susan didn't apply for the summer

Câu hỏi:

04/04/2020 64,306

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: susan didn't apply for the summer

Susan didn’t apply for the summer job in the café. She now regrets it

A. Susan wishes that she applied for the summer job in the café. 

B. Susan feels regret because she didn’t apply for the summer job in the café. 

C. If only Susan didn’t apply for the summer job in the café.

D. Susan wishes that she had applied for the summer job in the café

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Câu hy vọng

Giải thích:

Cấu trúc với “wish” ở quá khứ: S + wish + S + had Ved/ V3.

    A. …wishes that she applied… => sai vì thế nếu như dùng “wish” cần lùi 1 thì

    B. … feels regret… => sai (feel regretful)

    C. If only Susan didn’t apply…. => sai vì thế cần lùi về thì quá khứ triển khai xong

Tạm dịch: Susan đang không nộp làm hồ sơ ứng tuyển thực hiện vô ngày hè ở quán coffe. Bây giờ cô ấy tiếc nuối về sự bại.

=                      D. Susan ước cô ấy vẫn đăng kí việc làm ngày hè ở quán coffe.

Chọn D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions. 

Most universities have trained counselors who can reassure and console students who have academic or personal problems. 

A. satisfy 

B. sympathize 

C. please 

D. discourage 

Câu 2:

When he went to tướng Egypt, he knew ______________ no Arabic, but within 6 months he had become extremely fluent. 

A. entirely 

B. barely 

C. scarcely 

Xem thêm: soạn văn bản dọc đường xứ nghệ

D. virtually 

Câu 3:

The _______________ dressed woman in the advertisement has a posed smile on her face. 

A. stylish 

B. stylishly 

C. stylistic 

D. stylistically

Câu 4:

He _____________ a terrible accident while he _______________ along Ben Luc Bridge

A. see / am walking 

B. saw / was walking 

C. was seeing / walked 

D. have seen / were walking

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

My uncle’s company made a very good profit in _______________. 

A. the 1990 

B. 1990s 

C. 1990’s 

D. the 1990s 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

To absorb a younger workforce, many companies offered retirement plans as incentives for older workers to tướng retire and make way for the young ones who earned lower salary. 

A. rewards 

B. opportunities 

C. motives 

Xem thêm: số phần tử của tập hợp h = {0; 1; 2;...; 99} là

D. encouragements 

TÀI LIỆU VIP VIETJACK