jose had a hard time

Câu hỏi:

02/04/2020 71,970

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
Jose had a hard time comparing the iPhone to lớn the Samsung phone because to lớn him they were apples and oranges.

Bạn đang xem: jose had a hard time

A. containing too many technical details

B. very similar

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

 Kiến thức: Từ vựng, kể từ ngược nghĩa

Giải thích:

apples and oranges: trọn vẹn không giống nhau

containing too many technical details: chứa chấp rất nhiều cụ thể chuyên môn

very similar: cực kỳ tương đương

completely different: trọn vẹn không giống nhau

very complicated: cực kỳ phức tạp

=> apples and oranges >< very similar

Tạm dịch: Jose tiếp tục với 1 thời hạn trở ngại đối chiếu iPhone với Samsung vì thế so với anh ấy nó rất không giống nhau.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
After congratulating his team, the coach left, allowing the players to lớn let their ______ down for a while.

A. hearts

B. hair

C. souls

D. heads

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
The situation seems to lớn be changing minute by minute.

A. from time to lớn time

B. time after time

C. again and again

D. very slowly

Xem thêm: pha dao động được dùng để xác định

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
Steve______his chances of passing by spending too much time on the first question.

A. threw away

B. threw in

C. threw off

D. threw out

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions
Those who are riding a motorbike are not allowed to lớn take off their helmet.

A. People must never take their helmet off while they are riding a motorbike.

B. Those who are wearing a helmet are not allowed to lớn ride a motorbike.

C. It is the helmet that one needn't wear when he is riding a motorbike.

D. You should not wear a helmet when you are riding a motorbike.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
The tuy nhiên has______been selected for the 2018 World Cup, Russia.

A. office

B. officer

C. officially

D. official

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
Alice said: “That guy is______ gorgeous. I wish he would ask rne out.”

A. dead-centre

B. drop shot

C. jumped-up

Xem thêm: soạn bản đồ dẫn đường

D. drop-dead

TÀI LIỆU VIP VIETJACK