tổng cấp số nhân lùi vô hạn


Cách tính tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn vô cùng hay

Với Cách tính tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn vô cùng hoặc Toán lớp 11 bao gồm tương đối đầy đủ cách thức giải, ví dụ minh họa và bài bác luyện trắc nghiệm sở hữu câu nói. giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện dạng bài bác thói quen tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn kể từ cơ đạt điểm trên cao vô bài bác ganh đua môn Toán lớp 11.

Cách tính tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn vô cùng hay

Bạn đang xem: tổng cấp số nhân lùi vô hạn

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Tổng của CSN lùi vô hạn

Cấp số nhân vô hạn u1, u2, u3,..un,..sở hữu công bội q, với |q| < 1 gọi là cung cấp số nhân lùi vô hạn.

Tổng S của cung cấp số nhân cơ là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Đây là tổng của cung cấp số nhân vô hạn có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án nên tổng là Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 2: Tìm tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn (un) biết un = 1/(3n)

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 3: Tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Vì những số của tổng lập trở thành cung cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = 1, q = -1/2

Vậy

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 4: Tìm số hạng tổng quát lác của cung cấp số nhân lùi vô hạn sở hữu tổng vày 3 và công bội q = 2/3

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 5: Tìm tổng của mặt hàng số sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vì vậy những số của tổng lập trở thành cung cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = -1, q = -1/10

Vậy

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 6: Tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn là 5/3 tổng phụ thân số hạng thứ nhất của chính nó là 39/25. Tìm số hạng đầu và công bội của cung cấp số cơ.

Hướng dẫn:

Ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 7: Cho mặt hàng số (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Tính tổng của mặt hàng un

Hướng dẫn:

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = 50% và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hay lắm đó

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = (-1)/2 và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án B

Bài 2: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = 1/3 và q = (-1)/3.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án A

Bài 3: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = 2 và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án A

Bài 4: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = 3 và q = (-1)/3.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án C

Bài 5: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = (-1)/4 và q = (-1)/4.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án A

Bài 6: Kết trái khoáy nào là sau đó là đúng:

A. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) sở hữu công bội q thì tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

B. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) sở hữu

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

C. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) sở hữu Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Xem thêm: vi khuẩn gram dương

D. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) sở hữu Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Vì q = (3/4) < 1 đó là cung cấp số nhân lùi vô hạn nên Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn C

Bài 7: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) sở hữu u1 = -50, S = 100. Tìm 5 số hạng thứ nhất của dãy:

A. 50; 25; 12,5; 6,5; 3,25

B. 50; 25,5; 12,5; 6,25; 3,125

C. 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

D. 50; 25; 12,25; 6,125; 3,0625

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức : Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Suy rời khỏi 5 số hạng thứ nhất của mặt hàng số: 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

Chọn C

Hay lắm đó

Bài 8: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) sở hữu u1 = -1, q = x. Tìm tổng S và 3 số hạng đầu của cung cấp số này:

A.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án và -1, x, -x2

B.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án và -1, x, x2

C.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án và -1, -x, -x2

D.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án và -1, x, -x2

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án số hạng đầu là -1, -x, -x2

Chọn C

Bài 9: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) sở hữu u1 = -x, q = x2. Tìm tổng S và 3 số hạng đầu của cung cấp số này:

A.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án và -x, x3, x5

B.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án và -x, x3, x4

C.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án và -x, x3, x6

D.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án và -x, -x3, -x6

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án số hạng đầu là - x, -x3, -x6

Chọn D

Bài 10: Tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = 5 và q = 1/√5.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án D

Bài 11: Tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn sau: -3; 0,3; -0,03; 0,003;...

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = -3 và q = 0,1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án A

Bài 12: Tìm tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

A. 4 + 2√2

B. 4 - 2√2

C. -4 + 2√2

D. -4 + 2√2

Lời giải:

Đáp án: B

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = 2 và q = 1/√2

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án B

Bài 13: Cho cung cấp số nhân lùi vô hạn sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án Tìm q

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân nên q = (1/4)

Chọn đáp án A

Bài 14: Tìm tổng của mặt hàng số sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vì vậy những số của tổng lập trở thành cung cấp số nhân lùi vô hạn với u1 = -1, q = (-1)/10

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án D

Bài 15: Cho mặt hàng số (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Tính tổng của mặt hàng un

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Xem thêm: phân tích vai trò của thành thị trung đại

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân sở hữu u1 = 50% và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Chọn đáp án C