lệnh nào sau đây xóa toàn bộ danh sách

Câu hỏi:

25/08/2022 18,811

Đáp án chủ yếu xác

B. exit().

C. remove().

D. del().

Đáp án chính là: A

Sau khi triển khai mệnh lệnh clear(), list gốc phát triển thành trống rỗng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi triển khai những câu mệnh lệnh sau, mảng A như vậy nào?

>>> A = [1, 2, 3, 4, 5]

>>> A. remove(2)

>>> print(A)

Câu 2:

Kết ngược của lịch trình sau là gì?

A = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 5]

for k in A:

    print(k, over = " ")

Câu 3:

Giả sử A = [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Biểu thức sau trả về độ quý hiếm chính hoặc sai?

(3 + 4 – 5 + 18 // 4) in A

Câu 4:

ả sử A = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, 2, 3, 4]. Các biểu thức sau trả về độ quý hiếm chính hoặc sai?

6 in A

‘a’ in A

Xem thêm: nếu một trong những người bạn của em có biểu hiện nghiện trò chơi trực tuyến

Câu 5:

Kết ngược khi triển khai lịch trình sau?

>>> A = [1, 2, 3, 5]

>>> A.insert(2, 4)

>>> print(A)

Câu 6:

Danh sách A trước và sau mệnh lệnh insert() là [1, 3, 5, 0] và [1, 3, 4, 5, 0]. Lệnh tiếp tục người sử dụng là mệnh lệnh gì?

Câu 7:

Ngoài việc phối hợp mệnh lệnh for và range nhằm duyệt thành phần vô list, rất có thể dùng câu mệnh lệnh này khác?

Câu 8:

Phần tử loại từng nào vô mảng A bị xoá?

>>> A = [10, trăng tròn, 3, 30, trăng tròn, 30, trăng tròn, 6, 3, 2, 8, 9]

>>> A. remove(3)

>>> print(A)

Câu 9:

Chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau khi nói đến câu mệnh lệnh insert vô python:

Câu 10:

Danh sách A sau mệnh lệnh 1 mệnh lệnh remove() và 3 mệnh lệnh append() với 8 thành phần. Hỏi ban sơ list A với từng nào phần tử?

Câu 11:

Toán tử này dùng để làm đánh giá một độ quý hiếm với nằm trong list không?

Câu 12:

Số tuyên bố chính là:

1) Sau khi triển khai mệnh lệnh clear(), các thành phần trả về độ quý hiếm 0.

2) Lệnh remove trả về độ quý hiếm False nếu như không tồn tại vô list.

3) remove() có công dụng xoá một thành phần có mức giá trị mang lại trước vô list.

4) Lệnh remove() có công dụng xoá một thành phần ở địa điểm mang lại trước.

Xem thêm: soạn văn bài điều không tính trước

Câu 13:

Phát biểu này sau đấy là sai?

Câu 14:

Lệnh sau, chèn thành phần cần thiết thêm vô địa điểm loại bao nhiêu vô list A?

A. insert(-5, 3)