gly ala + naoh

Câu hỏi:

11/08/2019 165,651

Bạn đang xem: gly ala + naoh

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam alanin phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 27,75 gam. Giá trị của m là

A. 26,25

B. 13,35

C. 18,75

D. 22,25

Câu 2:

Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 3:

Từ glyxin và analin rất có thể tạo nên từng nào đipeptit là đồng phân của nhau?

A. 1

B. 4

C. 2

Xem thêm: we/have/dinner/when/telephone/ring

D. 3

Câu 4:

Anilin thuộc tính được với những hóa học này sau đây: (1) hỗn hợp H2SO4; (2) hỗn hợp NaOH; (3) hỗn hợp Br2; (4) Na.

A. (3), (4).      

B. (1), (3).      

C. (1), (2).      

D. (2), (3).

Câu 5:

Cho những hóa học sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy bao gồm những hóa học vừa phải thuộc tính được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl là

A. X, Y, Z, T.

B. X, Y, Z.      

C. Y, Z, T.      

D. X, Y, T.

Câu 6:

Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X (đơn chức, mạch hở), nhận được 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O ( những thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử X là

A. C3H7N.     

B. C2H5N.       

C. C2H7N.     

D. CH5N.

Xem thêm: có bầu ăn rau răm được không

TÀI LIỆU VIP VIETJACK