seth informed us of his retirement from the company. he did it when arriving at the meeting

Câu hỏi:

31/03/2020 63,314

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: seth informed us of his retirement from the company. he did it when arriving at the meeting

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

B. Not until Seth said to lớn us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting kêu ca we were told about his leaving the company.

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Cấu trúc hòn đảo ngữ

Giải thích:

ONLY AFTER + N/Ving/clause + auxiliary + S + V : Chỉ sau thời điểm … thì

NOT UNTIL + N/Ving/clause + auxiliary + S + V : Chỉ cho tới Khi … thì

HARDLY + auxiliary + S + V + WHEN + S + V: Ngay Khi … thì

= NO SOONER + auxiliary + S + V + THAN + S + V

Cấu trúc thụ động ở thì vượt lên khứ: S + was/were + V.p.p

Tạm dịch: Seth thông tin cho tới công ty chúng tôi về sự ông ấy về hưu ở công ty lớn. Ông ấy đã thử vấn đề này khi tới buổi họp.

  A. Chỉ sau thời điểm ông ấy về hưu ở công ty lớn, Seth mới nhất rằng với công ty chúng tôi về sự anh ấy cho tới buổi họp.

  B. Mãi cho tới Khi Seth rằng với công ty chúng tôi rằng anh ấy tiếp tục tách công ty lớn, anh ấy mới nhất cho tới buổi họp.

  C. Ngay Khi Seth thông tin cho tới công ty chúng tôi về sự ông về hưu kể từ công ty lớn thì ông cho tới buổi họp.

  D. Ngay Khi Seth cho tới buổi họp thì công ty chúng tôi vừa mới được nghe ông ấy nói đến việc tách công ty lớn.

Câu A, B, C sai về nghĩa.

Chọn D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The sight of his face brought _______ to lớn bầm how ill he really was.

A. place

B. house

C. life

D. home

Câu 2:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

Xem thêm: móng tay nổi hạt gạo

D. satisfactory

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

C. being painted

D. construction

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn to lớn solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

Xem thêm: ra ma buộc tội cánh diều

D. Ø

TÀI LIỆU VIP VIETJACK