the mother told her son

Câu hỏi:

14/03/2020 82,619

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: the mother told her son

The mother told her son __________ so sánh impolitely

D. not đồ sộ behave

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Cấu trúc: tell sb not đồ sộ tự st: chỉ bảo ai bại liệt ko thực hiện gì

Dịch: Người u bảo nam nhi ko được đối xử quá bất lịch sự

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

I believe that he was concerned __________ all those matters which his wife mentioned

A. upon 

B. over 

C. above 

D. with

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

You can stay in the flat for không lấy phí as long as you pay the bills.

A. Whether you pay the bills or stay in the flat, it is free

B. Without the bills paid, you can stay in the không lấy phí flat

C. Unless the flat is không lấy phí of bills, you cannot stay in it

D. Provided you pay the bills, you can stay in the flat for free

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the most suitable response đồ sộ complete each of the following exchanges.

Kate. “Thank you for the lovely present. ” – Peter. “ ____________ ”

A. I’m pleased you lượt thích it

B. Not at all

Xem thêm: em hãy cho biết micro nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính

C. Go ahead

D. come on

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Jack asked his sister _________.

A. where would she go the following day

B. where you will go tomorrow

C. where you have gone tomorrow

D. where she would go the following day

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Football is thought ___________ in the world

A. to have played the most popular sport

B. to be the most popular sport

C. to play the most popular sport 

D. to have been the most po pular sport

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

They believe a single gunman carried out the attack

A. The attack’s is believed đồ sộ have carried out a single gunman

B. A single gunman is believed đồ sộ have carried out the attack

C. It is believed đồ sộ be carried out the attack by a single gunman

Xem thêm: cai bo xoi khong nau voi gi

D. It is believed that the attack has been carried out by a single gunman

TÀI LIỆU VIP VIETJACK