the waste from the chemical factory is extremely

Câu hỏi:

16/01/2022 17,339

B. harmful 

Bạn đang xem: the waste from the chemical factory is extremely

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí rỗng cần thiết tính kể từ, phụ thuộc nghĩa lựa chọn B

Dịch: Chất thải kể từ xí nghiệp sản xuất hóa hóa học siêu rất có hại cho sức khỏe.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People are destroying the air by adding ...... đồ sộ it. 

A. pollutants 

B. polluters 

C. pollution 

D. polluted

Câu 2:

The health of our children is being ...... by exhaust fumes. 

A. danger

B. endanger 

C. dangerous 

D. endangered

Câu 3:

People in this region cultivate mainly rice and vegetables. 

A. destroy 

B. grow 

Xem thêm: soạn văn bài hàng én

C. develop 

D. support

Câu 4:

If people stop destroying animal's natural habitat, more species will survive and produce ....... 

A. offspring 

B. ecology

C. landscape 

D. benefit

Câu 5:

Oil spills are having a devastating effect on coral reefs in the ocean. 

A. powerful 

B. significant 

C. disastrous 

D. detectable

Câu 6:

What exactly is the influence of air pollution ...... human beings? 

A. to 

B. with 

C. on 

D. for

Xem thêm: nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở việt nam

TÀI LIỆU VIP VIETJACK