, it's better đồ sộ say nothing

A. construct

B. construction

C. constructive

D. constructor

Xem thêm: vì sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

He decided đồ sộ withdraw from the powerboat race as he had a (n) ________ of danger

A. omen

B. premonition

C. foreboding

D. prediction

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now

A. Peter wishes he hadn’t moved abroad for a fresh start.

B. If Peter moved abroad for a fresh start, he would regret it.

C. Peter regrets not having moved abroad for a fresh start.

D. If only Peter had moved abroad for a fresh start.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Her husband bought her ______ when he went on holiday in Singapore last week

A. a beautiful silk yellow scarf

B. a beautiful yellow silk scarf

C. a beautiful yellow silk scarf

D. a beautiful yellow scarf silk

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Students can only use technological devices đồ sộ complete their work _______ investment on notebooks and books

A. rather than

B. instead of

C. but for

Xem thêm: baoh2+co2

D. in case

TÀI LIỆU VIP VIETJACK