thuốc bổ cho bà bầu

Khi bi&#7871t bản thân mang bầu, ch&#7855c h&#7859n những m&#7865 b&#7847u s&#7869 vô nằm trong b&#7891i h&#7891i và h&#7841nh phúc. Tuy nhiên, xen k&#7869 ni&#7873m h&#7841nh phúc &#273ó s&#7869 là nh&#7919ng thắc mắc l&#7855ng v&#7873 s&#7913c kh&#7887e c&#7911a c&#7843 m&#7865 và bé xíu su&#7889t 9 mon 10 ngày mang thai. Ch&#7855c r&#7857ng s&#7869 với nhi&#7873u m&#7865 b&#7847u b&#259n kho&#259n ko bi&#7871t l&#7921a ch&#7885n lo&#7841i thu&#7889c b&#7893 này t&#7889t cho tới giai &#273o&#7841n mang bầu và cách sử dụng nh&#432 th&#7871 này &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o s&#7921 vạc tri&#7875n toàn di&#7879n cho tới con cái ngay lập tức t&#7915 nh&#7919ng ngày &#273&#7847u tiên.

Bạn đang xem: thuốc bổ cho bà bầu

V&#7899i nhi&#7873u n&#259m ho&#7841t &#273&#7897ng nhập ngành d&#432&#7907c ph&#7849m nằm trong &#273&#7897i ng&#361 d&#432&#7907c s&#297 nhiều kinh nghi&#7879m, H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t &#273ã t&#432 v&#7845n và &#273&#7891ng hành nằm trong hàng trăm ngàn m&#7865 b&#7847u nhập vi&#7879c ch&#259m sóc s&#7913c kho&#7867 bầu k&#7923. Vì v&#7853y, Lúc &#273&#7871n v&#7899i Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t b&#7841n trọn vẹn với th&#7875 yên lặng tâm, Cửa Hàng chúng tôi s&#7869 gom b&#7841n l&#7921a ch&#7885n &#273&#432&#7907c s&#7843n ph&#7849m thu&#7889c b&#7893 phù h&#7907p nh&#7845t gom m&#7865 b&#7847u với m&#7897t bầu k&#7923 kh&#7887e m&#7841nh. D&#432&#7899i &#273ây, Cửa Hàng chúng tôi s&#7869 &#273&#432a rời khỏi nh&#7919ng nguyên nhân vì thế sao bà b&#7847u c&#7847n b&#7893 sung thu&#7889c b&#7893 và phân chia s&#7867 &#273&#7871n b&#7841n những lo&#7841i TPCN, thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n ni &#273ã và &#273ang nh&#7853n &#273&#432&#7907c r&#7845t nhi&#7873u ph&#7843n h&#7891i tích c&#7921c t&#7915 những m&#7865 b&#7847u. 

Top những lo&#7841i thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n nay

Tr&#432&#7899c Lúc &#273i lần hi&#7875u những lo&#7841i thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u, tất cả chúng ta nằm trong lần hi&#7875u nguyên nhân vì thế sao m&#7865 b&#7847u c&#7847n b&#7893 sung thu&#7889c b&#7893 và nh&#7919ng lo&#7841i d&#432&#7905ng ch&#7845t c&#7847n thi&#7871t tuy nhiên m&#7865 b&#7847u c&#7847n b&#7893 sung nhập bầu k&#7923 nhé. 

Vì sao nên b&#7893 sung thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u?

Trong quy trình mang bầu với r&#7845t nhi&#7873u nhi&#7873u m&#7865 b&#7847u g&#7863p ph&#7843i tình tr&#7841ng mang thai khi&#7871n vi&#7879c &#259n u&#7889ng khó khăn kh&#259n ho&#7863c c&#361ng với nhi&#7873u m&#7865 b&#7847u s&#7907 t&#259ng cân nặng vượt lên trước m&#7913c nên trì trệ vi&#7879c &#259n u&#7889ng. &#272i&#7873u này s&#7869 tạo nên thi&#7871u ch&#7845t cho tới c&#417 th&#7875 và ko &#273&#7911 dinh cơ d&#432&#7905ng cho tới bầu nhi vạc tri&#7875n toàn di&#7879n. 

&#272&#7875 gom m&#7865 b&#7847u b&#7893 sung &#273&#7911 dinh cơ d&#432&#7905ng c&#7847n thi&#7871t cho tới c&#7843 m&#7865 và bầu nhi, s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u với l&#7869 là cơ hội nhanh chóng nh&#7845t và hi&#7879u qu&#7843 nh&#7845t. 

Các lo&#7841i thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u ko ch&#7881 gom b&#7893 sung những d&#432&#7905ng ch&#7845t c&#7847n thi&#7871t cho tới m&#7865 kh&#7887e và bầu nhi vạc tri&#7875n mà còn phải đem &#273&#7871n nhi&#7873u công d&#7909ng tuy&#7879t v&#7901i nh&#432: 

 • Giúp những m&#7865 b&#7847u gi&#7843m &#7889m nghén n&#7863ng, gi&#7843m suy nh&#432&#7907c c&#417 th&#7875 và s&#7909t cân nặng.
 • Phòng ng&#7915a nguy khốn c&#417 b&#7883 s&#7843y bầu &#7903 3 mon &#273&#7847u.
 • Ng&#259n ng&#7915a nguy khốn c&#417 d&#7883 t&#7853t b&#7849m sinh &#7903 bầu nhi.
 • Gi&#7843m nguy khốn c&#417 b&#7883 b&#7879nh lý bầu k&#7923, ho&#7863c b&#7879nh t&#7853t &#7903 em bé xíu.
 • H&#7841n ch&#7871 kh&#7843 n&#259ng bầu b&#7883 ch&#7871t l&#432u ho&#7863c sinh non.
 • H&#7895 tr&#7907 bầu nhi vạc tri&#7875n c&#7845u trúc c&#417 th&#7875 t&#7889t, t&#7841o ti&#7873n &#273&#7873 cho tới t&#432&#417ng lai cao l&#7899n.
 • Giúp tạo hình c&#7845u trúc óc b&#7897, ch&#7845t xám t&#7889t, &#273&#7875 em bé xíu lanh lợi, lanh l&#7907i h&#417n. 

Các group d&#432&#7905ng ch&#7845t quan liêu tr&#7885ng bà b&#7847u c&#7847n b&#7893 sung nhập bầu k&#7923

D&#432&#7899i &#273ây là những group d&#432&#7905ng ch&#7845t tuy nhiên m&#7865 b&#7847u c&#7847n b&#7893 sung nhập quy trình mang bầu &#273&#7875 c&#7843 m&#7865 và bé xíu với m&#7897t bầu k&#7923 kh&#7887e m&#7841nh.

Các group d&#432&#7905ng ch&#7845t quan liêu tr&#7885ng bà b&#7847u c&#7847n b&#7893 sung

Các group d&#432&#7905ng ch&#7845t quan liêu tr&#7885ng bà b&#7847u c&#7847n b&#7893 sung

S&#7855t (Iron)

S&#7855t là d&#432&#7905ng ch&#7845t vô nằm trong quan liêu tr&#7885ng &#273&#7889i v&#7899i ph&#7909 n&#7919 mang bầu, nh&#7845t là giai &#273o&#7841n 3 mon &#273&#7847u bầu k&#7923. B&#7903i n&#7871u thi&#7871u s&#7855t nhập giai &#273o&#7841n này s&#7869 tạo nên nguy khốn c&#417 s&#7843y bầu cao, m&#7865 thi&#7871u ngày tiết th&#432&#7901ng xuyên chóng m&#7863t, suy nh&#432&#7907c và c&#417 th&#7875 xanh rì còn bé xíu s&#7869 ch&#7853m vạc tri&#7875n.

Hàm l&#432&#7907ng s&#7855t khuy&#7871n ngh&#7883 là 30mg/ ngày nhập su&#7889t bầu k&#7923.  

Canxi

Canxi  là trở thành ph&#7847n &#273óng tầm quan trọng c&#7845u t&#7841o nên sườn x&#432&#417ng và hình hài c&#7911a em bé xíu. Khi thi&#7871u h&#7909t can xi s&#7869 r&#7845t nguy khốn hi&#7875m vì thế với th&#7875 tạo nên d&#7883 t&#7853t x&#432&#417ng ho&#7863c bé x&#432&#417ng &#7903 bé xíu và tạo nên &#273au nh&#7913c x&#432&#417ng &#7903 m&#7865.

Hàm l&#432&#7907ng can xi khuy&#7871n ngh&#7883 là 800-1000mg. 

Acid folic

Acid folic với tác d&#7909ng gom phân loại t&#7871 bào, ng&#259n ng&#7915a d&#7883 t&#7853t &#7889ng th&#7847n kinh &#7903 tr&#7867. &#272ây là d&#432&#7905ng ch&#7845t c&#7921c k&#7923 quan liêu tr&#7885ng &#7903 3 mon &#273&#7847u bầu k&#7923. 

Hàm l&#432&#7907ng Acid folic &#273&#432&#7907c khuy&#7871n ngh&#7883 là 400-800 &#273&#417n v&#7883 t&#7915 khi mang bầu &#273&#7871n su&#7889t bầu k&#7923 và c&#7843 giai &#273o&#7841n hậu sinh nở. 

K&#7869m

K&#7869m là m&#7897t trong những nguyên vẹn t&#7889 &#7843nh h&#432&#7903ng tr&#7921c ti&#7871p &#273&#7871n h&#7879 mi&#7877n d&#7883ch. Cạnh c&#7841nh &#273ó, k&#7869m còn làm chống ng&#7915a s&#7843y bầu, bầu ch&#7871t l&#432u và sinh non,.. 

Hàm l&#432&#7907ng k&#7869m &#273&#432&#7907c khuy&#7871n ngh&#7883 là 12 &#273&#417n v&#7883 /ngày

Iod

Iod c&#361ng là khoáng ch&#7845t bà b&#7847u nên cung c&#7845p &#273&#7847y &#273&#7911 &#273&#7875 gom ng&#259n ng&#7915a ch&#7913ng &#273&#7847n &#273&#7897n &#7903 tr&#7867 ng&#259n ng&#7915a s&#7849y bầu, bầu ch&#7871t l&#432u, sinh non; khuy&#7871t t&#7853t b&#7849m sinh nh&#432 câm &#273i&#7871c, li&#7879t thủ công,....

Hàm l&#432&#7907ng Iod &#273&#432&#7907c khuy&#7871n ngh&#7883 là 175 - 220mcg/ngày.

Vitamin và khoáng ch&#7845t

Vitamin và khoáng ch&#7845t gom lưu giữ s&#7913c kh&#7887e c&#7911a m&#7865 và s&#7921 vạc tri&#7875n c&#7911a bé xíu su&#7889t bầu k&#7923. 

Bên c&#7841nh &#273ó, Omega 3 c&#361ng &#273&#432&#7907c khuy&#7871n ngh&#7883 b&#7893 sung nhập giai &#273o&#7841n mang bầu &#273&#7875 bé xíu vạc tri&#7875n trí não, h&#7879 th&#7847n kinh và th&#7883 l&#7921c t&#7889t h&#417n.

&#272i&#7875m danh những lo&#7841i TPCN, thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n nay

D&#432&#7899i &#273ây là những lo&#7841i TPCN, thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u tuy nhiên H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t mu&#7889n phân chia s&#7867 &#273&#7871n những b&#7841n.

1. Viên u&#7889ng Elevit

Elevit là th&#7921c ph&#7849m b&#7843o v&#7879 s&#7913c kh&#7887e &#273&#432&#7907c nh&#7853p kh&#7849u t&#7915 Pháp, gom b&#7893 sung acid folic, s&#7855t và những Vi-Ta-Min, khoáng ch&#7845t c&#7847n thi&#7871t cho tới ph&#7909 n&#7919 chu&#7849n b&#7883 mang bầu, &#273ang mang bầu và nuôi con, h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e, nâng lên s&#7913c &#273&#7873 kháng, gi&#7843m nguy khốn c&#417 thi&#7871u h&#7909t Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t, h&#7895 tr&#7907 bầu k&#7923 kh&#7887e m&#7841nh.

M&#7895i viên Elevit ch&#7913a &#273&#7871n trăng tròn trở thành ph&#7847n g&#7891m những Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t quan liêu tr&#7885ng c&#7847n thi&#7871t &#273&#432&#7907c khuy&#7871n ngh&#7883 b&#7893 sung từng ngày. U&#7889ng Elevit là bi&#7879n pháp d&#7877 dàng nh&#7857m &#273&#7843m b&#7843o m&#7865 b&#7847u &#273ang h&#7895 tr&#7907 cho tới quy trình vạc tri&#7875n kh&#7887e m&#7841nh c&#7911a bầu nhi &#7903 m&#7885i giai &#273o&#7841n nhập bầu k&#7923.

Thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u Elevit

Elevit

Công d&#7909ng c&#7911a s&#7843n ph&#7849m Elevit:

Elevit với th&#7875 &#273em l&#7841i những công d&#7909ng sau:

 • Giúp ng&#259n ng&#7915a tình tr&#7841ng ch&#7853m vạc tri&#7875n trí não c&#361ng nh&#432 lo&#7841i b&#7887 những nguy khốn c&#417 d&#7883 t&#7853t b&#7849m sinh cho tới tr&#7867.
 • Cung c&#7845p hàm l&#432&#7907ng Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t c&#7847n thi&#7871t cho tới m&#7865 b&#7847u kh&#7887e m&#7841nh. Tuy nhiên, v&#7851n &#273&#7843m b&#7843o s&#7921 vạc tri&#7875n cho tới bầu nhi m&#7897t cơ hội an toàn và tin cậy.
 • B&#7893 sung l&#432&#7907ng DHA c&#7847n thi&#7871t gom bầu nhi tạo hình, vạc tri&#7875n óc b&#7897 m&#7897t cơ hội v&#432&#7907t tr&#7897i.
 • H&#7895 tr&#7907 cân nặng b&#7857ng ch&#7871 &#273&#7897 dinh cơ d&#432&#7905ng nh&#7857m t&#259ng c&#432&#7901ng b&#7893 sung s&#7913c kh&#7887e cho những m&#7865 b&#7847u.

2. Vitamin t&#7893ng h&#7907p cho tới bà b&#7847u Nature Made Prenatal Multi +DHA 200 mg DHA 

Nature Made Prenatal Multi +DHA 200 mg là loại Vi-Ta-Min b&#7847u ch&#7845t l&#432&#7907ng &#273&#432&#7907c &#432a chu&#7897ng &#432a chu&#7897ng bên trên toàn th&#7871 gi&#7899i. S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c nh&#7853p tr&#7921c ti&#7871p t&#7915 M&#7929 (USA) v&#7899i công th&#7913c trả h&#7843o k&#7871t h&#7907p công th&#7913c b&#7893 sung 23 Vi-Ta-Min, những khoáng ch&#7845t thi&#7871t y&#7871u, c&#361ng nh&#432 những nguyên vẹn t&#7889 vi l&#432&#7907ng s&#7869 là s&#7921 l&#7921a ch&#7885n lanh lợi và r&#7845t phù h&#7907p cho những ph&#7909 n&#7919 chu&#7849n b&#7883 mang bầu, &#273ang mang bầu và &#273ang nuôi con hi&#7879n ni.

Vitamin t&#7893ng h&#7907p cho tới bà b&#7847u Nature Made Prenatal Multi +DHA 200 mg DHA

Vitamin t&#7893ng h&#7907p cho tới bà b&#7847u Nature Made Prenatal Multi +DHA 200 mg DHA 

Công d&#7909ng c&#7911a s&#7843n ph&#7849m Nature Made Prenatal Multi +DHA 200 mg DHA:

 • H&#7895 tr&#7907 gi&#7843m kh&#7843 n&#259ng m&#7855c những b&#7879nh ch&#7853m vạc tri&#7875n trí não và những d&#7883 t&#7853t b&#7849m sinh cho tới bầu nhi. 
 • B&#7893 sung Axit Folic ng&#259n ng&#7915a ch&#7913ng d&#7883 t&#7853t &#7889ng th&#7847n kinh c&#7911a tr&#7867.
 • Cung c&#7845p 200mg DHA c&#7847n thi&#7871t cho tới s&#7921 vạc tri&#7875n và tạo hình óc b&#7897 c&#7911a bé xíu, gom bé xíu lanh lợi và vạc tri&#7875n trí não ngay lập tức nhập b&#7909ng m&#7865 . 
 • T&#259ng s&#7921 h&#7845p th&#7909 can xi, gom x&#432&#417ng c&#7911a m&#7865 và bé xíu ch&#7855c kh&#7887e, rời bé x&#432&#417ng và t&#7841o ti&#7873n &#273&#7873 &#273&#7875 vạc tri&#7875n chi&#7873u cao cho tới bé xíu nhập t&#432&#417ng lai.
 • B&#7893 sung những Vi-Ta-Min, khoáng ch&#7845t thi&#7871t y&#7871u cho những bà m&#7865 nhập quy trình mang bầu. 
 • B&#7891i b&#7893 s&#7913c kho&#7867 và cân nặng b&#7857ng dinh cơ d&#432&#7905ng cho tới bầu ph&#7909. 
 • Ngoài rời khỏi, Prenatal DHA còn tồn tại tác d&#7909ng t&#259ng ch&#7845t l&#432&#7907ng tr&#7913ng &#273&#7889i v&#7899i b&#7841n u&#7889ng tr&#432&#7899c Lúc với bầu.

3. Viên u&#7889ng Premium Luxmama Omega 3

S&#7843n ph&#7849m Luxmama Omega 3 &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t b&#7903i t&#7853p &#273oàn Anet và &#273&#432&#7907c phân ph&#7889i b&#7903i doanh nghiệp AROVA Pharma, &#273&#417n v&#7883 đáng tin tưởng nhập l&#297nh v&#7921c phân ph&#7889i, vạc tri&#7875n những s&#7843n ph&#7849m ch&#259m sóc s&#7913c kh&#7887e c&#7911a m&#7865 và bé xíu. Luxmama với &#432u th&#7871 v&#432&#7907t tr&#7897i Lúc &#273&#432&#7907c nghiên c&#7913u và vạc tri&#7875n b&#7903i t&#7853p &#273oàn với h&#417n 40 n&#259m kinh nghi&#7879m nhập l&#297nh v&#7921c s&#7843n xu&#7845t và nghiên c&#7913u v&#7873 th&#7921c ph&#7849m b&#7843o v&#7879 s&#7913c kh&#7887e t&#7841i Hoa K&#7923. Luxmama &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t t&#7841i xí nghiệp riêng biệt bi&#7879t &#273&#432&#7907c ki&#7875m soát nghiêm nghị ng&#7863t 6 l&#7847n/ n&#259m b&#7903i t&#7893 ch&#7913c NSF c&#7911a T&#7893 ch&#7913c Y t&#7871 th&#7871 gi&#7899i (WHO). &#272&#7843m b&#7843o những s&#7843n ph&#7849m &#273&#7871n tay quý khách &#273&#7873u &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng những nguyên vẹn li&#7879u thu&#7847n khi&#7871t và an toàn và tin cậy.

M&#7895i viên nhộng Luxmama Omega 3 với t&#7899i 400mg Omega 3 &#273&#432&#7907c l&#7845y ngu&#7891n t&#7915 cá h&#7891i Na Uy, &#273ây là lo&#7841i cá h&#7891i với l&#432&#7907ng DHA và EPA cao nh&#7845t hi&#7879n ni nhập t&#7845t c&#7843 những lo&#7841i s&#7843n ph&#7849m.

Thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u Premium Luxmama Omega 3

Premium Luxmama Omega 3

Công d&#7909ng c&#7911a Premium Luxmama Omega 3:

 • Giúp cung c&#7845p axit Khủng c&#7847n thi&#7871t cho tới s&#7921 tạo hình và vạc tri&#7875n óc b&#7897 c&#7911a tr&#7867.
 • Giúp ng&#259n ng&#7915a d&#7883 t&#7853t b&#7849m sinh và cung c&#7845p những ch&#7845t dinh cơ d&#432&#7905ng c&#7847n thi&#7871t nh&#432: Canxi &#273&#432&#7907c chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 t&#7843o bi&#7875n, Iot gom bầu nhi h&#7841n ch&#7871 những b&#7879nh: suy tuy&#7871n giáp, sinh non… 
 • &#272&#7863c bi&#7879t, tinh ranh ch&#7845t g&#7915ng với nhập s&#7843n ph&#7849m gom bà b&#7847u gi&#7843m những tri&#7879u ch&#7913ng ộc nghén nhập bầu k&#7923.

4. Viên u&#7889ng b&#7893 sung Vi-Ta-Min cho tới bà b&#7847u Obimin Plus

Viên u&#7889ng b&#7893 sung Vitamin cho tới bà b&#7847u Obimin Plus gom b&#7893 sung d&#432&#7905ng ch&#7845t c&#7847n thi&#7871t cho tới m&#7865 b&#7847u. S&#7917 d&#7909ng viên u&#7889ng t&#7893ng h&#7907p h&#7895 tr&#7907 quy trình mang bầu, gom bầu nhi vạc tri&#7875n t&#7889t, rời d&#7883 t&#7853t,… gom m&#7865 kh&#7887e, rời &#273&#432&#7907c những b&#7879nh lý th&#432&#7901ng g&#7863p &#7903 ph&#7909 n&#7919 &#273ang mang bầu.

Có th&#7875 thưa, &#273ây là s&#7843n ph&#7849m tuy nhiên bà b&#7847u này c&#361ng nên s&#7917 d&#7909ng mặt mày c&#7841nh vi&#7879c k&#7871t h&#7907p ch&#7871 &#273&#7897 &#259n h&#7907p lý. Ngoài vi&#7879c với hàm l&#432&#7907ng những ch&#7845t dinh cơ d&#432&#7905ng thi&#7871t y&#7871u h&#7907p lí thì viên u&#7889ng này còn b&#7893 sung &#273&#7847y &#273&#7911 hàm l&#432&#7907ng DHA gom tr&#7867 lanh lợi h&#417n ngay lập tức t&#7915 nhập b&#7909ng m&#7865.

Viên u&#7889ng b&#7893 sung Vi-Ta-Min cho tới bà b&#7847u Obimin Plus

Viên u&#7889ng b&#7893 sung Vi-Ta-Min cho tới bà b&#7847u Obimin Plus

Xem thêm: người ta tác dụng lực f có độ lớn 80n

Công d&#7909ng c&#7911a Obimin Plus:

 • Viên u&#7889ng b&#7893 sung Vi-Ta-Min cho tới bà b&#7847u Obimin Plus là s&#7843n ph&#7849m gom b&#7893 sung d&#432&#7905ng ch&#7845t c&#7847n thi&#7871t cho tới m&#7865 b&#7847u.
 • S&#7917 d&#7909ng viên u&#7889ng t&#7893ng h&#7907p Obimin Plus s&#7869 h&#7895 tr&#7907 quy trình mang bầu c&#7911a m&#7865. Giúp bầu nhi vạc tri&#7875n t&#7889t, &#273&#7891ng th&#7901i gi&#7843m nguy khốn c&#417 d&#7883 t&#7853t.
 • Giúp t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e cho tới m&#7865. Tránh &#273&#432&#7907c những b&#7879nh th&#432&#7901ng g&#7863p &#7903 ph&#7909 n&#7919 &#273ang mang bầu.
 • Ngoài vi&#7879c với hàm l&#432&#7907ng những ch&#7845t dinh cơ d&#432&#7905ng thi&#7871t y&#7871u h&#7907p lí k&#7875 bên trên thì viên u&#7889ng Obimin còn b&#7893 sung &#273&#7847y &#273&#7911 hàm l&#432&#7907ng DHA gom tr&#7867 lanh lợi h&#417n ngay lập tức t&#7915 nhập b&#7909ng m&#7865.

5. Viên u&#7889ng Organika Pregna Vite

Pregna Vite c&#7911a Organika &#273&#7871n t&#7915 Canada là m&#7897t nhập nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m tuy nhiên m&#7865 b&#7847u nên l&#7921a ch&#7885n. S&#7843n ph&#7849m với công th&#7913c trả h&#7843o, ch&#7913a 24 lo&#7841i Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t gom t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e cho những bà m&#7865 nhập th&#7901i k&#7923 mang bầu và nuôi con. Pregna-Vite cung c&#7845p l&#432&#7907ng axit folic và Vi-Ta-Min D &#273&#432&#7907c khuy&#7871n ngh&#7883 t&#7889i &#273a sản phẩm ngày; và 100% l&#432&#7907ng s&#7855t từng ngày nhập bầu k&#7923 hỗ trợ cho bầu nhi kh&#7887e m&#7841nh và &#273&#7847y &#273&#7911 d&#432&#7905ng ch&#7845t ngay lúc còn nhập b&#7909ng m&#7865.

Thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u Organika Pregna Vite 

Organika Pregna Vite

Công d&#7909ng c&#7911a Organika Pregna Vite:

 • Cung c&#7845p nhi&#7873u lo&#7841i Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t, h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e cho những bà m&#7865 nhập th&#7901i k&#7923
 • mang bầu và nuôi con, hỗ trợ cho bầu nhi kh&#7887e m&#7841nh và &#273&#7847y &#273&#7911 d&#432&#7905ng ch&#7845t ngay lập tức t&#7915 lúc còn nhập b&#7909ng m&#7865.
 • Giúp gi&#7843m những tri&#7879u ch&#7913ng &#7889m nghén, ói mửa và chống ng&#7915a sinh non, gi&#7843m thi&#7875u nguy khốn c&#417 d&#7883 t&#7853t cho tới bầu nhi.

6. Viên u&#7889ng Vi-Ta-Min cho tới bà b&#7847u PM Procare

PM Procare với xu&#7845t x&#7913 t&#7915 nước Australia, thường dùng cho tới ph&#7909 n&#7919 với bầu và nuôi con nh&#7857m &#273áp &#7913ng nhu c&#7847u DHA, EPA, Vitamin và khoáng ch&#7845t t&#259ng lên nhập c&#417 th&#7875 ng&#432&#7901i ph&#7909 n&#7919 th&#7901i k&#7923 này. DHA, EPA c&#7847n thi&#7871t cho tới s&#7921 vạc tri&#7875n óc c&#7911a bầu nhi và tr&#7867, cho những tr&#432&#7901ng h&#7907p bầu đồ sộ và thực hiện gi&#7843m nguy khốn c&#417 sinh non. S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c bào ch&#7871 d&#432&#7899i d&#7841ng viên nhộng m&#7873m. 

Viên u&#7889ng Vi-Ta-Min cho tới bà b&#7847u PM Procare

Viên u&#7889ng Vi-Ta-Min cho tới bà b&#7847u PM Procare

Công d&#7909ng c&#7911a PM Procare:

 • B&#7893 sung Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t thi&#7871t y&#7871u cho tới ph&#7909 n&#7919 chu&#7849n b&#7883 mang bầu, mang bầu và nuôi con.
 • S&#7843n ph&#7849m b&#7893 sung những Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t thi&#7871t y&#7871u gom h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e cho tới bà b&#7847u
 • Giúp h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c &#273&#7873 kháng, h&#7879 mi&#7877n d&#7883ch t&#7889t cho tới c&#7843 m&#7865 và bé xíu.
 • Giúp bầu nhi h&#7845p th&#7909 ch&#7845t dinh cơ d&#432&#7905ng nhanh chóng h&#417n, &#273&#7891ng &#273&#7873u h&#417n

7. Viên u&#7889ng Vital Pregna

Vital Pregna là s&#7843n ph&#7849m thu&#7897c v&#7873 th&#432&#417ng hi&#7879u Doppelherz, c&#7911a t&#7853p &#273oàn Queisser Pharma (CHLB &#272&#7913c, Since 1897). Vital Pregna &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t t&#7841i &#272&#7913c và phân ph&#7889i theo gót tiến độ phân ph&#7889i toàn c&#7847u c&#7911a Queisser Pharma. S&#7843n ph&#7849m đem th&#432&#417ng hi&#7879u Doppelherz &#273&#432&#7907c phân ph&#7889i t&#7841i h&#417n 35 qu&#7889c gia &#7903 Châu  u và &#273&#432&#7907c phân ph&#7889i chủ yếu t&#7841i h&#417n 70 qu&#7889c gia bên trên Th&#7871 gi&#7899i.

S&#7843n ph&#7849m Vital Pregna là s&#7843n ph&#7849m b&#7893 sung &#273&#7847y &#273&#7911 những Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t thi&#7871t y&#7871u, gom t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e và th&#7875 ch&#7845t cho tới bà b&#7847u nhập quy trình chu&#7849n b&#7883 mang bầu, &#273ang mang bầu và th&#7901i k&#7923 nuôi con, gom ng&#259n ng&#7915a d&#7883 t&#7853t bầu nhi.

Thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u Vital Pregna

Vital Pregna

Công d&#7909ng c&#7911a Vital Pregna:

 • Cung c&#7845p &#273&#7847y &#273&#7911 những Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t thi&#7871t y&#7871u.
 • Giúp t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c kh&#7887e và th&#7875 ch&#7845t cho tới bà m&#7865 nhập quy trình chu&#7849n b&#7883 mang bầu, &#273ang mang bầu và th&#7901i k&#7923 nuôi con.
 • Giúp gi&#7843m thi&#7875u nguy khốn c&#417 d&#7883 t&#7853t bầu nhi.

Cách u&#7889ng TPCN, thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u

Ba khoáng ch&#7845t s&#7855t, can xi và DHA là nh&#7919ng trở thành ph&#7847n quan liêu tr&#7885ng ko th&#7875 thi&#7871u Lúc mang bầu. M&#7865 b&#7847u với th&#7875 b&#7893 sung những lo&#7841i Vi-Ta-Min t&#7893ng h&#7907p &#273ã với s&#7861n những trở thành ph&#7847n này r&#7891i ho&#7863c b&#7893 sung thêm thắt những trở thành ph&#7847n d&#432&#7905ng ch&#7845t riêng biệt l&#7867. N&#7871u b&#7893 sung riêng biệt l&#7867 thì nên tham lam kh&#7843o h&#432&#7899ng d&#7851n d&#432&#7899i &#273ây nhé. 

Cách u&#7889ng thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u

Cách u&#7889ng thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u

&#272&#7889i v&#7899i s&#7855t

S&#7855t &#273&#432&#7907c bào ch&#7871 d&#432&#7899i d&#7841ng viên ho&#7863c n&#432&#7899c, tùy từng nhu c&#7847u s&#7917 d&#7909ng ho&#7863c theo gót &#273&#417n c&#7911a chưng s&#297 tuy nhiên m&#7865 b&#7847u s&#7869 b&#7893 sung theo gót m&#7897t nhập 2 d&#7841ng này. V&#7899i nh&#7919ng m&#7865 b&#7847u với c&#417 &#273&#7883a rét, d&#7877 khó tiêu thì nên s&#7917 d&#7909ng d&#7841ng n&#432&#7899c &#273&#7875 s&#7855t d&#7877 h&#7845p thu.

Li&#7873u l&#432&#7907ng: 1 viên ho&#7863c 1 &#7889ng/ ngày

Th&#7901i gian ngoan s&#7917 d&#7909ng: Nên u&#7889ng s&#7855t nhập khi b&#7909ng còn &#273ói. B&#7841n với th&#7875 u&#7889ng tr&#432&#7899c b&#7919a &#259n sáng sủa ho&#7863c tr&#432a nửa tiếng - 1 gi&#7901, ho&#7863c u&#7889ng sau &#259n 1 - 2 gi&#7901 &#273&#7875 c&#417 th&#7875 h&#7845p th&#7909 s&#7855t t&#7889t nh&#7845t. 

&#272&#7875 t&#259ng kh&#7843 n&#259ng h&#7845p thu s&#7855t, m&#7865 b&#7847u nên b&#7893 sung b&#7919a &#259n nh&#7865 ch&#7913a nhi&#7873u Vi-Ta-Min C nh&#432 trái khoáy cây, n&#432&#7899c xay hoa qu&#7843,... sau khoản thời gian u&#7889ng s&#7855t. 

&#272&#7889i v&#7899i canxi

Li&#7873u l&#432&#7907ng: 

Tháng th&#7913 1 - 3 bầu k&#7923: Ch&#432a c&#7847n b&#7893 sung. 

Tháng th&#7913 4 - 6 nên u&#7889ng 1 viên/ ngày.

Tháng th&#7913 7 - 9 nên u&#7889ng 2 viên/ ngày, chia thành 2 l&#7847n. 

Th&#7901i gian ngoan s&#7917 d&#7909ng: Canxi nên s&#7917 d&#7909ng sau b&#7919a &#259n sáng/ tr&#432a, t&#7889t h&#417n h&#7871t là nên s&#7917 d&#7909ng nhập bu&#7893i sáng sủa &#273&#7875 t&#259ng kh&#7843 n&#259ng h&#7845p th&#7909.

Khi u&#7889ng can xi ko u&#7889ng sau 3 gi&#7901 chi&#7873u ho&#7863c bu&#7893i t&#7889i. Sau Lúc u&#7889ng can xi ko b&#7893 sung thêm thắt th&#7921c ph&#7849m ch&#7913a Vi-Ta-Min C, ko u&#7889ng Lúc b&#7909ng &#273ói vì thế với th&#7875 tạo nên h&#7841i cho tới d&#7841 dày, th&#7853n, &#273&#432&#7901ng ti&#7871t ni&#7879u,.... 

&#272&#7889i v&#7899i DHA

M&#7865 b&#7847u với th&#7875 b&#7893 sung DHA ngay lập tức t&#7915 nh&#7919ng mon &#273&#7847u mang bầu và s&#7917 d&#7909ng xuyên su&#7889t bầu k&#7923 &#273&#7871n sau khoản thời gian sinh kho&#7843ng 1 mon. 

Li&#7873u l&#432&#7907ng: 

D&#432&#7899i 10 tu&#7847n: Nên u&#7889ng 1 viên/ ngày.

T&#7915 10 - 36 tu&#7847n và cho tới con cái bú: S&#7917 d&#7909ng 2 viên/ ngày

Th&#7901i gian ngoan s&#7917 d&#7909ng: U&#7889ng sau &#259n, với th&#7875 sử dụng cộng đồng v&#7899i những dòng sản phẩm Vi-Ta-Min t&#7893ng h&#7907p không giống, song c&#7847n ki&#7875m tra coi s&#7843n ph&#7849m &#273ã với ch&#7913a DHA ch&#432a, n&#7871u ch&#432a với thì m&#7899i b&#7893 sung thêm thắt.

Ngoài rời khỏi, b&#7841n c&#361ng nên t&#259ng c&#432&#7901ng b&#7893 sung thêm thắt những th&#7921c ph&#7849m nhiều DHA nhập th&#7921c &#273&#417n &#259n u&#7889ng h&#7857ng ngày.

L&#432u ý Lúc l&#7921a ch&#7885n và s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u

M&#7897t s&#7889 &#273i&#7873u tuy nhiên m&#7865 b&#7847u c&#7847n để ý Lúc l&#7921a ch&#7885n và s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c b&#7893 nhập giai &#273o&#7841n mang bầu nh&#432:

 • &#431u tiên s&#7917 d&#7909ng những lo&#7841i thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u ch&#7913a &#273&#7847y &#273&#7911 những lo&#7841i Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t c&#7847n thi&#7871t cho tới giai &#273o&#7841n mang bầu.
 • L&#7921a ch&#7885n s&#7843n ph&#7849m với ngu&#7891n g&#7889c và xu&#7845t x&#7913 rõ rệt, n&#417i buôn bán đáng tin tưởng và tin cẩn c&#7853y.
 • Tránh xa cách những s&#7843n ph&#7849m ch&#7913a trở thành ph&#7847n với kh&#7843 n&#259ng tạo nên d&#7883 &#7913ng ho&#7863c bi&#7871n &#273&#7893i ren.
 • Ch&#7881 u&#7889ng &#273úng li&#7873u &#273&#432&#7907c ch&#7881 &#273&#7883nh, tuy&#7879t &#273&#7889i ko t&#7921 ý u&#7889ng vượt lên trước li&#7873u l&#432&#7907ng quy &#273&#7883nh.
 • Không t&#7921 ý k&#7871t h&#7907p nhi&#7873u lo&#7841i thu&#7889c b&#7893 v&#7899i nhau &#273&#7875 rời d&#432 th&#7915a d&#432&#7905ng ch&#7845t tạo nên ng&#7897 &#273&#7897c.
 • B&#7843o qu&#7843n thu&#7889c b&#7893 &#273úng cơ hội, ki&#7875m tra date tr&#432&#7899c Lúc s&#7917 d&#7909ng. 

Trên &#273ây, H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t v&#7915a phân chia s&#7867 &#273&#7871n b&#7841n những lo&#7841i TPCN, thu&#7889c b&#7893 cho tới bà b&#7847u t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n ni và m&#7897t s&#7889 v&#7845n &#273&#7873 tương quan. Mong r&#7857ng s&#7869 gom những m&#7865 b&#7847u hi&#7875u rõ rệt h&#417n v&#7873 thu&#7889c b&#7893 và bi&#7871t cơ hội l&#7921a ch&#7885n &#273&#432&#7907c m&#7897t s&#7843n ph&#7849m phù h&#7907p.

N&#7871u b&#7841n với th&#7855c m&#7855c v&#7873 những v&#7845n &#273&#7873 ch&#259m sóc s&#7913c kh&#7887e cho tới m&#7865 b&#7847u ho&#7863c c&#7847n t&#432 v&#7845n &#273&#7875 l&#7921a ch&#7885n s&#7843n ph&#7849m phù h&#7907p, nài mừng lòng liên h&#7879 v&#7899i D&#431&#7906C S&#296 c&#7911a Cửa Hàng chúng tôi theo gót những hình th&#7913c sau:

– Hotline: 0985508450

– Zalo: 0985508450

– Ho&#7863c bi&#7875u t&#432&#7907ng  bên góc ph&#7843i screen.

Xem thêm: phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau

M&#7885i vấn đề c&#7911a b&#7841n &#273&#7873u &#273&#432&#7907c Cửa Hàng chúng tôi cam k&#7871t b&#7843o m&#7853t trọn vẹn. H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t luôn luôn s&#7861n sàng ph&#7909c v&#7909 và &#273&#7891ng hành nằm trong b&#7841n &#273&#7875 lần rời khỏi gi&#7843i pháp phù h&#7907p nh&#7845t v&#7899i b&#7841n.

>>> Xem thêm:  &#272i&#7875m danh 9 lo&#7841i th&#7921c ph&#7849m t&#7889t nh&#7845t cho tới bà b&#7847u

>>> Xem thêm: Ch&#7913c n&#259ng c&#7911a ADN là gì? &#273&#7863c &#273i&#7875m và &#7913ng d&#7909ng c&#7911a ADN