would you like me to send this package for you

Câu hỏi:

20/03/2020 30,442

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Bạn đang xem: would you like me to send this package for you

“Would you lượt thích bủ to tát send this package for you?” – “___________”

A. That would be nice. Any problems?

B. Yes, please, if you don’t mind. 

Đáp án chủ yếu xác

C. I’m sorry, but here you are

D. No, thanks. I’m really busy

Chọn B.

Đáp án B.

Dịch: “Bạn với cần thiết tôi gửi bưu khiếu nại này giúp cho bạn không?”

A. Sẽ ổn định thôi. Có yếu tố gì không?

B. Vâng, thực hiện ơn, nếu khách hàng ko phiền

C. Tôi nài lỗi, tuy nhiên của doanh nghiệp đây

D. Không, cảm ơn, tôi đang được rất rất bận

=> Đáp án B tương thích nghĩa

Dịch: Đừng nhằm thời hạn trôi qua loa nhưng mà ko thực hiện bất kể điều gì về tình hình.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

I don’t remember ____ of the decision to tát change the company policy on vacations. When was it decided?

A. telling

B. being told

C. to tát tell

D. to tát be told

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Alice and Charles did not decide to tát move to tát a bigger house until after the birth of their second child.

A. It was not until Alice and Charles had their second child did they decide to tát move to tát a bigger house. 

B. Not until Alice and Charles had their second child, they decided to tát move to tát a bigger house. 

C. Only when Alice and Charles had their second child did they decide to tát move to tát a bigger house. 

D. Only when Alice and Charles had their second child, they decided to tát move to tát a bigger house.

Xem thêm: tóm tắt người ở bến sông châu

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

_______ extremely bad weather in the mountains, we are no longer considering our skiing trip.

A. Due to

B. Because

C. Since

D. Due to tát the fact that

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Don’t tell Jane anything about the surprise các buổi tiệc nhỏ for Jack. She has got a big mouth.

A. can’t eat a lot

B. can keep secrets

C. talks too much

D. hates parties

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Don’t let time go ________ without doing anything about the situation.

A. out

B. by

C. off

D. over

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Albert Einstein was such brilliant (A) a scientist that many of his colleagues (B) had to tát study (C) for several years (D) in order to tát khuông opinions about his theories.

A. such brilliant

B. many of his colleagues 

C. study 

Xem thêm: số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau

D. several years

TÀI LIỆU VIP VIETJACK