số nguyên tử cacbon trong phân tử etan là

1)

Bạn đang xem: số nguyên tử cacbon trong phân tử etan là

Etan với CTPT là \(C_2H_6\) nên với \(C\).

Chọn \(B\)

2)

Anken với CTPT dạng \(C_nH_{2n}\) là 1 trong hidrocacbon ko no nên phản xạ đặc thù là phản xạ nằm trong.

Chọn \(B\)

3)

Butadien với CTCT là \(CH_2=CH-CH=CH_2\) nên với 2 link \(C=C\)

Chọn \(A\).

4)

Chọn \(A\); benzen với CTPT là \(C_6H_6\).

5)

Chọn \(D\); toluen là 1 trong hidrocacbon nên ko phản xạ với \(NaOH\).

6)

Chọn \(B\); những hóa học còn sót lại ở ĐK thông thường là hóa học khí.

7)

Sản phẩm dẫn đến là \(C_2H_5ONa\) và \(H_2\) nên lựa chọn \(B\)

\(2{C_2}{H_5}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_2}{H_5}ONa + {H_2}\)

8)

Tên thay cho thế là etanol nên lựa chọn \(A\).

9)

Ancol bậc II tức group \(OH\) gắn nhập \(C\) bậc 2 nên lựa chọn \(C\).

10)

Chọn \(D\); phenol là hóa học rắn là ĐK thông thường.

11)

CTPT của phenol là \(C_6H_6O\) nên lựa chọn \(B\)

12)

Chọn \(A\) là \(HCHO\); đấy là andehit nên với phản xạ tráng bạc.

13)

\(CH_3CH_2CHO\) mang tên gọi là propanal nên lựa chọn \(C\)

14)

Đuôi al là andehit nên lựa chọn \(A\).

15)

Dung dịch axit axetic với tính axit nên thực hiện quỳ tím hóa đỏ gay. Chọn \(C\)

Xem thêm: khu vực được bồi tụ phù sa vào mùa lũ ở đồng bằng sông hồng là

16)

Thứ tự động sức nóng phỏng sôi

Etan<Etanal <Etanol <Axit fomic

Chọn \(A\).

17)

Phản ứng xảy ra:

\({C_3}{H_8} + 5{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}3C{O_2} + 4{H_2}O\)

Ta có:

\({n_{{H_2}O}} = 4{n_{{C_3}{H_8}}} = 4.0,015 = 0,06{\text{ mol}}\)

\( \to {m_{{H_2}O}} = 0,06.18 = 1,08{\text{ gam}}\)

18)

\(C\) sai tự chỉ ankin với nối 3 đầu mạch mới nhất với phản xạ với \(AgNO_3/NH_3\)

19)

\(A\) đích, ở ĐK thông thường bọn chúng là hóa học lỏng.

CTPT của benzen là \(C_6H_6\) và group này còn có CTPT dạng \(C_nH_{2n-6}\)

20)

Sản phẩm dẫn đến là brombenzen nên lựa chọn \(D\)

\({C_6}{H_6} + B{r_2}\xrightarrow{{Fe,{t^o}}}{C_6}{H_5}Br + HBr\)

21)

Phản ứng xảy ra:

\(2{C_2}{H_5}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_2}{H_5}ONa + {H_2}\)

Ta có:

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,448}}{{22,4}} = 0,02{\text{ mol}}\\ \to {{\text{n}}_{{C_2}{H_5}OH}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,04{\text{ mol}}\)

\( \to {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,04.46 = 1,84{\text{ gam}}\)

Chọn \(C\)

22)

Sản phẩm là propen nên lựa chọn \(A\)

\({C_3}{H_7}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}{{,180}^o}C}}{C_3}{H_6} + {H_2}O\)

23)

Phenol thuộc tính với \(HNO_3\) tạo ra axit picric nên lựa chọn \(D\)

\({C_6}{H_5}OH + 3HN{O_3}\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}HO{C_6}{H_2}{(N{O_2})_3} + 3{H_2}O\)

Xem thêm: quan hệ không xâm nhập

24)

Phenol ko thay đổi color quỳ tím, thuộc tính với \(NaOH\) tạo ra \(H_2O\) và ko thuộc tính với \(NaHCO_3\) nên \(A;B;C\) sai.

Chọn \(D\).