modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain

Câu hỏi:

20/03/2020 129,029

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain

Modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain.

A. office buildings         

D. can be lain

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về cặp kể từ dễ làm cho lầm lẫn lắc và lie

lay - laid - laid : bịa, xếp cái gì bại liệt nằm tại địa điểm tĩnh

lie – lắc - lain: tựa lên, ở nghỉ ngơi bên trên một địa điểm vì chưng phẳng

=> Đáp án là D(can be lain => can be laid)

Tạm dịch: Những tòa văn chống tân tiến đem những sàn nâng, bên dưới bọn chúng, chão năng lượng điện máy vi tính và chão Smartphone hoàn toàn có thể được xếp đặt tại đấy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The Youth Union in our school has decided to tát launch a/an _____ to tát raise funds for local charities.

A. activity  

B. announcement 

C. campaign         

D. decision

Câu 2:

Her husband is very kind. He always cares _____ her and never puts all of the housework___ her.

A. about - in        

B. for - in    

C. about - on        

D. with - on

Câu 3:

Fish, poultry, beans or nuts _____ half of their dinner plate.

A. make of

Xem thêm: thai 23 tuần mẹ tăng bao nhiêu kg

B. make out          

C. make up           

D. make up of

Câu 4:

Nam: “Do you think that there are any jobs which only men or only women can or should do?"

Lan: “________________.”

A. Men are better at certain jobs phàn nàn women.

B. I agree. This really depends on their physical strengths and preferences.

C. Women and men should cooperate with each other.

D. Men are often favoured in certain jobs.

Câu 5:

Fundraising for charity is a _____ thing for everyone to tát bởi to tát help the community.

A. meant    

B. meaningful       

C. meaningless      

D. meaning

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Nothing is more precious phàn nàn happiness and health.

A. Happiness and health are the most precious things.

B. Happiness is more precious phàn nàn health.

C. Health is more precious phàn nàn happiness.

Xem thêm: tóm tắt người ở bến sông châu

D. Happiness and health are more and more precious

TÀI LIỆU VIP VIETJACK