what an attractive hair style you have got mary

Câu hỏi:

21/03/2020 70,455

A. Thank you very much. I am afraid

Bạn đang xem: what an attractive hair style you have got mary

B. I don't lượt thích your sayings

D. Thank you for your compliment 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

- “Tóc cậu đẹp nhất quá, Mary!” - “Cảm ơn cậu tiếp tục khen”

Đây là một trong những cơ hội đáp lại điều khen ngợi. Các đáp án không giống ko phù hợp

A. Cảm ơn thật nhiều. Tôi thấy lo sợ.

B. Tôi ko quí các bạn trình bày vậy.

C. Quý Khách đang được giả dối đấy.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

A. finishes 

B. finish 

C. will finish 

D. shall have finished 

Câu 2:

Body language is a potent size of ______ communication.

A. verbal 

B. non - verbal 

C. tongue 

D. oral 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

The last time I saw Rose was three years ago.

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 trang 95

A. I haven’t seen Rose since three years

B. I haven’t seen Rose three years ago

C. I didn’t see Rose for three years

D. I haven’t seen Rose for three years

Câu 4:

Small children are often told that it is rude _______ at other people.

A. to tướng point 

B. points 

C. pointed 

D. point 

Câu 5:

My Dad is always willing to tướng give a hand ______________ cleaning the house.

A. in

B. with 

C. of 

D. about 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. to tướng pay no attention to 

B. be interested in 

C. be related 

Xem thêm: soạn văn bài khan hiếm nước ngọt

D. express interested in

TÀI LIỆU VIP VIETJACK