mr nam knows hanoi city

Câu hỏi:

15/03/2020 94,477

C. hand       

Bạn đang xem: mr nam knows hanoi city

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

- head (n): đầu

- mind (n): trí não, tâm trí

- hand (n): tay

- life (n): cuộc sống

+ know sb/ sth lượt thích the back of one’s hand ~ đồ sộ be very familiar with somebody/something: hiểu biết rt rõ rệt, biết rõ rệt như lòng bàn tay

Dịch: Ông Nam biết trở nên phổ TP. hà Nội rõ rệt như lòng bàn tay. Ông ấy từng tài xế xe taxi ở bại 10 năm.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The government should take some measures to _________ that tourism develops in harmony with the environment.

A. promote 

B. ensure     

C. facilitate  

D. improve

Câu 2:

Marry is talking đồ sộ Linda over the phone.

Mary: “Thank you for helping má prepare for the tiệc nhỏ.”

Linda: “_________”.  

A. My pleasure 

B. The meal was out of this world

C. Never mention má.             

D. Of course not

Câu 3:

Tom is in Ho Chi Minh City and asks a passer-by the way đồ sộ the railway station.

Tom: “Can you show má the way đồ sộ the railway station, please?”

- Passer-by: “ _________

Xem thêm: cơ thể nóng nhưng không sốt

A. No way.          

B. Just round the comer over there.

C. Look it up in a dictionary!  

D. There’s no traffic near here.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

According đồ sộ (A) most medical experts, mát xa (B) relieves pain and anxiety, eases depression and (C) speeding up recovery from (D) illnesses.

A. most medical experts 

B. relieves 

C. speeding up 

D. illnesses

Câu 5:

Although she is my sister, I find it hard to _________ her selfishness.

A. put up with     

B.  catch up with   

C. keep up with    

D. come down with

Câu 6:

The boy quickly _________ the old woman’s telephone number đồ sộ memory.

A. devoted 

B. added     

C. committed        

Xem thêm: kịch bản táo quân chầu trời

D. admitted

TÀI LIỆU VIP VIETJACK