julian dropped out of college after his first year. now he regrets it

Câu hỏi:

31/03/2020 51,432

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: julian dropped out of college after his first year. now he regrets it

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

Đáp án chủ yếu xác

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Kiến thức: Cấu trúc “regret”

Giải thích:

(to) regret + V.ing: ăn năn hận về điều gì

Hành động “dropped out” ra mắt ở thì quá khứ đơn, hành vi “regrets” ra mắt ở thì lúc này đơn, nên dùng cấu trúc: (to) regret + having V.p.p

  A. Câu A sai vì thế dùng động kể từ “regretted” ở dạng quá khứ đơn.

  B. Cấu trúc ước mong muốn ở hiện nay tại: S + wish(es) + S + V.ed + … (Câu B sai vì thế hành vi “dropped out” ra mắt ở thì quá khứ đơn, cần dùng cấu tạo ước mong muốn ở quá khứ)

  D. Only if: Chỉ Khi (Câu D sai, cần người sử dụng “If only” (giá như))

Tạm dịch: Julian ăn năn hận vì như thế vẫn quăng quật học tập sau năm thứ nhất.

Chọn C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The sight of his face brought _______ đồ sộ bầm how ill he really was.

A. place

B. house

C. life

D. home

Câu 2:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

D. satisfactory

Xem thêm: em hãy cho biết micro nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

C. being painted

D. construction

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

B. Not until Seth said đồ sộ us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting phàn nàn we were told about his leaving the company.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn đồ sộ solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

Xem thêm: bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu

D. Ø

TÀI LIỆU VIP VIETJACK