they finished one project. they started working on the next

Câu hỏi:

12/03/2020 36,036

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
They finished one project. They started working on the next.

Bạn đang xem: they finished one project. they started working on the next

A. Had they finished one project, they would have started working on the next.

B. Only if they had finished one project did they start working on the next.

C. Hardly had they finished one project when they started working on the next.

Đáp án chủ yếu xác

D. Not until did they start working on the next project then they finished one.

Đáp án C

Câu gốc: Họ đang được triển khai xong một dự án công trình. Họ đang được chính thức thực hiện dự án công trình nối tiếp tiếp

A. Nếu bọn họ đang được triển khai xong một dự án công trình, bọn họ tiếp tục chính thức thực hiện dự án công trình nối tiếp tiếp

B. Chỉ Lúc bọn họ đang được triển khai xong một dự án công trình, bọn họ mới mẻ chính thức thực hiện dự án công trình nối tiếp tiếp

C. Ngay Lúc bọn họ triển khai xong một dự án công trình bọn họ tiếp tục chính thức thực hiện dự án công trình sau đó -> cơ hội phối hợp tốt nhất có thể mang đến 2 câu gốc
D. Mãi cho tới khi bọn họ chính thức thực hiện dự án công trình tiếp sau thì bọn họ mới mẻ honaf trở nên một dự án công trình.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
During the five-decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. holding back   

B. holding to        

C. holding by       

D. holding at

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Of the more kêu ca 1,300 volcanoes (A) in the world, only (B) about 600 can classify (C) asactive (D) ones.

A. volcanoes

B. only

C. classify

D. asactive

Xem thêm: anh lớp 10 unit 2

Câu 3:

The marathon, first staged in 1896, _____ the legendary feat of a Greek soldier who carried news of victory from the battle at Marathon to lớn Athens.

A. commemorating        

B. was commemorated 

C. commemorated         

D. commemorates

Câu 4:

No one knows exactly _____.

A. how did speech begin                   

B. how speech began

C. how the beginning of speech        

D. of how beginning speech

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Finished (A) her household chores (B), Mary decided to do (C) some shopping (D).

A. finished

B. household chores

C. to do

D. shopping

Câu 6:

If Michael _____ with his piano playing, he could eventually reach concert standard.

A. perseveres       

B. maintains          

C. survives 

Xem thêm: bài 15 văn minh văn lang âu lạc

D. sustains

TÀI LIỆU VIP VIETJACK