giải phương trình bậc 2 lớp 9Bài viết lách Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn.

Bạn đang xem: giải phương trình bậc 2 lớp 9

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

A. Phương pháp giải

Phương trình bậc nhì một ẩn với dạng  ax2 + bx + c = 0  (a ≠ 0). Để giải phương trình tao thực hiện như sau

B1: Xác tấp tểnh những thông số a, b, c

B2: Tính ∆ = b2 - 4ac

+ Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm

+ Nếu ∆ = 0 thì phương trình với nghiệm kép:  Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

+ Nếu ∆ > 0 thì phương trình với 2 nghiệm phân biệt:

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 1: Giải phương trình x2 + 3x + 3 = 0

Giải

Ta có: a = 1; b = 3; c = 3 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = 9 – 12 = - 3 < 0

Vậy phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 2: Giải phương trình  x2 + x - 5 = 0

Giải

Ta có: a = 1; b = 1; c = - 5 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = 1 + trăng tròn = 21 > 0

Vậy phương trình với nhì nghiệm phân biệt:

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 3: Giải phương trình x2 + 2Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiếtx + 2 = 0

Giải

Ta có: a = 1; b = 2Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết; c = 2

⇒ ∆ = b2 – 4ac = Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình với nghiệm kép: Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

* Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn: Dùng khi thông số b = 2bꞌ

Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) với ∆ꞌ = (bꞌ)2 - ac (b = 2bꞌ)

+ Nếu ∆ꞌ < 0 thì phương trình vô nghiệm

+ Nếu ∆ꞌ = 0 thì phương trình với nghiệm kép:  Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

+ Nếu ∆ꞌ > 0 thì phương trình với 2 nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 4: Giải phương trình sau: Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Giải

Ta có: a = 3; bꞌ = -√3 ; c = -3 ⇒ ∆ꞌ = (bꞌ)2 - ac = Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình với nhì nghiệm phân biệt:

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

* Nếu thông số b = 0 thì phương trình với dạng: ax2 + c = 0 (2)

Để giải phương trình (2) ngoài cách sử dụng  ∆ hoặc ∆ꞌ phía trên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

+ Nếu ac > 0 thì phương trình vô nghiệm

+ Nếu ac = 0 thì phương trình với nghiệm kép x = 0

+ Nếu ac < 0 thì phương trình với 2 nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 5: Giải những phương trình sau:

a. 2x2 + 3 = 0

b. -7x2 = 0

c. 3x2 – 12 = 0

Giải

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình với 2 nghiệm phân biệt: x = 2, x = -2

*Nếu thông số c = 0 thì phương trình với dạng: ax2 + bx = 0 (3)

Để giải phương trình (3) ngoài cơ hội dùng  ∆ hoặc ∆ꞌ phía trên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Ví dụ 6: Giải những phương trình sau

a. 3x2 +8x = 0

b. 5x2 – 10x = 0

Giải

a. Ta có:

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình với 2 nghiệm là: x = 0, Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

b. Ta có:

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy phương trình với 2 nghiệm là: x = 0, x = 2

B. Bài tập

Câu 1: Một nghiệm của phương trình 3x2 + 5x – 2 = 0 là

A. -2

B. -1

C. -5

D. 0

Giải

Ta có: a = 3; b = 5; c = -2 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = 52 – 4.3.(-2) = 49 > 0

Phương trình với nhì nghiệm phân biệt:

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự A

Câu 2: Số nghiệm của phương trình 3x2 - 6x + 3 = 0 là

A. 3

B. 2

C. 1                     

D. 0

Giải

Ta có: a = 3; bꞌ = -3; c = 3 ⇒ ∆ꞌ = (bꞌ)2 - ac = (-3)2 – 3.3 = 9 - 9 = 0

Suy đi ra phương trình với cùng một nghiệm

Vậy đáp án thực sự C

Câu 3: Giả sử x1, x2 (x1 > x2) là nhì nghiệm của phương trình 5x2 - 6x + 1 = 0.      Tính 2x1 + 5x2

Xem thêm: bài tập toán lớp 7

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Giải

Ta có: a = 5; bꞌ = -3; c = 1 ⇒ ∆ꞌ =(bꞌ)2 - ac = (-3)2 – 5.1 = 9 - 5 = 4 > 0

Suy đi ra phương trình với nhì nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự D

Câu 4: Số thực này sau đấy là nghiệm của phương trình x2 - x + 8 = 0

A. 2

B. 10

C. -15

D. Không có

Giải

Ta có: a = 1; b = -1; c = 8 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = (-1)2 – 4.1.8 = -31 <  0

Vậy phương trình vô nghiệm

Vậy đáp án thực sự D

Câu 5: Giả sử x1 < x2 là nhì nghiệm của phương trình x2 -7x - 8 = 0. Tính 2x1

A. -2

B. 1

C. -1

D. 6

Giải

Ta có: a = 1; b = -7; c = -8 ⇒  ∆ = b2 – 4ac = (-7)2 – 4.1.(-8) = 81 >  0

Phương trình với nhì nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Suy đi ra x1 = -1 bởi vậy 2x1 = -2

Vậy đáp án thực sự A

Câu 6: Nghiệm của phương trình 3x2 + 15 = 0 là

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Giải

Phương trình 3x2 + 15 = 0 ⇔ 3x2 = -15 ⇔ x2 = -5 (vô nghiệm)

Vậy đáp án thực sự D

Câu 7: Nghiệm của phương trình x2 + 13x = 0 là

A. 13 và -13

B. 0 và -13

C. 0 và 13

D. Vô nghiệm

Giải

Phương trình x2 + 13x = 0

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự B

Câu 8: Cho phương trình  2x2 + 4x + 1 = -x2 - x – 1. Tính |x1 - x2|

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Giải

Phương trình 2x2 + 4x + 1 = -x2 - x – 1

Ta có: a = 3; b = 5; c = 2 ⇔ ∆ = b2 – 4ac = (5)2 – 4.3.2 = 1 >  0

⇒ Phương trình với nhì nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự A

Câu 9: Cho phương trình x2 - 10x + 21 = 0. Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng

A. Phương trình vô nghiệm

B. Phương trình với nghiệm ko nguyên

C. Phương trình có một nghiệm

D. Phương trình với 2 nghiệm nguyên

Giải

Ta có: a = 1; b = -10; c = 21 ⇒ ∆ = b2 – 4ac = (-10)2 – 4.1.21 = 16 >  0

Phương trình với nhì nghiệm phân biệt

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự D

Câu 10: Số nghiệm của phương trình  4x2 - 6x = -2x là

A. 1                      

B. 0                   

C. 2                     

D. 3

Giải

Phương pháp giải phương trình bậc nhì một ẩn hoặc, chi tiết

Vậy đáp án thực sự C

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Toán lớp 9 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Cách xác lập những thông số a, b, c của phương trình bậc nhì một ẩn
 • Cách giải những dạng toán giải phương trình bậc nhì một ẩn cực kỳ hay
 • Cách giải và biện luận phương trình bậc nhì một ẩn cực kỳ hay
 • Cách giải hệ phương trình 2 ẩn bậc nhì cực kỳ hoặc, chi tiết
 • Cách mò mẫm m nhằm nhì phương trình với nghiệm cộng đồng cực kỳ hay
 • Cách giải phương trình số 1 nhì ẩn cực kỳ hoặc, chi tiết

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập với đáp án với vừa đủ Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số chín và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


chuong-4-ham-so-y-ax2-phuong-trinh-bac-hai-mot-an.jsp

Xem thêm: environmental groups try to stop