it is believed that the man escaped in a stolen car

Câu hỏi:

28/03/2020 41,984

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the one that best completes each sentence.
It is believed that the man escaped in a stolen xế hộp.

Bạn đang xem: it is believed that the man escaped in a stolen car

A.  The man was believed to tướng be escaped in a stolen xế hộp.

B.  The man is believed to tướng be escaped in a stolen xế hộp.

C.  They believed that the man stole the xế hộp.

D.  The man is believed to tướng have escaped in a stolen xế hộp.

Đáp án chủ yếu xác

 Đáp án là D. Cấu trúc dữ thế chủ động, thụ động câu nhị mệnh đề:

People/ Someone + V1(ý kiến) + that + S2 + V(2) + ...

=> It + be+ V-ed(ý kiến) + S2 + V(2) + ... hoặc S2 + be+ V-ed(ý kiến) + to tướng + V2 +......

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
________to the các buổi tiệc nhỏ, they could hardly refuse to tướng go.

A. Being invited

B. Having been invited

C. To have invited

D. Have invited

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
The bomb________with a loud bang which could be heard all over the town.

A. went up

B. went down

C. went off

D. went on

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
He had a portrait________as a birthday present for his daughter.

Xem thêm: tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

A. paint

B. painting

C. painted

D. to tướng be painted

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which is closest in meaning to tướng the given one.
‘Don’t touch that flower”, the old lady said to tướng the boy.

A.  The old lady warned the boy not to tướng touch that flower.

B.  The old lady warned the boy to tướng touch that flower.

C.  The old lady insisted the boy on to tướng touch that flower.

D.  The old lady wanted the boy to tướng touch that flower.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which is closest in meaning to tướng the given one.
When we arrived at the airport,________.

A. the plane takes off

B. the plane will take off

C. the plane has already taken off

D. the plane had already taken off

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.
Jane. “Do you think it's going to tướng rain”. Mary. “________”.

A. I don't hope so

B. I don't hope either

C. I hope not

Xem thêm: cl2+kmno4

D. I hope not so

TÀI LIỆU VIP VIETJACK