we couldn't solve the problem until our teacher arrived

Câu hỏi:

03/11/2020 54,904

Bạn đang xem: we couldn't solve the problem until our teacher arrived

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

We couldn't solve the problem until our teacher arrived.

A. When our teacher arrived, we solved the problem.

B. Until our teacher arrived, we were able to tát solve the problem.

C. Not until we solved the problem could our teacher arrive.

D. Not until our teacher arrive could we solve the problem.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về hòn đảo ngữ

Đề bài: Chúng tôi ko thể xử lý được yếu tố cho đến Lúc nghề giáo của Shop chúng tôi cho tới.

= D. Mãi cho đến Lúc nghề giáo của Shop chúng tôi cho tới thì Shop chúng tôi mới mẻ xử lý được yếu tố này.

Cấu trúc hòn đảo ngữ với "Not until":

Not until + time/time Clause + did + S + V (mãi cho đến khi…thì mới mẻ...)

Các đáp án còn lại:

A. Khi nghề giáo của Shop chúng tôi cho tới, Shop chúng tôi tiếp tục xử lý được yếu tố này.

B. Tính đến Lúc nghề giáo của Shop chúng tôi cho tới, Shop chúng tôi tiếp tục rất có thể xử lý được yếu tố này.

C. Mãi cho đến Lúc Shop chúng tôi xử lý được yếu tố này thì nghề giáo của Shop chúng tôi mới mẻ cho tới.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you.

A. be related to

B. be interested in

C. pay all attention to

D. express interest to

Câu 2:

It is of great importance to tát create a good impression ______     your interviewer.

A. on

B. about

C. for 

D. at

Xem thêm: phân tích bài thơ ông đồ

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

At first no one believed she was a pilot, but her documents lent colour to her statements.

A. provided evidence for 

B. got information from

C. borrowed colour from 

D. gave no proof of

Câu 4:

You are not allowed to tát camp here without_____

A. permission

B. persuasion

C. protection

D. decision

Câu 5:

I work from Tuesday to tát Saturday, and Sunday and Monday are my

A. working days

B. days out

C. breaks

D. days off

Câu 6:

The winner of the contest was given a(n) ________         for her excellent performance.

A. bonus

B. reward

C. fine 

D. award

Xem thêm: trường hợp nào sau đây