we managed to get to school in time despite the heavy rain

Câu hỏi:

31/03/2020 30,536

Bạn đang xem: we managed to get to school in time despite the heavy rain

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

We managed vĩ đại get vĩ đại school in time despite the heavy rain

A. earlier than thở a particular moment  

B. later than thở expected  

Đáp án chủ yếu xác

C. early enough vĩ đại bởi something  

Đáp án B

in time: đích thị giờ 

earlier than thở a particular moment: sớm rộng lớn một khoảnh tương khắc cụ thể 

later than thở expected: lờ đờ rộng lớn dự kiến 

early enough vĩ đại bởi something : đầy đủ sớm nhằm thực hiện điều gì đó 

as long as expected: lâu như dự đoán 

=> in time >< later than thở expected 

=> đáp án B 

Tạm dịch: Chúng tôi đang đi đến ngôi trường đích thị giờ tuy nhiên sở hữu mưa lớn

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Vietnam exports a lot of rice is grown mainly in the south of the country.

A. exports

B. is grown

C. in

D. of

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He passed the exam with high scores, that made his parents happy

A. passed

B. with

C. that

D. happy

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges.

- "Excuse má. Where’s the parking lot?" - “___________”

Xem thêm: vì sao thực dân pháp chiếm được ba tỉnh miền tây nam kì một cách nhanh chóng

A. Why bởi you ask me? I don’t know

B. Do you get lost? I bởi too

C. You missed the turn. It’s back that way  

D. You are going the wrong way. It’s not here

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal so sánh much that she couldn’t sleep without it

B. When Mary was young, she loved her stuffed animal so sánh as not vĩ đại sleep without it

C. When Mary was young, she loved her stuffed animal though she couldn’t sleep without it.   

D. As Mary couldn’t sleep without her stuffed animal when Mary was young, she loved it.

Câu 5:

He had changed so sánh much since the last time we met that I ___________ him

A. could recognize

B. could hardly recognize   

C. wouldn’t have recognized  

D. don’t recognize

Câu 6:

___________ these books vĩ đại the library, as they will soon overdue.

A. Bring  

B. Take  

C. Fetch  

D. Leave

Xem thêm: soạn bài số phận con người

TÀI LIỆU VIP VIETJACK