the sight of his pale face brought

Câu hỏi:

30/03/2020 93,541

Kiến thức: Thành ngữ

Bạn đang xem: the sight of his pale face brought

Giải thích:

place (n): vị trí

house (n): mái nhà

life (n): cuộc sống đời thường

home (n): điểm ở, quê nhà

(to) bring something home page to lớn somebody: khiến cho ai bại quan sát trường hợp quan liêu trọng/ nghiêm ngặt trọng/ … ra làm sao

Tạm dịch: Vẻ mặt mũi của anh ý ấy khiến cho tôi hiểu rõ anh ấy chói nguy hiểm ra làm sao.

Chọn D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

D. satisfactory

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

C. being painted

D. construction

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

Xem thêm: hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ rệt nhất khi

B. Not until Seth said to lớn us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting phàn nàn we were told about his leaving the company.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn to lớn solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

Xem thêm: điêu khắc đông nam á

D. Ø

TÀI LIỆU VIP VIETJACK