they are having her house painted by a construction company

Câu hỏi:

31/03/2020 82,346

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: they are having her house painted by a construction company

They are having their house being painted by a construction company.

C. being painted

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Cấu trúc “have something done”

Giải thích:

Chủ động: S + have + someone + Vo + something…: nhờ ai cơ thao tác gì

Bị động: S + have + something + V.p.p + by someone.

Sửa: being painted => painted

Tạm dịch: Họ đang được mướn một doanh nghiệp kiến tạo tô căn nhà của mình.

Chọn C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The sight of his face brought _______ to tát má how ill he really was.

A. place

B. house

C. life

D. home

Câu 2:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

D. satisfactory

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

Xem thêm: ý định cho hiên áo góp phần thể hiện tính cách gì của lan và sơn

B. Not until Seth said to tát us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting than vãn we were told about his leaving the company.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn to tát solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

Xem thêm: soạn văn đồng tháp mười mùa nước nổi

D. Ø

TÀI LIỆU VIP VIETJACK