we decided not to travel

Câu hỏi:

29/03/2020 58,138

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: we decided not to travel

We decided not to tát travel, _____ the terrible weather forecast.

A. having heard

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Phân kể từ trả thành

Giải thích:

Phân kể từ hoàn thành xong được dùng nhằm biểu diễn mô tả hành vi vẫn hoàn thành xong trước một hành vi không giống xẩy ra vô quá khứ.

Hành động “hear” ra mắt trước hành vi “decided” => having heard

Tạm dịch: Nghe dự đoán không khí xấu xa, Cửa Hàng chúng tôi đưa ra quyết định ko cút phượt.

Chọn A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The new supermarket is ví much cheaper than vãn the one in John Street. _____, they bởi free

home deliveries.

A. Moreover

B. Consequently

C. Nevertheless

D. Instead

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Richard Byrd was ____ first person in history to tát fly over ____ North Pole.

A. the - a

B. the - Ø

C. the - the

D. Ø - Ø

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Ninety-seven percent of the world’s water are salt water found in the oceans.

A. percent

Xem thêm: tại sao trong thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước phải sử dụng nước pha màu

B. world’s

C. are

D. found

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in thefollowing questions.

She is ví attractive. Many boys lập cập after her.

A. So attractive is she many boys that lập cập after her. 

B. So attractive is she that many boys lập cập after her. 

C. So attractive she is that many boys lập cập after her. 

D. So that attractive she is many boys that lập cập after her.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

As John _____ enjoyed doing research, he never could imagine himself pursuing other careers.

A. thoroughly

B. totally

C. extremely

D. utterly

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

_____ you happen to tát visit him, give him my best wishes.

A. Could

B. Would

C. Might

Xem thêm: soạn ngôi nhà trên cây

D. Should

TÀI LIỆU VIP VIETJACK