viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng


Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 1: Tập hợp

Bài 4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Viết từng tập kết sau bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tập kết đó:

a) A = {0; 3; 6; 9; 12; 15};

Bạn đang xem: viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng

b) B = {5; 10; 15; 20; 25; 30};

c) C = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90};

d) D = {1; 5; 9; 13; 17}.

Lời giải:

a) A = {0; 3; 6; 9; 12; 15};

Ta thấy những số 0; 3; 6; 9; 12; 15 là những số bất ngờ phân tách không còn cho tới 3 và nhỏ rộng lớn 16 nên tao viết lách tập kết A bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc điểm đặc thù là:

A = {x | x là số bất ngờ phân tách không còn cho tới 3, x < 16}.

b) B = {5; 10; 15; 20; 25; 30};

Ta thấy những số 5; 10; 15; 20; 25; 30 là những số bất ngờ phân tách không còn cho tới 5, to hơn 0 và nhỏ rộng lớn 31 (hoặc tao rất có thể viết lách nhỏ rộng lớn 32; …; 35).

Vậy tao rất có thể viết lách tập kết B vì thế những cơ hội sau:

Cách 1:

B = {x | x là những số bất ngờ phân tách không còn cho tới 5, 0 < x < 31}.

Cách 2:

B = {x | x là những số bất ngờ phân tách không còn cho tới 5, 0 < x < 35}…

c) C = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90};

Ta thấy những số 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 là những số bất ngờ phân tách không còn cho tới 10, to hơn 0 và nhỏ rộng lớn 100 (hoặc tao rất có thể viết lách nhỏ rộng lớn 91; …; 99).

Vậy tao rất có thể viết lách tập kết C vì thế những cơ hội sau:

Cách 1:

Xem thêm: soạn bài gặp lá cơm nếp ngắn nhất

C = {x | x là những số bất ngờ phân tách không còn cho tới 10, 0 < x < 91}.

Cách 2:

C = {x | x là những số bất ngờ phân tách không còn cho tới 10, 0 < x < 100}…

d) D = {1; 5; 9; 13; 17}

Ta thấy những số 1; 5; 9; 13; 17 là những số bất ngờ thỏa mãn nhu cầu số sau rộng lớn số trước 4 đơn vị chức năng (hay hay còn gọi là rộng lớn xoàng nhau 4 đơn vị) chính thức từ một và nhỏ rộng lớn 18.

Do tê liệt tao viết lách tập kết D là:

D = {x | x là những số bất ngờ rộng lớn xoàng nhau 4 đơn vị chức năng chính thức từ một, x < 18}.

Lời giải Toán 6 Bài 1: Tập thích hợp hoặc, cụ thể khác:

 • Luyện tập luyện 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tập kết A bao gồm những số bất ngờ lẻ nhỏ rộng lớn 10. ....

 • Hoạt động 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: Cho tập kết B = {2; 3; 5; 7}. Số 2 và số 4 đem là thành phần của tập kết B không? ....

 • Luyện tập luyện 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: Cho H là tập kết bao gồm những mon dương lịch đem 30 ngày. Chọn kí hiệu ∈, ∉ tương thích ....

 • Hoạt động 2 trang 6, 7 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát những số được cho tới ở Hình 2. ....

 • Luyện tập luyện 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Cho C = {x | x là số bất ngờ phân tách cho tới 3 dư 1, 3 < x < 18}. Hãy viết lách tập kết C vì thế ....

 • Luyện tập luyện 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tập kết những chữ số xuất hiện nay nhập số 2 020. ....

 • Bài 1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Liệt kê những thành phần của từng tập kết sau: a) A là tập kết thương hiệu những hình nhập Hình 3; ....

 • Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Cho tập kết A = {11; 13; 17; 19}. Chọn kí hiệu ∈, ∉ tương thích ....

  Xem thêm: chụp x quang bao lâu thì được chụp lại

 • Bài 3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Viết từng tập kết sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần của tập kết đó: ....

 • Có thể em chưa chắc chắn - Bài 1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: a) Viết tập kết A, B được minh họa vì thế Hình 6 bằng phương pháp liệt kê những thành phần của tập kết. ....

 • Có thể em chưa chắc chắn - Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Tất cả học viên của lớp 6A đều biết rõ nghịch ngợm bóng rổ hoặc cờ vua. Số học viên biết nghịch ngợm bóng rổ là trăng tròn ....