some high school students often

Câu hỏi:

18/03/2020 54,220

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: some high school students often

Question 12: Some high school students often_____helping the disadvantaged or handicapped children.

D. participate in

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về cụm động từ

A. look after: đỡ đần, nhìn nom

B. clean up: dọn sạch

C. make out: hiểu

D. participate in = take part in = join: nhập cuộc vào

Tạm dịch: Một vài ba học viên phổ thường thì nhập cuộc nhập gom những trẻ nhỏ thua kém hoặc là trẻ nhỏ tàn tật.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Question 9: After feeling off_____for days, Tom finally went vĩ đại see his doctor.

A. food

B. color

C. fitness

D. balance

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Question 14: The local authority asked for a _____ contribution from the community to repair roads and bridges.

A. volunteer

B. voluntary

C. voluntarily

D. voluntariness

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Question 18: She frequently volunteers_____extra work because she really likes her job.

A. to

Xem thêm: nhật kí tập bơi

B. for

C. with

D. in

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: A ngân hàng has promised a donation of $24 million toward the disaster fund.

A. connection

B. addition

C. contribution

D. provision

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 23: In England, primary education is provided by state schools run rẩy by the government and by independent fee-paying schools.

A. public

B. obligatory

C. vocational

D. category

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại complete each of the following exchanges.

Question 21: Mary invited her friend, Sarah, vĩ đại have dinner out that night and Sarah accepted.

- Mary: "Shall we eat out tonight?"

- Sarah: "______”

A. That's a great idea.

B. That's acceptable.

C. See you next time.

Xem thêm: thai 13 tuan tuoi nang bao nhieu

D. You are very welcome.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK