nhan chia

Toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số học viên nối tiếp được tạo quen thuộc với quy tắc tính phân tách và những bài bác luyện áp dụng của quy tắc phân tách.

Bạn đang xem: nhan chia

Bài học tập này mamnonanhviet.edu.vn nối tiếp hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài bác luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

1. Ôn luyện cơ hội phân tách mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua loa nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 2 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang đến 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 bởi vì 0, 1 trừ 0 bởi vì 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 bởi vì 10, 10 trừ 10 bởi vì 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang đến số đem 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua loa nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi vì 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 14 bởi vì 56, 56 trừ 56 bởi vì 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, quy tắc phân tách này là quy tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách đem số dư

chia mang đến số đem nhì chữ số đem dư

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua loa nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi vì 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi vì 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét quy tắc phân tách mang đến số đem 2 chữ số

Những Note Lúc tiến hành quy tắc phân tách số đem nhì chữ số

 • Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách đem số dư bởi vì 0

 • Phép phân tách đem dư là quy tắc phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn luyện mặt hàng và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng phù hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn phù hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bởi vì 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi vì 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 bởi vì 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi vì 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi vì 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi vì 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi vì 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi vì 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là quy tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 bởi vì 144, 205 trừ 144 bởi vì 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 bởi vì 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 72 bởi vì 360, 360 trừ 360 bởi vì 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là quy tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 168 phân tách 56 bởi vì 3, ghi chép 3

Xem thêm: tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

3 nhân 56 bởi vì 168, 168 trừ 168 bởi vì 0

 • 0 phân tách 56 bởi vì 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân tách 56 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 56 bởi vì 56, 84 trừ 56 bởi vì 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 56 bởi vì 280, 280 trừ 280 bởi vì 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là quy tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi vì 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi vì 6, ghi chép 6

6 nhân 35 bởi vì 210, 219 trừ 210 bởi vì 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là quy tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 45 bởi vì 180, 205 trừ 180 bởi vì 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 45 bởi vì 225, 252 trừ 225 bởi vì 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là quy tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 46 bởi vì 184, 228 trừ 184 bởi vì 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 bởi vì 9, ghi chép 9

9 nhân 46 bởi vì 414, 448 trừ 414 bởi vì 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi vì 7, ghi chép 7

7 nhân 46 bởi vì 322, 345 trừ 322 bởi vì 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là quy tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 bởi vì 8, ghi chép 8

8 nhân 57 bởi vì 456, 459 trừ 456 bởi vì 3

 • 3 ko phân tách được mang đến 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi vì 6, ghi chép 6

6 nhân 57 bởi vì 342, 347 trừ 342 bởi vì 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn ghi chép 0

0 nhân 57 bởi vì 0, 56 trừ 0 bởi vì 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là quy tắc phân tách đem số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân, phân tách thì tiến hành trật tự kể từ ngược qua loa nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược mái ấm Bác Tư đem 800 cây ăn ngược những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng tốt toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số, học viên rất cần được cần cù thực hiện bài bác luyện nhằm trở nên thục công việc tính quy tắc phân tách. Tiếp tục theo đòi dõi mamnonanhviet.edu.vn sẽ được hỗ trợ thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích nhé.

Xem thêm: công thức toán lớp 5