tổng hợp kiến thức toán lớp 5

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SÔ

1. Các đặc điểm cơ phiên bản của phân số

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán lớp 5

*) Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một trong những đương nhiên không giống  thì được một phân số bởi phân số đang được cho tới.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

*) Nếu phân tách cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một trong những đương nhiên không giống  thì được một phân số bởi phân số đang được cho tới.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

2. Rút gọn gàng phân số

Phương pháp:

+ Xét coi tử số và kiểu số nằm trong phân tách không còn cho tới số đương nhiên này to hơn 1. 

+ Chia tử số và kiểu số cho tới số cơ.

+ Cứ thực hiện như vậy cho tới khi sẽ có được phân số tối giản.  

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

3. Quy đồng kiểu số của những phân số

Phương pháp:

+ Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhất nhân với kiểu số của phân số loại nhị.

+ Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhị nhân với kiểu số của phân số loại nhất.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

4. So sánh nhị phân số

4.1. So sánh nhị phân số nằm trong kiểu số

Trong nhị phân số nằm trong kiểu số:

·      Phân số này với tử số nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

·      Phân số này với tử số to hơn thì to hơn.

·      Nếu tử số cân nhau thì nhị phân số cơ cân nhau.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

4.2. So sánh nhị phân số ko nằm trong kiểu số

Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng kiểu số nhị phân số cơ, rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

5. Phân số thập phân

Khái niệm: Các phân số với kiểu số là  được gọi là phân số thập phân

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

6. Phép nằm trong và trừ nhị phân số với nằm trong kiểu số

Phương pháp: Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số nằm trong kiểu số tớ nằm trong (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

7. Phép nằm trong và trừ nhị phân số ko nằm trong kiểu số

Phương pháp: Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số, rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số đang được quy đồng kiểu số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

8.  Phép nhân và quy tắc phân tách nhị phân số

● Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

● Muốn phân tách nhị phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

HỖN SỐ

1.  Khái niệm láo số

Hỗn số bao gồm nhị bộ phận là phân vẹn toàn và phần phân số.

Ví dụ: Hỗn số Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết  được hiểu là “hai và 1 phần bốn” với phần vẹn toàn là 2 và phần phân số là Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Chú ý: Phần phân số của láo số lúc nào cũng nhỏ hơn

2. Cách gửi láo số trở nên phân số

Phương pháp:

+ Tử số bởi phần vẹn toàn nhân với kiểu số rồi cùng theo với tử số tại đoạn phân số.

+ Mẫu số bởi kiểu số tại đoạn phân số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

3. Cách gửi phân số trở nên láo số

Phương pháp:

+ Tính quy tắc phân tách tử số cho tới kiểu số

+ Giữ vẹn toàn kiểu số của phần phân số; Tử số thông qua số dư của quy tắc phân tách tử số cho tới kiểu số

+ Phần nguyên nhân thương của quy tắc phân tách tử số cho tới kiểu số

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

4. Các quy tắc toán với láo số

4.1. Phép nằm trong, trừ láo số

Cách 1. Chuyển láo số về phân số

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Cách 2. Tách láo số bộ phận vẹn toàn và phần phân số

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

4.2. Phép nhân, phân tách láo số

Phương pháp: Muốn nhân (hoặc chia) nhị láo số, tớ gửi nhị láo số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) nhị phân số một vừa hai phải quy đổi.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

5. So sánh láo số

Cách 1. Chuyển láo số về phân số

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Cách 2. So sánh phần vẹn toàn và phần phân số

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. Khái niệm số thập phân

Ôn lại phân số thập phân: Các phân số với kiểu số là ,… được gọi là phân số thập phân.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Mỗi số thập phân bao gồm nhị phần: Phần vẹn toàn và phần thập phân (chúng được phân cơ hội bởi lốt phẩy)

Ví dụ. Số thập phân 4,35 bao gồm nhị phần: Phần vẹn toàn (4) và phần thập phân (35)

2. Chuyển những phân số trở nên số thập phân

Phương pháp: Nếu phân số đang được cho tới ko là phân số thập phân thì tớ gửi những phân số trở nên phân số thập phân rồi gửi trở nên số thập phân.

Ví dụ. Chuyển những phân số sau trở nên phân số thập phân:

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

3. Chuyển số thập phân trở nên phân số

Phương pháp: Viết số thập phân bên dưới dạng phân số thập phân tiếp sau đó tiến hành công việc rút gọn gàng phân số thập phân cơ.

(1, 2, 3 chữ số phần thập phân khi gửi sang trọng phân số thập phân với kiểu số là 10, 100, 100,…)

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

4. Viết những số đo chừng lâu năm, khối lượng… bên dưới dạng số thập phân

Phương pháp:

- Tìm côn trùng tương tác thân thích nhị đơn vị chức năng đo đang được cho tới.

- Chuyển số đo chừng lâu năm đang được cho tới trở nên phân số thập phân với đơn vị chức năng đo to hơn.

- Chuyển kể từ số đo chừng lâu năm bên dưới dạng phân số thập phân trở nên số đo chừng lâu năm ứng bên dưới dạng số thập phân với đơn vị chức năng to hơn.

Ví dụ. Viết số đo bên dưới dạng phân số thập phân và số thập phân

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

5. Viết láo số trở nên phân số thập phân

Phương pháp: Đổi láo số về dạng phân số thập phân, tiếp sau đó gửi trở nên số thập phân

Ví dụ. Viết láo số trở nên số thập phân:

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

6. Phép nằm trong và quy tắc trừ những số thập phân

6.1. Phép nằm trong nhị số thập phân

Muốn nằm trong nhị số thập phân tớ thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ làm thế nào để cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng như với những số đương nhiên.

- Viết lốt phẩy ở tổng trực tiếp cột với những lốt phẩy của những số hạng.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

6.2. Phép trừ nhị số thập phân

Muốn trừ một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân tớ thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện tại quy tắc trừ như trừ những số đương nhiên.

- Viết lốt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những lốt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

6.3. Phép nhân những số thập phân

a) Nhân một trong những thập phân với một trong những tự động nhiên

Muốn nhân một trong những thập phân với một trong những đương nhiên tớ là như sau:

+ Nhân như nhân những số tự động nhiên

+ Đếm coi nhập phần thập phân của số thập phân với từng nào chữ số rồi người sử dụng lốt phẩy tách ở tích đi ra từng ấy chữ số Tính từ lúc cần sang trọng trái ngược.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

b) Nhân một trong những thập phân với 10, 100, 1000,…

Muốn nhân một trong những thập phân với 10, 100, 100,… tớ chỉ việc gửi lốt phẩy của số cơ thứu tự sang trọng ở bên phải một, nhị, tía,… chữ số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

c) Nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân

Muốn nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân tớ thực hiện như sau:

+ Thực hiện tại quy tắc nhân như nhân những số tự động nhiên

+ Đếm coi nhập phần thập phân của tất cả nhị quá số với từng nào chữ số rồi người sử dụng lốt phẩy tách ở tích đi ra từng ấy chữ số Tính từ lúc cần sang trọng trái

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

(hai quá số với toàn bộ tía chữ số tại đoạn thập phân, tớ người sử dụng lốt phẩy tách ở tích đi ra tía chữ số Tính từ lúc trái ngược sang trọng phải)

d) Nhân một trong những thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…

Muốn nhân một trong những thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… tớ chỉ việc gửi lốt phẩy của số cơ thứu tự sang trọng phía bên trái một, nhị, tía,… chữ số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

6.4. Tính hóa học của quy tắc nhân

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

6.5. Phép phân tách những số thập phân

a) Chia một trong những thập phân cho tới một trong những tự động nhiên

Muốn phân tách một trong những thập phân cho tới một trong những đương nhiên tớ thực hiện như sau:

- Chia phần vẹn toàn của số bị phân tách cho tới số phân tách.

- Viết lốt phẩy nhập ở bên phải thương đang được tìm kiếm ra trước lúc lấy chữ số trước tiên tại đoạn thập phân của số bị phân tách đẻ tiến hành quy tắc phân tách.

- Tiếp tục phân tách với từng chữ số thập phân của số bị phân tách.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

b) Chia một trong những thập phân cho tới 10, 100, 1000,…

Muốn phân tách một trong những thập phân cho tới 10, 100, 1000,… tớ chỉ việc gửi lốt phẩy của số cơ thứu tự sang trọng phía bên trái một, nhị, tía,… chữ số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

c) Chia một trong những đương nhiên cho tới một trong những đương nhiên tuy nhiên thương tìm kiếm ra là một trong những thập phân

Khi phân tách một trong những đương nhiên cho tới một trong những đương nhiên mà còn phải dư, tớ kế tiếp phân tách như sau:

+ Viết lốt phẩy nhập ở bên phải số thương.

+ lõi thêm nữa ở bên phải số dư một chữ số 0 rồi phân tách tiếp.

+ Nếu còn dư nữa, tớ lại viết lách thêm nữa ở bên phải số dư mới nhất một chữ số 0 rồi kế tiếp phân tách, và hoàn toàn có thể cứ thực hiện như vậy mãi.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

d) Chia một trong những đương nhiên cho tới một trong những thập phân

Muốn phân tách một trong những đương nhiên cho tới một trong những thập phân tớ thực hiện như sau:

- Đếm coi với từng nào chữ số tại đoạn thập phân của số phân tách thì viết lách thêm nữa ở bên phải số bị phân tách từng ấy chữ số 0.

- Bỏ lốt phẩy ở số phân tách rồi tiến hành quy tắc phân tách như phân tách những số đương nhiên.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

e) Chia một trong những thập phân cho tới 0,1; 0,01; 0,001…

Muốn phân tách một trong những thập phân cho tới 0,1; 0,01; 0,001… tớ chỉ việc gửi lốt phẩy của số cơ thứu tự sang trọng ở bên phải một, nhị, tía,… chữ số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

f) Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân

Muốn phân tách một trong những thập phân cho 1 thập phân tớ thực hiện như sau:

+ Đếm coi với từng nào chữ số tại đoạn thập phân của số phân tách thì gửi lốt phẩy ở số bị phân tách sang trọng ở bên phải từng ấy chữ số.

+ Bỏ lốt phẩy ở số phân tách rồi tiến hành quy tắc phân tách như phân tách cho tới số đương nhiên.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

TỈ SỐ PHẦN TRĂM

1. Khái niệm Tỉ số phần trăm

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết  có thể viết lách bên dưới dạng là a%, hoặc Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết = a%

+ Tỉ số xác suất là tỉ số của nhị số tuy nhiên trong cơ tớ fake kiểu của tỉ số về 100.

+ Tỉ số xác suất thông thường được dùng để làm biểu thị kích cỡ kha khá của một lượng này đối với lượng không giống.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

2. Các quy tắc tính với tỉ số phần trăm

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

3. Các câu hỏi cơ phiên bản của tỉ số phần trăm

Bài toán 1: Tìm tỉ số xác suất của nhị số

Muốn lần tỉ số xác suất của nhị số tớ thực hiện như sau:

- Tìm thương của nhị số cơ bên dưới dạng số thập phân.

- Nhân thương cơ với 100 và viết lách tăng kí hiệu xác suất (%) nhập ở bên phải tích lần được

Ví dụ: Tìm tỉ số xác suất của 315 và 600

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Bài toán 2: Tìm độ quý hiếm xác suất của một trong những cho tới trước

Muốn lần độ quý hiếm phần của một trong những cho tới trước tớ lấy số cơ phân tách cho tới 100 rồi nhân với số xác suất hoặc lấy số cơ nhân với số xác suất rồi phân tách cho tới 100.

Ví dụ. Trường Đại Từ với 600 học viên. Số học viên nữ giới lúc lắc 45% số học viên toàn ngôi trường. Tính số học viên nữ giới của ngôi trường.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Bài toán 3: Tìm một trong những, biết độ quý hiếm một tỉ số xác suất của số đó

Muốn lần một trong những lúc biết độ quý hiếm xác suất của số cơ tớ lấy độ quý hiếm xác suất của số cơ phân tách cho tới số xác suất rồi nhân với 100 hoặc tớ lấy độ quý hiếm xác suất của số cơ nhân với 100 rồi phân tách cho tới số xác suất.

Ví dụ. Tìm một trong những biết 30% của chính nó bởi 72.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG

1. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Lớn rộng lớn mét

Mét

Bé rộng lớn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

1hm

1dam

1m

1dm

1cm

1mm

= 10hm

= 10dam

= 10m

       = 10 dm

= 10cm

= 10mm

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết km

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết hm

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết dam

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết m

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết dm

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết mm

= 0,1km

= 0,1hm

= 0,1dam

= 0,1m

= 0,1dm

= 0,1mm

Nhận xét

-      Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm ngay tắp lự nhau cấp ( hoặc kém) nhau 10 phiên.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Lớn rộng lớn ki-lô- gam

Ki-lô- gam

Bé rộng lớn ki-lô- gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1tấn

1tạ

1yến

1kg

1hg

1dag

1g

=10 tạ

=10 yến

=10kg

=10hg

=10dag

=10g

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết tấn

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết tạ

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết yến

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết kg

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết hg

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết dag

= 0,1tân

= 0,1tạ

= 0,1yến

= 0,1kg

= 0,1hg

= 0,1dag

Nhận xét:

-      Hai đơn vị chức năng đo lượng ngay tắp lự nhau cấp (hoặc kém) nhau 10 phiên.

-      Mỗi đơn vị chức năng đo lượng ứng với cùng 1 chữ số.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

3. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S

Lớn rộng lớn mét vuông

Mét vuông

Bé rộng lớn mét vuông

km2

hm2 

(ha)

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

1km2

1hm2

(=1ha)

1dam2

1m2

1dm2

1cm2

1mm2

= 100hm2

Xem thêm: tả về vịnh hạ long

= 100 ha

= 100dam2

= 100m2

= 100dm2

= 100cm2

=100mm2

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết = km2

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết = hm2

= ha

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết = dam2

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết = m2

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết = dm2

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết = cm2

= 0,01km2

= 0,01hm2

= 0,01 ha

= 0,01dam2

= 0,01m2

= 0,01dm2

= 0,01cm2

Nhận xét:

- Hai đơn vị chức năng đo diện tích S ngay tắp lự nhau cấp (hoặc kém) nhau 100 phiên.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

4. Bảng đơn vị chức năng đo thể tích

Mét khối

Đề - xi -mét khối

Xăng- ti- mét khối

1m3

1dm3

1cm3

= 1000 dm3

= 1000 cm3

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết m3

= Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết dm3

= 0,001m3

= 0,001dm3

Nhận xét:

- Hai đơn vị chức năng đo thể tích ngay tắp lự nhau cấp (hoặc kém) nhau 1000 phiên.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

HÌNH TAM GIÁC

1. Hình tam giác

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

- Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

- Ba góc là: 

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C).

Vậy hình tam giác với 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

2. Một số mô hình tam giác

Có 3 mô hình tam giác:

- Hình tam giác với tía góc nhọn

- Hình tam giác với cùng 1 góc tù và nhị góc nhọn

- Hình tam giác với cùng 1 góc vuông và nhị góc nhọn (gọi là hình tam giác vuông)

*) Hình vẽ minh họa

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

3. Cách xác lập lòng và đàng cao của hình tam giác

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

4. Diện tích hình tam giác

Quy tắc: Muốn tính diện tích S hình tam giác tớ lấy chừng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho tới 2.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ. Tính diện tích S hình tam giác có tính lâu năm lòng là 13cm và độ cao là 4cm.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

HÌNH THANG

1. Định nghĩa: Hình thang với cùng 1 cặp cạnh đối lập tuy nhiên tuy nhiên.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Hình thang ABCD có:

● Cạnh lòng AB và cạnh lòng DC.  Cạnh mặt mày AD và cạnh mặt mày BC.

● AB tuy nhiên song với  DC.

● AH là đàng cao, chừng lâu năm AH là chiều cao  

*) Hình thang vuông:

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

AD vuông góc với nhị lòng AB, DC.

AD là đàng cao của hình thang của ABCD.

2. Diện tích hình thang: Muốn tính diện tích S hình thang tớ lấy tổng chừng lâu năm nhị lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho tới 2.                              

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Trong đó:

● a là lòng nhỏ

● b là lòng lớn

● h là chiều cao

Ví dụ. Tính diện tích S hình thang biết chừng lâu năm nhị lòng thứu tự là ,  và độ cao .

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

HÌNH TRÒN

1. Hình tròn trặn. Đường tròn trặn.

Vẽ đàng tròn trặn tâm O, những điểm A, điểm B, điểm M, điểm C phía trên đàng tròn trặn.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

*) Bán kính

- Nối tâm O với cùng 1 điểm A bên trên đàng tròn trặn. Đoạn trực tiếp OA là nửa đường kính của đàng tròn trặn. Tất cả những nửa đường kính của hình tròn trụ đều cân nhau OA = OB = OC = OM.

- Bán kính được kí hiệu là r.

*) Đường kính

Đoạn trực tiếp AM nối nhị điểm M, N của đàng tròn trặn và trải qua tâm O là 2 lần bán kính của hình tròn trụ.  

Đường kính được kí hiệu là

Trong một hình tròn trụ, 2 lần bán kính lâu năm cấp nhị phiên nửa đường kính (d = 2r)

*) Hình tròn trặn là hình bao gồm những điểm phía trên đàng tròn trặn và những điểm nằm bên cạnh nhập hình tròn trụ cơ.

2. Chu vi hình tròn

*) Muốn tính chu vi hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với 3,14:

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

(C là chu vi hình tròn trụ, d là 2 lần bán kính hình tròn)

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn trụ với 2 lần bán kính là 8cm

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

*) Muốn tính chu vi hình tròn trụ tớ lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với 3,14.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn trụ với nửa đường kính là

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

3. Diện tích hình tròn

Muốn tính diện tích S của hình tròn trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với 3,14.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

(S là diện tích S hình tròn trụ, r là nửa đường kính hình tròn)

Ví dụ. Tính diện tích S hình tròn trụ với cung cấp kính

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Định nghĩa

Hình vỏ hộp chữ nhật là một hình không khí với 6 mặt mày đều là hình chữ nhật.

Hai mặt mày đối lập nhau của hình chữ nhật sẽ là nhị mặt mày lòng của hình chữ nhật. Các mặt mày sót lại đều là mặt mày mặt của hình chữ nhật.

Hình vỏ hộp chữ nhật tía chiều: chiều lâu năm, chiều rộng lớn, chiều cao

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Hình vỏ hộp chữ nhật có:

+ 12 cạnh: AB, BC, CD, DA, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’, AA’, BB’, CC’, DD’

+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh A’, đỉnh B’, đỉnh C, đỉnh D’

+ 6 mặt: ABCD, BCC’B’, A’B’C’D’, DCD’C’, ADD’C’, ABB’A’.

2. Công thức

Cho hình vẽ:

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Trong đó:

● a: Chiều dài

● b: Chiều rộng

● h: Chiều cao

2.1. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật bởi tích của chu vi đáy và chiều cao:

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều lâu năm trăng tròn m, chiều rộng lớn 7 m, độ cao 10 m.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

2.2. Công thức tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và diện tích S nhị mặt mày sót lại.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ: Một cái thùng hình chữ nhật với độ cao là 3 centimet, chiều lâu năm là 5,4 centimet, chiều rộng lớn là 2 centimet. Tính diện tích S toàn phần của cái thùng cơ.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

2.3. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật bởi tích của diện tích S lòng và độ cao.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 9cm, chiều rộng lớn 5cm và độ cao .

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

HÌNH LẬP PHƯƠNG

1. Định nghĩa

Hình lập phương là hình khối với chiều rộng lớn, chiều lâu năm và độ cao đều cân nhau.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Hình lập phương có:

+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh F, đỉnh G, đỉnh H

+ 12 cạnh bởi nhau: AB = BD = DC = CA = CH = AE = DG = BF = FG = FE = EH = HG

+ 6 mặt mày là hình vuông vắn bởi nhau

2. Công thức

Cho hình vẽ:

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Trong đó: a là chừng lâu năm cạnh của hình lập phương

2.1. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương bởi diện tích S một phía nhân với 4.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh của hình lập phương với cạnh 6cm.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

2.2. Công thức tính diện tích S toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương bởi diện tích S một phía nhân với 6.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ: Tính diện tích S toàn phần của hình lập phương với cạnh 5cm.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

2.3. Công thức tính thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương tớ lấy cạnh nhân với cạnh nhân rồi nhân với cạnh.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ: Tính thể tích lập phương với cạnh 3cm.

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

SỐ ĐO THỜI GIAN – CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Bảng đơn vị chức năng đo thời gian

Các đơn vị chức năng đo thời gian

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Cứ 4 năm lại có một năm nhuận

1 tuần lễ = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 với 31 ngày.

Tháng 4, 6, 9, 11 với 30 ngày.

Tháng 2 với 28 ngày (vào năm nhuận với 29 ngày)

Ví dụ:  

+) Một năm rưỡi = 1,5 năm = 12 mon × 1,5 = 1,8 tháng

+) Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

+) 0,5 giờ = 60 phút × 0,5 = 30 phút

+) 216 phút = 3h 36 phút = 3,6 giờ (thực hiện tại quy tắc phân tách 216 cho tới 60)

2. Phép toán với số đo thời gian

a) Cộng số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với quy tắc với những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng nhỏ xíu hoàn toàn có thể quy đổi sang trọng đơn vị chức năng rộng lớn thì tớ tiến hành quy đổi sang trọng đơn vị chức năng to hơn.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 2 tiếng 15 phút + 4 giờ 22 phút

b) 5 phút 38 giây + 3 phút 44 giây

Bài giải

a)

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Vậy 2 tiếng 15 phút + 4 giờ 22 phút = 6 giờ 37 phút

b)

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Vậy 5 giờ 38 giây + 3h 44 giây = 9 phút 22 giây

b) Trừ số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với quy tắc trừ những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo theo đòi đơn vị chức năng này cơ ở số bị trừ nhỏ hơn số đo ứng ở số trừ thì nên quy đổi 1 đơn vị chức năng sản phẩm to hơn ngay tắp lự kề sang trọng đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn rồi tiến hành quy tắc trừ như thông thường.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 9h 45 phút – 3h 12 phút

b) 14 phút 15 giây – 8 phút 39 giây

Bài giải

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

c) Nhân số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với quy tắc nhân những số đương nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng nhỏ xíu tớ hoàn toàn có thể quy đổi sang trọng đơn vị chức năng rộng lớn thì tớ tiến hành quy đổi sang trọng đơn vị chức năng to hơn.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a)     3h 12 phút × 3

b)    5 năm 9 mon × 2

Bài giải

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Vậy 5 năm 9 mon × 2 = 11 năm 6 mon.

TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1.  Vận tốc: Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tớ lấy quãng đàng phân tách cho tới thời hạn.

v = s  : t

2.  Quãng đường: Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

s  =   v  × t

3.  Thời gian: Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng đàng phân tách cho tới vận tốc

t = s : v

Hai hoạt động trái hướng bắt gặp nhau

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ. Cùng một khi, xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời là 50km/giờ và xe pháo máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời là 36km/giờ. lõi chừng lâu năm quãng đàng AB là 215km. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ nhị xe pháo cơ bắt gặp nhau?

Bài giải

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo là:

50 + 36 = 86 (km/giờ)

Thời gian lận chuồn nhằm nhị xe pháo bắt gặp nhau là:

215 : 86 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Hai hoạt động nằm trong chiều bắt gặp nhau

Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Ví dụ. Cùng một khi, xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50km/giờ xua theo đòi một xe pháo máy chuồn kể từ B cho tới C với véc tơ vận tốc tức thời là 38km/giờ. lõi chừng lâu năm quãng đàng AB là 18km. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ xe hơi theo kịp xe pháo máy?

Bài giải

Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe pháo là:

50 – 38 = 12 (km/giờ)

Thời gian lận chuồn nhằm xe hơi theo kịp xe pháo máy là:

18 : 12 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ

Chuyển động bên trên loại nước

*)  Một số kỹ năng cần thiết nhớ

Vận tốc thực của thuyền = (vận tốc xuôi loại + véc tơ vận tốc tức thời ngược dòng) : 2

Vận tốc làn nước = (vận tốc xuôi loại – véc tơ vận tốc tức thời ngược dòng) : 2

Vận tốc xuôi loại – véc tơ vận tốc tức thời ngược loại = véc tơ vận tốc tức thời làn nước × 2

* Chú ý

Vận tốc thực của thuyền đó là véc tơ vận tốc tức thời của thuyền khi làn nước đứng yên lặng (hay làn nước yên lặng lặng).

Trên và một quãng đàng thì véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch tặc.

Ví dụ. Vận tốc ca nô khi nước lặng là 25km/giờ. Vận tốc làn nước là 3km/giờ. Tính:

a) Vận tốc của ca nô khi chuồn xuôi loại.

b) Vận tốc của ca nô khi chuồn ngược dòng

Bài giải

a) Vận tốc của ca nô khi chuồn xuôi loại là:

25 + 3 = 28 (km/giờ)

b) Vận tốc của ca nô khi chuồn ngược loại là:

25 – 3 = 22 (km/giờ)

Đáp số:

a)     28 km/giờ

b)    22 km/giờ

Xem tăng những nội dung bài viết về công thức, khái niệm, đặc điểm môn Toán hoặc, cụ thể khác:

  • Hình tròn trặn là gì ? Bán kính, 2 lần bán kính, công thức tính chu vi, diện tích S hình tròn
  • Công thức, phương pháp tính chu vi Hình tròn trặn hoặc, chi tiết
  • Công thức, phương pháp tính diện tích S Hình tròn trặn hoặc, chi tiết
  • Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 3 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết
  • Tổng hợp ý kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 chi tiết

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền cho tới teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Xem thêm: tìm trong văn bản tuổi thơ tôi các từ ngữ được đặt trong dấu ngoặc kép

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.