food and drinks which strongly

Đáp án D

Kiến thức về kể từ vựng

Bạn đang xem: food and drinks which strongly

A. boost /bu:st/ (v): nâng lên, tăng cường

B. motivate /'moʊtɪveɪt/ (v): khích lệ, đôn đốc đẩy

C. encourage /ɪn'kɜ:rɪdʒ/ (v): khuyến nghị, động viên

D. stimulate /'stɪmjuleɪt/ (v): kích thích

=> strongly stimulate the body: hiệu quả mạnh mẽ và uy lực lên cơ thể

* Phân biệt stimulate với motivate và encourage

+ Encourage là kích ứng kéo theo hành động

+ Motivate và stimulate là khuyến nghị, khích lệ về mặt mày tinh ma thần

Tạm dịch: Đồ ăn và đồ uống loại tuy nhiên kích ứng mạnh mẽ và uy lực lên khung hình trái đất hoàn toàn có thể phát sinh stress.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests đồ sộ make way for farming.

A. allow farming đồ sộ take place 

B. lose way in farming

Xem thêm: sgk tiếng việt lớp 4

C. have a way of farming        

D. give way đồ sộ farming

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought đồ sộ us.

A. look up đồ sộ

B. look forwards   

C. look for     

Xem thêm: giải sách giáo khoa tiếng anh lớp 7 kết nối tri thức

D. look down on