một người xách một xô nước đi trên đường mỗi bước đi được 50cm

Câu hỏi:

18/06/2019 140,268

Chọn A

+ Nước vô xô lóng lánh mạnh nhất lúc nhịp bước của người dân có tần số trùng với tần số giao động riêng rẽ của nước vô xô. Vậy, Lúc người bại bước đều với tần số f = 1/T = 1 (Hz), khoảng cách từng bước một ứng với cùng một bước sóng.

=> Nước vô xô lóng lánh mạnh nhất lúc người cút với vận tốc v = λ.f = 50 (cm/s)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hệ giao động chịu đựng thuộc tính của nước ngoài lực tuần trả Fn = Focos10πt (N) thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn. Tần số giao động riêng rẽ của hệ cần là:

A. 5πHz.

B. 10Hz.

C. 10πHz.

D. 5Hz.

Câu 2:

Một vật tiến hành mặt khác nhì giao động điều hoà nằm trong phương, nằm trong tần số sở hữu phương trình: x1 = A1cos(20t +π/6)(cm) và x2 = 3cos(20t +5π/6)(cm). sành véc tơ vận tốc tức thời của vật Lúc trải qua địa điểm cân đối có tính rộng lớn là 140cm/s. Biên phỏng giao động A1 có mức giá trị là:

A. 7cm.

B. 8cm.

C. 5cm.

D. 4cm.

Câu 3:

Một vật tiến hành mặt khác nhì giao động điều hoà nằm trong phương, nằm trong tần số 10Hz và sở hữu biên phỏng theo thứ tự là 7cm và 8cm. sành hiệu số trộn của nhì giao động bộ phận là π/3 rad. Tốc phỏng của vật Lúc vật sở hữu li phỏng 12cm là:

A.  314cm/s.

B. 100cm/s.

Xem thêm: tanx+1

C. 157cm/s.

D. 120π cm/s.

Câu 4:

Một vật nhỏ sở hữu m = 100g nhập cuộc mặt khác 2 giao động điều hoà, nằm trong phương nằm trong tần số bám theo những phương trình: x1 = 3cos20t(cm) và x2 = 2cos(20t -π/3)(cm). Năng lượng giao động của vật là:

A. 0,016J.

B. 0,040J.

C. 0,038J.

D. 0,032J.

Câu 5:

Một vật sở hữu lượng m = 200g, tiến hành mặt khác nhì giao động điều hoà nằm trong phương, nằm trong tần số sở hữu phương trình: x1 = 6cos(5πt - π/2)cm và x2 = 6cos5πt cm. Lấy π2 =10. Tỉ số thân thuộc động năng và thế năng bên trên x = 22cm bằng:

A. 2.

B. 8.

C. 6.

D. 4.

Câu 6:

Một vật giao động tắt dần dần sở hữu cơ năng lúc đầu E0 = 0,5J. Cứ sau đó 1 chu kì giao động thì biên phỏng hạn chế 2%. Phần tích điện thất lạc cút vô một chu kì đầu là:

A. 480,2mJ.

B. 19,8mJ.

C. 480,2J.

Xem thêm: nhóm hình nào đều có trục đối xứng

D. 19,8J.