last year the company went

Câu hỏi:

11/10/2021 43,546

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: last year the company went

Last year, the company went _______ up after the one of its senior executives offered his resignation

B. belly

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Kiến thức : Thành ngữ

Giải thích:

Thành ngữ “go belly up” - thất bại/ vỡ nợ. Xét 4 đáp án chỉ hoàn toàn có thể chọn lựa được đáp án B - belly/

A. straight (a)/ (adv): thẳng/ trực tiếp

B. belly (n): dòng sản phẩm bụng

C. stomach (n): dạ dày

D. cloud (n): mây

Tạm dịch: Năm ngoái, doanh nghiệp này vỡ nợ sau thời điểm một trong mỗi quản lý và vận hành cấp cho cao của chính nó nộp đơn van kể từ chức

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Ozone has (A) his origin in a number of sources, a (B) prime one (C) being (D) the automobile engine.

A. his

B. prime

C. being

D. the

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

The application form______to the university before May 31st.

A. must send

B. sent

C. must be sending

D. must be sent

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

_______, they will have done their homework

Xem thêm: kính dành cho người mù màu

A. By the time you finish cooking

B. By the time you finished cooking

C. When you finish cooking

D. While you finish cooking

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Jack dropped out of school at the age of 15. He now regrets it.

A. If only Jack had dropped out of school when he was 15.

B. If Jack dropped out of school when he was 15, he would regret it.

C. Jack wishes he hadn’t dropped out of school when he was 15.

D. Jack regrets not having dropped out of school when he was 15.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Brain’s attitude _______ his work has always been very positive

A. with

B. into

C. at

D. towards

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

An indecisive commander is unlikely đồ sộ win the confidence of his men.

A. slow

B. determined

C. hesitant

Xem thêm: koh + k2co3

D. reliant

TÀI LIỆU VIP VIETJACK