johnny used to be one of the most

Câu hỏi:

27/03/2020 46,005

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: johnny used to be one of the most

Johnny used to tát be one of the most _________ athletes in my country.

C. successful

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Đằng sau điểm trống rỗng là “athletes”, đó là một danh kể từ, chính vì vậy đứng trước nó nên là một trong những tính kể từ nhằm vấp ngã nghĩa mang lại danh kể từ.

Trong 4 đáp án chỉ mất đáp án C là tính kể từ.

Dịch câu: Johnny từng là 1 trong mỗi vận khuyến khích thành công xuất sắc nhất ở nước tôi

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The 22nd SEA Games consisted of athletes from eleven _________countries.

A. participate

B. participant

C. participation

D. participating

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Some species of rare animals are in _________ of extinction.

A. danger

B. dangerous

C. danger

D. endanger

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

While they were ________tables, he was _________ the radio.

A. arranging - listening to

Xem thêm: nội dung thơ văn của nguyễn trãi

B. arranging - hearing

C. laying -listening to

D. making- hearing

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Economic reforms are often carried _________ to promote the developing of a country.

A. out

B. on

C. for

D. in

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.     

Have you seen Kate?” “No, but she _________ be at her desk.”

A. may

B. ought

C. would

D. can

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Tim broke his arm and couldn’t battle in the final.

A. If Tim didn’t break his arm, he could battle in the final. 

B. If Tim hadn’t broken his arm, he could battle in the final now 

C. Tim couldn’t battle in the final due to tát his broken arm. 

Xem thêm: đi tiểu nhiều có ảnh hưởng đến nước ối không

D. But for his broken arm, Tim couldn’t have played in the final.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK