she took a course in fine arts

Câu hỏi:

31/03/2020 56,156

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

Bạn đang xem: she took a course in fine arts

She took a course in fine arts ………………starting her own business in interior design 

A. with a view to 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

“with a view to tướng doing st”: với mục tiêu thực hiện gì

“in order to tướng bởi st”: nhằm thực hiện gì

“in terms of…”: bên dưới dạng, được coi như…

“with reference to tướng..”: sở hữu tương quan cho tới, về việc…

Dịch nghĩa: Cô ấy đang được nhập cuộc một khóa huấn luyện và đào tạo về thẩm mỹ với mục tiêu chính thức marketing riêng biệt vô nghành nghề design thiết kế bên trong.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A,B,C,D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

New sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to tướng decrease 

A. sources of energy

B. been looking

C. number

D. continues

Câu 2:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

It is raining heavily with rolls of thunder. We ……………….such a terrible thunderstorm. 

A. would never see 

B. had never seen 

C. have never seen 

D. never see

Câu 3:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

The US president Barack Obama …………….an official visit to tướng Vietnam in May năm 2016, which is of great significance to tướng the comprehensive bilateral partnership

A. delivered 

Xem thêm: phân huỷ caco3

B. paid 

C. offered 

D. gave

Câu 4:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

A waiter in a restaurant is talking to tướng a customer who has just finished his meal there. Select the most suitable response to tướng complete the exchange

- Waiter: “Here’s your bill, sir”

- Customer: “………………………”

A. Don’t mention it 

B. Can I pay by credit card?

C. What bởi you have? 

D. You’re welcome

Câu 5:

Mark the letter A,B,C,D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The science of medicine, which progress has been very rapid lately, is perhaps the most important of all sciences 

A. The science

B. which

C. very rapid

D. all sciences

Câu 6:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

The Government has brought ………………a new law in an effort to tướng prevent further environmental deterioration

A. in 

B. about 

C. up 

Xem thêm: c2h2+h2o

D. on

TÀI LIỆU VIP VIETJACK