michael rarely returns to his hometown

Câu hỏi:

14/03/2020 68,134

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: michael rarely returns to his hometown

Michael rarely returns vĩ đại his hometown, _______?

C. does he

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Ta với lưu ý trong lúc xây dựng thắc mắc đuôi như sau: Nếu nhập câu dạng xác minh với rarely, barely, hardly, never thì xây dựng thắc mắc đuôi như so với câu phủ tấp tểnh.

Như vậy ở trên đây tớ mượn trợ động kể từ là does. Chọn đáp án thực sự C.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

“Don’t forget vĩ đại submit your assignments by Thursday,” said the teacher vĩ đại the students.

A. The teacher allowed the students vĩ đại submit their assignments by Thursday. 

B. The teacher ordered the students vĩ đại submit their assignments by Thursday.

C. The teacher reminded the students vĩ đại submit their assignments by Thursday. 

D. The teacher encouraged the students vĩ đại submit their assignments by Thursday.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They have carried out exhausting research into the effects of smartphones on schoolchildren’s behaviour and their academic performance.

A. exhausting 

B. into 

C. behaviour 

D. academic performance.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

You must not _______ any step in the process; otherwise, you would not be able vĩ đại cook the dish properly.

A. leave.

B. quit.

Xem thêm: tìm trong văn bản tuổi thơ tôi các từ ngữ được đặt trong dấu ngoặc kép

C. skip.

D. hide.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Most workers seems vĩ đại be happy with their new working conditions.

A. seems

B. with 

C. new 

D. conditions

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Susan has achieved great _______ in her career thanks vĩ đại her hard work.

A. successfully.

B. successful.

C. succeed.

D. success.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Judy has just won a full scholarship vĩ đại one of the most prestigious universities in the country; she must be on cloud nine now.

A. obviously delighted.

B. extremely panicked. 

C. incredibly optimistic.

Xem thêm: soạn văn 10 bản hoà âm ngôn từ trong tiếng thu

D. desperately sad.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK