tiếng anh 7 unit 10 skills 1


1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) đồ sộ complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pair. Discuss the following questions.

(Làm việc theo dõi cặp. Thảo luận những thắc mắc sau.)

1. What are the main energy sources in Viet Nam?

(Các mối cung cấp tích điện chủ yếu ở nước ta là gì?)

2. What type(s) of energy sources will we use in the future?

(Chúng tao tiếp tục dùng (những) loại mối cung cấp tích điện nào là vô tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. They are hydro energy and energy from coal.

(Chúng là tích điện thủy năng lượng điện và tích điện kể từ kêu ca đá.)

2. We will use solar energy and wind energy.

(Chúng tôi tiếp tục dùng tích điện mặt mày trời và tích điện dông tố.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) đồ sộ complete the sentences.

(Ông Lâm đang được giảng bài bác về những mối cung cấp tích điện. Đọc văn phiên bản và lựa chọn phương án rất tốt (A, B hoặc C) nhằm hoàn thiện những câu.)

Hello, class. Today I'd lượt thích đồ sộ tell you about two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources.

Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. We can use these sources đồ sộ produce energy. They are cheap and easy đồ sộ use. People use them a lot. But they are very limited and will lập cập out soon.

Renewable sources come from the sun, wind or water. When energy comes from the sun, we Call it solar energy. Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water. Renewable sources are available, clean and safe đồ sộ use. But they are expensive đồ sộ produce.

In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not lập cập out.

1. Non – renewable sources are cheap and _________.

A. available

B. easy đồ sộ use 

C. expensive

2. _________come from the sun, wind or water.

A. Renewable sources

B. All energy sources

C. Non-renewable sources

3. When energy comes from water, we Call it_________.

A. wind energy 

B. solar energy

C. hydro energy 

4. Renewable energy sources are better for_______.

A. the environment 

B. our cars

C. hydro energy

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

Chào cả lớp. Hôm ni tôi mong muốn trình bày với chúng ta về nhì mối cung cấp tích điện. Chúng là những mối cung cấp ko thể khởi tạo và những mối cung cấp hoàn toàn có thể khởi tạo.

Các mối cung cấp ko thể khởi tạo là kêu ca đá, dầu lửa và khí châm ngẫu nhiên. Chúng tao hoàn toàn có thể dùng những mối cung cấp này nhằm phát triển tích điện. Chúng rẻ rúng và dễ dàng dùng. Mọi người tiêu dùng nó rất nhiều. Nhưng nó rất giới hạn và tiếp tục không còn sớm.

Các mối cung cấp khởi tạo tới từ mặt mày trời, dông tố hoặc nước. Khi tích điện tới từ mặt mày trời, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện mặt mày trời. Năng lượng dông tố tới từ dông tố, và tích điện thủy năng lượng điện tới từ nước. Nguồn khởi tạo đã có sẵn, thật sạch sẽ và tin cậy nhằm dùng. Nhưng bọn chúng nhiều tiền nhằm phát triển.

Trong sau này, tất cả chúng ta tiếp tục dựa nhiều hơn nữa vô những mối cung cấp tích điện khởi tạo. Chúng chất lượng rộng lớn mang lại môi trường xung quanh và bọn chúng sẽ không còn hết sạch.

1. Nguồn ko tái ngắt tạo ra rẻ rúng và _________.

A. sở hữu sẵn

B. dễ dàng sử dụng

C. đắt

2. ________nhận được kể từ mặt mày trời, dông tố hoặc nước.

A. Nguồn tái ngắt tạo

B. Tất cả những mối cung cấp năng lượng

C. Các mối cung cấp ko thể tái ngắt tạo

3. Khi tích điện tới từ nước, tất cả chúng ta gọi nó là_________.

A. tích điện gió

B. tích điện mặt mày trời

C. tích điện thủy

4. Các mối cung cấp tích điện khởi tạo chất lượng rộng lớn mang lại ____.

A. môi trường

B. xe pháo của bọn chúng tôi

C. tích điện thủy

Lời giải chi tiết:

1. B

Non – renewable sources are cheap and easy đồ sộ use.

(Năng lượng ko thể khởi tạo thì rẻ rúng và dễ dàng dùng.)

Thông tin: Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. ... They are cheap and easy đồ sộ use.

(Các mối cung cấp ko thể khởi tạo là kêu ca đá, dầu lửa và khí châm ngẫu nhiên. ... Chúng rẻ rúng và dễ dàng dùng.)

2. A

Renewable sources come from the sun, wind or water.

(Các mối cung cấp tích điện hoàn toàn có thể khởi tạo tới từ mặt mày trời, dông tố và nước.)

Thông tin: Renewable sources come from the sun, wind or water.

(Các mối cung cấp khởi tạo tới từ mặt mày trời, dông tố hoặc nước.)

3. C

When energy comes from water, we Call it hydro energy.

(Khi tích điện tới từ nước, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện thủy năng lượng điện.)

Thông tin: Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water.

(Năng lượng dông tố tới từ dông tố, và tích điện thủy năng lượng điện tới từ nước.)

4. A

Renewable energy sources are better for the environment.

(Các mối cung cấp tích điện hoàn toàn có thể khởi tạo thì chất lượng rộng lớn mang lại môi trường xung quanh.)

Thông tin: In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not lập cập out.

(Trong sau này, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục dựa nhiều hơn nữa vô những mối cung cấp tích điện khởi tạo. Chúng chất lượng rộng lớn mang lại môi trường xung quanh và bọn chúng sẽ không còn hết sạch.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn phiên bản và vấn đáp những thắc mắc.)

1. How many energy sources are there? What are they?

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 10 trang 50

(Có từng nào mối cung cấp năng lượng? Chúng là gì?)

2. What vì thế non-renewable sources include?

(Các mối cung cấp ko khởi tạo bao hàm những gì?)

3. What are the advantages of renewable energy?

(Ưu điểm của tích điện khởi tạo là gì?)

4. What will we rely more on in the future?

(Chúng tao tiếp tục nhờ vào điều gì nhiều hơn nữa vô tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. There are two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources. 

(Có nhì mối cung cấp tích điện. Chúng là những mối cung cấp ko thể khởi tạo và những mối cung cấp hoàn toàn có thể khởi tạo.)

2. Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. 

(Các mối cung cấp ko thể khởi tạo là kêu ca đá, dầu lửa và khí châm ngẫu nhiên.)

3. Renewable sources are available, clean and safe đồ sộ use. But they are expensive đồ sộ produce.

(Nguồn khởi tạo đã có sẵn, thật sạch sẽ và tin cậy nhằm dùng. Nhưng bọn chúng nhiều tiền nhằm phát triển.)

4. In the future we will rely more on renewable energy sources.

(Trong sau này, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục dựa nhiều hơn nữa vô những mối cung cấp tích điện khởi tạo.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns.

run out                            limited                    easy đồ sộ use                      cheap                expensive                       available                   safe đồ sộ use                  good for the environment

Advantages

Disadvantages

 

Phương pháp giải:

run out (ph.v): cạn kiệt

limited (adj): có giới hạn

easy đồ sộ use (adj): dễ dàng sử dụng

cheap (adj): rẻ

expensive (adj): đắt

available (adj): sẵn có

safe đồ sộ use (adj): tin cậy sử dụng

good for the environment (adj): chất lượng môi trường

Lời giải chi tiết:

Advantages

(Thuận lợi)

Disadvantages

(Bất lợi)

easy đồ sộ use (dễ dàng sử dụng)                    

cheap (rẻ)

available (sẵn có)

safe đồ sộ use (an toàn sử dụng)

good for the environment (tốt môi trường)

run out (cạn kiệt)

limited (có giới hạn)

expensive (đắt tiền)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

(Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về ưu thế và điểm yếu của những mối cung cấp tích điện không giống nhau.)

Example:

A: What are the advantages of hydro energy?

(Những ưu thế của tích điện thủy năng lượng điện là gì?)

B: It's available, clean and safe đồ sộ use.

(Nó đã có sẵn, thật sạch sẽ và tin cậy nhằm dùng.)

A: What are its disadvantages?

(Nhược điểm của chính nó là gì?)

B: It's expensive đồ sộ produce.

(Nó nhiều tiền nhằm phát triển.)

Lời giải chi tiết:

A: What are the advantages of energy from coal?

(Ưu điểm của tích điện kể từ kêu ca đá là gì?)

B: It's cheap and easy đồ sộ use.

(Nó rẻ rúng và dễ dàng dùng.)

A: What are its disadvantages?

(Nhược điểm của chính nó là gì?)

B: It's limited and not good for the environment.

(Nó giới hạn và ko chất lượng mang lại môi trường xung quanh.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how đồ sộ save energy at home page. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways đồ sộ save energy at home page. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home page.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention đồ sộ the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations đồ sộ ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous size of the verbs in brackets. 3. Circle the correct size of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: nh4no3 caoh2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.