how well you are playing

Câu hỏi:

12/05/2020 27,466

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable respond to lớn complete each of the following exchanges

Bạn đang xem: how well you are playing

Ann: “How well you are playing!” Peter: “_________”

A. Say it again. I lượt thích to lớn hear your words

B. I think sánh. I’m proud of myself

C. Thank you sánh much. I’m always the best

D. Many thanks. That’s a nice compliment

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Ann: “ Quý khách hàng nghịch ngợm chất lượng quá!

”A.Nói lại coi nào là. Mình quí những điều của chúng ta.

B. Mình cũng suy nghĩ vậy. Mình rất rất tư hào về chủ yếu bạn dạng thân ái bản thân.

C. Cảm ơn nhiều nha. Mình luôn luôn là kẻ xuất sắc nhất tuy nhiên.

D. Cảm ơn nhiều nha. Thật là một trong điều khen ngợi dễ dàng thương

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

We took the children to lớn the _________park last weekend. They really enjoyed going on all the rides

A. wildlife 

B. amusement 

C. national 

D. entertainment

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction in each of the following questions

Most of the guests turned up two hours early, that took us by surprise

A. of the 

B. up 

C. that 

D. by

Xem thêm: vì sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

_________without animals and plants?

A. What would life on earth be like 

B. How would life on earth be for

C. What will life on earth be like 

D. How will life on earth be like

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Lan: “I can’t understand how you missed the exit.” Mai: “Well, it was sánh dark that ___________

A. we could see hardly the road signs 

B. we could see the road signs hardly 

C. hardly could we see the road signs 

D. we could hardly see the road signs

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

As we waited on the pavement, a đen sạm Mercedes _________beside us

A. pulled up 

B. pulled down 

C. pulled off 

D. pulled through

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction in each of the following questions

All applications ask for your address, telephone number and the title of the job for whom you are applying

A. ask for 

B. and 

C. the title 

Xem thêm: ngữ văn 7 ôn tập trang 75

D. for whom

TÀI LIỆU VIP VIETJACK