vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 163

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 163

Một miếng vườn hình chữ nhật đem chu vi 140m, chiều nhiều năm 50m. Người tao trồng rau củ bên trên miếng vườn cơ, tầm cứ 100m2 thu hoạch được một,5 tạ rau củ. Hỏi bên trên cả miếng vườn cơ người tao thu hoạch được từng nào ki-lô-gam rau củ ?

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi \(:\; 2\).

- Tính chiều rộng lớn = nửa chu vi \(-\) chiều nhiều năm.

- Tính diện tích S = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tìm số tạ rau củ nhận được = diện tích S : 100 ⨯ 1,5.

- Đổi số đo một vừa hai phải tìm kiếm ra lịch sự đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam, chú ý tao có một tạ = 100kg.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mảnh vườn hình chữ nhật đem chu vi 140m

Chiều dài: 50m

100m2 : 1,5 tạ rau

Mảnh vườn: ... kilogam rau?

Bài giải

Nửa chu vi miếng vườn là:

140 : 2 = 70 (m)

Chiều rộng lớn miếng vườn hình chữ nhật là :

70 – 50 = đôi mươi (m)

Diện tích miếng vườn là :

50 ⨯ đôi mươi = 1000 (m2)

Số ki-lô-gam rau củ thu hoạch được bên trên cả miếng vườn này đó là :

1,5 x 1000 : 100 = 15 (tạ)

15 tạ = 1500kg.

                           Đáp số : 1500kg. 

Bài 2

Đáy của một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 50cm, chiều rộng lớn 30cm. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật cơ, biết diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp là 3200cm2.

Phương pháp giải:

Ta có:  Diện tích xung xung quanh = chu vi lòng \(\times \) độ cao.

Từ cơ suy ra:  độ cao = diện tích S xung xung quanh \(:\) chu vi lòng. 

Lời giải chi tiết:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(50 + 30) ⨯ 2 = 160 (cm)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là :

3200 : 160 = đôi mươi (cm)

                         Đáp số : 20cm.

Bài 3

Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đem hình vẽ và độ cao thấp ghi bên trên phiên bản thiết bị tỉ trọng 1 : 1000 như hình vẽ tiếp sau đây :

Phương pháp giải:

Xem thêm: ưu điểm của văn minh đại việt

- Chia mảnh đất nền vẫn cho tới trở thành những mảnh đất nền nhỏ rồi tính diện tích S những miếng cơ.  

- Tính phỏng nhiều năm thực của một cạnh = phỏng nhiều năm cạnh cơ bên trên phiên bản đồ ⨯ 1000.

- gí dụng những công thức :

 + Diện tích hình chữ nhật = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

 + Diện tích tam giác vuông = phỏng nhiều năm cạnh góc vuông loại nhất ⨯ phỏng nhiều năm cạnh góc vuông loại nhì : 2.

Lời giải chi tiết:

Chia mảnh đất nền vẫn cho tới trở thành mảnh đất nền hình chữ nhật và mảnh đất nền hình tam giác vuông như hình vẽ.

Chiều nhiều năm thực của mảnh đất nền hình chữ nhật là : 

5 ⨯ 1000 = 5000 (cm) = 50m

Chiều rộng lớn thực của mảnh khu đất hình chữ nhật là :

3 ⨯ 1000 = 3000 (cm) = 30m

Độ nhiều năm thực những cạnh góc vuông mảnh đất nền tam giác là :

3 ⨯ 1000 = 3000 (cm) = 30m

4 ⨯ 1000 = 4000 (cm) = 40m

Chu vi mảnh đất nền này đó là :

50 + 30 + 30 + 40 + 30 = 180 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là :

50 ⨯ 30 = 1500 (m2)

Diện tích mảnh đất nền hình tam giác vuông là :

30 ⨯ 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích mảnh đất nền này đó là :

1500 + 600 = 2100 (m2)

Đáp số : Chu vi 180m ;

              Diện tích 2100m2.

Bài 4

Một kiểu mẫu sảnh hình vuông vắn đem cạnh 30m. Một mảnh đất nền hình tam giác đem diện tích S tự \(\displaystyle {4 \over 5}\) diện tích kiểu mẫu sảnh cơ và đem độ cao là 24m. Tính phỏng nhiều năm cạnh lòng của mảnh đất nền hình tam giác cơ. 

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S kiểu mẫu sảnh hình vuông vắn = cạnh ⨯ cạnh.

- Tính diện tích S mảnh đất nền hình tam giác = diện tích S kiểu mẫu sảnh hình vuông ⨯ \(\displaystyle {4 \over 5}\).

- Tính phỏng nhiều năm cạnh lòng mảnh đất nền hình tam giác = diện tích S miếng đất ⨯ 2 : độ cao.

Lời giải chi tiết:

Diện tích kiểu mẫu sảnh hình vuông vắn là :

30 ⨯ 30 = 900 (m2)

Diện tích mảnh đất nền hình tam giác là :

900 ⨯ \(\displaystyle {4 \over 5} \) = 720 (m2)

Cạnh lòng của mảnh đất nền hình tam giác là :

Xem thêm: số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là

720 ⨯ 2 : 24 = 60 (m)

                            Đáp số : 60m.

Loigiaihay.com