nam was so rude to them last night. now he feels regretful

Câu hỏi:

30/03/2020 108,482

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: nam was so rude to them last night. now he feels regretful

Nam was sánh rude lớn them last night. Now he feels regretful.

A. Nam regrets lớn have been sánh rudeto them last night. 

B. Nam regrets having sánh rude lớn them last night. 

C. Nam wishes he hadn’t been sánh rude lớn them last night.

Đáp án chủ yếu xác

D. Nam wishes he weren’t sánh rude lớn them last night.

Tạm dịch: Nam đối xử đặc biệt thông tục với chúng ta tối trong ngày hôm qua. Bây giờ cậu ấy cảm nhận thấy ăn năn hận.

+ Có cấu tạo regret + lớn V (hối tiếc vì như thế sẽ rất cần thực hiện gì) => Đáp án A sai

+ Có cấu tạo regret + Ving (hối hận về sự đã thử nhập quá khứ) tuy nhiên động kể từ “having” là sai . “being” mới nhất đích thị đầu bài=> Đáp án B sai

+ Đáp án D sai vì” weren’t” (quá khứ đơn). Sự việc này đang được xẩy ra nhập quá khứ nên câu ước ko thể sử dụng thì quá khứ đơn tuy nhiên cần sử dụng thì quá khứ hoàn thành xong.

ð Đáp án C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Make sure that you have the words spell correctly, otherwise your khuông won’t be accepted.

A. Make sure

B. spell

C. otherwise

D. won’t be accepted

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the best answer lớn each of the following questions.

It is estimated that about 640 women remain illiterate in the world, mostly in _______ developing countries.

A. the

B. no article

C. a

D. an

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

Xem thêm: máu loãng

I must have a watch since punctuality  is imperative in my new job.

A. being courteous

B. being cheerful

C. being efficient

D. being late

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following question.

It would have been better if he had told us his new address.

A. He might have told us his new address.

B. He should have told us his new address. 

C. He shouldn’t have told us his new address. 

D. It doesn’t matter that he didn’t tell us his new address.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the best answer lớn each of the following questions.

It’s a secret. Try not lớn let the cát out of the _________.

A. hat

B. bag

C. shirt

D. cage

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Our neighbor is quite safe because there have not been many crimes recently.

A. neighbor

B. safe

C. many

Xem thêm: we/have/dinner/when/telephone/ring

D. recently

TÀI LIỆU VIP VIETJACK