we were so looking forward

Câu hỏi:

12/11/2020 69,458

A. poured with rain

Bạn đang xem: we were so looking forward

Đáp án chủ yếu xác

C. dropped in the bucket 

D. made hoặc while the sun shined

Đáp án A

Kiến thức về cụm kể từ cố định

pour with rain: mưa nặng trĩu phân tử, nhất là vô một khoảng tầm thời hạn lâu năm. rain cats and dogs: mưa như trút bỏ nước.

drop in the bucket: chuyện nhỏ, ko cần thiết make hoặc while the sun shines: mượn bão bẻ măng

Tạm dịch: Chúng tôi vô nằm trong mong đợi được ở lâu năm bên trên bãi tắm biển tràn nắng nóng, tuy nhiên trời mưa nặng trĩu phân tử trong cả quãng thời hạn Cửa Hàng chúng tôi ở bại liệt.

Cấu trúc không giống cần thiết lưu ý:

look forward đồ sộ st/doing st: mong đợi cái gì/làm gì

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s)

Overpopulation in big cities has severely affected the air and water quality.

A. seriously

B. insignificantly

C. largely

D. commonly

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

I was going đồ sộ have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute.

A. was determined đồ sộ go ahead  

B. lost my temper

C. was discouraged from trying 

D. grew out of it

Xem thêm: điêu khắc đông nam á

Câu 3:

It is desirable that the khách sạn manager remember đồ sộ điện thoại tư vấn the_______staff every 6 months đồ sộ clean up the air conditioners.

A. maintaining

B. maintain

C. maintainable

D. maintenance

Câu 4:

If we lose the case we may be____for the costs of the whole trial.

A. compatible

B. liable

C. available

D. accessible

Câu 5:

The committee is______of well-known mountaineers.

A. contained

B. comprised

C. included

D. consisted

Câu 6:

All the applicants for the post are thoroughly________for their suitability.

A. searched

B. vetted

C. investigated

Xem thêm: nguyên tắc của sử học

D. scrutinized

TÀI LIỆU VIP VIETJACK