đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2

Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 tiếp sau đây nằm trong cỗ Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 tự VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 sở hữu đáp án được chỉnh sửa bám sát công tác đang được học tập hùn học viên lớp 5 gia tăng kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp đang được học tập nhập Unit 11 - đôi mươi hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2

A. Sở đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com đang được đăng lên cỗ đề đánh giá giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 sở hữu đáp án tiếp sau đây với mong ước hùn những em sẵn sàng thiệt chất lượng tốt những tài năng thực hiện bài xích đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn tập dượt giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu tệp tin nghe số 3
 • Đề đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh sở hữu tệp tin nghe số 5
 • Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh số 6
 • Đề đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

I. Đề đánh giá giờ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 sở hữu đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn trặn nhập kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. má D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án chính A, B, C hoặc D mang lại những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. to tướng tự B. tự C. did D. doing

2. Linda..... going to tướng visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going to tướng the tiệc ngọt tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. tự C. did D. can

5. He should go to tướng the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going to tướng the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going to tướng tự your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. to tướng B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án chính bên dưới mang lại phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, ví he...... (3) a bad fever. His mother took him to tướng the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. to tướng wear

IV. Sử dụng những kể từ mang lại sẵn và điền nhập đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ mang lại sẵn ghi chép trở thành câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to tướng.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go to tướng school, but she went to tướng her friend's birthday tiệc ngọt. She got up early in the morning, went to tướng the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went to tướng her friend's house. At the tiệc ngọt, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang trọng many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the tiệc ngọt came to tướng an kết thúc. They said goodbye to tướng each other and went trang chủ late in the the evening.

1. Did Lan go to tướng school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she tự at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going to tướng visit Do Son next weekend.

2. Are you going to tướng watch T.V this evening?

3. She is going to tướng visit her friends tomorrow.

4. We are going to tướng visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went to tướng her friend's birthday tiệc ngọt.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the tiệc ngọt, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chủ late in the evening.

⇒ Tham khảo tăng đề đua Tiếng Anh 5 theo đòi thông tư 22: Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sở hữu tệp tin nghe

II. Đề đua giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 sở hữu đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi to tướng Ho Chi Minh City.

A. to tướng fly B. flying C. fly D. to tướng flying

2. ………….. is it from Hanoi to tướng Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. tự / tự B. are / tự C. did / tự D. are / going to tướng do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go to tướng school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. to tướng ski D. to tướng skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going to tướng Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want to tướng have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter to tướng her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp phù hợp ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going to tướng hold a School Festival.
2. What tự you usually tự in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going to tướng tự next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went to tướng visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday tiệc ngọt.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở thành câu sở hữu nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / to tướng / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / trang chủ / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / to tướng / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, ví I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp phù hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở thành with;

2 - am trở thành was;

3 - watch trở thành watches;

4 - writein trở thành writing;

5 - play sometimes trở thành sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở thành câu sở hữu nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going to tướng Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at trang chủ yesterday?

5 - Mary doesn't want to tướng play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thành xong những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ to tướng.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh nhập kể từ chính A, B, hoặc C nhằm thích hợp ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ to tướng the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom tự last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going to tướng travel to tướng Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ sở hữu cơ hội gọi không giống những kể từ sót lại tại phần gạch ốp chân và khoanh tròn trặn kể từ bại liệt trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going to tướng visit Hanoi this summer. They are going to tướng there by train. And They are going to tướng stay there for six days. They are going to tướng the park and the zoo.

Trả tiếng những thắc mắc tiếp sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going to tướng visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng ngắn ngủn reviews về không khí ở nước ta nhập nhị mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thành xong những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter to tướng his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going to tướng the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh nhập kể từ chính A, B, hoặc C nhằm thích hợp ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ sở hữu cơ hội gọi không giống những kể từ sót lại tại phần gạch ốp chân và khoanh tròn trặn kể từ bại liệt trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going to tướng visit Hanoi this summer.

d - They are going to tướng there by train.

IV. Đề đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Hoàn trở thành những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants to tướng _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here to tướng Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn trặn nhập đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… to tướng school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes to tướng school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here to tướng Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. tự C . is D . does

5. What tự you usually tự summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và ghi chép lại mang lại chính nhập cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu sở hữu nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants to tướng be a doctor.

7. How far is it from here to tướng Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn trặn nhập đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và ghi chép lại mang lại chính nhập cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu sở hữu nghĩa

1 - How far is it from here to tướng Duc Tho?

2 - Is He going to tướng visit Phu Quoc island.

V. Đề đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to tướng _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to tướng Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to tướng play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án chính.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants to tướng _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi to tướng Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going to tướng skipping rope.

7. _ _ _ you tự homework last night ?

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án chính.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want to tướng be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh to tướng Ha Noi ?

6. We are  going to tướng play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự in winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án chính.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - Is he going to tướng travel by bus?

2 - What tự you usually tự in winter?

VII. Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 sở hữu đáp án số 7

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to tướng _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to tướng Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to tướng play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án chính.

1. Yesterday, he ………… to tướng school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes to tướng school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here to tướng Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What tự you usually tự …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want to tướng BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh to tướng Ha Noi ?

6. We ARE going to tướng play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự IN winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án chính.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: thai 30 tuần nặng bao nhiêu là chuẩn

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - Is she going to tướng travel by train?

2 - What tự you usually tự in spring?

VIII. Đề đua giờ Anh lớp 5 cuối kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trặn nhập 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next to tướng D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trặn nhập đáp án chính.

1. There ______ a book next to tướng the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy vậy  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. tự C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. tự C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trặn nhập câu vấn đáp chính.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she tự D. No, she doesn’t

2. Where tự you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next to tướng the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trặn nhập 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trặn nhập đáp án chính.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trặn nhập câu vấn đáp chính.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh sở hữu đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer to tướng complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter to tướng his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ to tướng school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter to tướng her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go to tướng an engineer B. go to tướng a farmer C. go to tướng the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. to tướng watch D. watched

12. Linda  ______ going to tướng visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words to tướng make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going to tướng visit Do Son. They are going to tướng travel by bus. They’re going to tướng stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going to tướng go swimming and take a lot of photos. They are going to tướng buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going to tướng travel?

........................................................................

18. Where are they going to tướng stay?

........................................................................

19. Are they going to tướng go swimming?

........................................................................

20. What are they going to tướng buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer to tướng complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words to tướng make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going to tướng school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going to tướng visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going to tướng travel by bus.

18 - They are going to tướng stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going to tướng buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ Anh lớp 5 kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở thành kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án chính (3ms)

1. ………. tự you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / to tướng C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. má / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy vậy. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. tự D. can

12. This is ……… house.

A. má B. I C. my D. he

III. Trả tiếng những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở thành kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án chính (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả tiếng những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề đua học tập kì 2 giờ Anh lớp 5 sở hữu đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ sở hữu phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ nhập ngoặc và hoàn thành xong câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang lại thích hợp.

ABĐáp án
1. When tự you begin the new
school year?
a. In spring
2. What tự you usually tự in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When tự you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, thăm dò và sửa lại mang lại chính.

1. What’s the matter to tướng you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday tiệc ngọt.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger kêu ca monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở thành câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / trang chủ / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, ví I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ sở hữu phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ nhập ngoặc và hoàn thành xong câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang lại thích hợp.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, thăm dò và sửa lại mang lại chính.

1 - to tướng trở thành with

2 - am trở thành was

3 - watchs trở thành watches

4 - is trở thành are

5 - biger trở thành bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở thành câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at trang chủ yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 sở hữu đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ gạch ốp chân sở hữu cơ hội phân phát âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội gọi tại phần được gạch ốp chân tiếp sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ nhập ngoặc hoàn thành xong câu.

1.I’m going to tướng travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going to tướng tự ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, to tướng, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở thành đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse má.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next to tướng the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ phù hợp hoàn thành xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây nếu như là chính ghi T, nếu như là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích to tướng play football very much and I want to tướng be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants to tướng be a singer because she likes to tướng sing. She wants to tướng be a famous person.

1. Phong likes to tướng play football

2. Phong wants to tướng be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants to tướng be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ gạch ốp chân sở hữu cơ hội phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội gọi tại phần được gạch ốp chân tiếp sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ nhập ngoặc hoàn thành xong câu.

1.I’m going to tướng travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going to tướng tự ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, to tướng, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở thành đoạn đối thoại.

3. Excuse má.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next to tướng the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ phù hợp hoàn thành xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở thành to tướng...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở thành was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở thành play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở thành tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở thành listen to tướng.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở thành Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây nếu như là chính ghi T, nếu như là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ sở hữu phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở thành câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is _________ kêu ca Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, má )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday tiệc ngọt last night ( was, were, am)

6. They are going to tướng _______a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller kêu ca má. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger kêu ca mine because he has many books in it. That is my table. It is longer kêu ca Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older kêu ca Nam. ______

2. Phong is taller kêu ca Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller kêu ca Phong’s ______

4. Nam’s table is longer kêu ca Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau sở hữu một lỗi sai. Em hãy thăm dò và sửa lại mang lại chính. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going to tướng tự in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he tự in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going to tướng cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have to tướng breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ sở hữu phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở thành câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is ____bigger_____ kêu ca Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, má )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday tiệc ngọt last night ( was, were, am)

6. They are going to tướng ___sing____a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau sở hữu một lỗi sai. Em hãy thăm dò và sửa lại mang lại chính.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở thành Do..........................

2. What are you going to tướng tự in this weekend?

.............in sửa trở thành on.....................

3. What does he tự in 1982?

.................does sửa trở thành did......................

4. I’m going to tướng cinema this evening.

............cinema sửa trở thành the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở thành worker.................

Xem thêm: trẻ sơ sinh đang ngủ tự nhiên khóc thét lên

6. What did you have to tướng breakfast?

...............to tướng sửa trở thành for.......................

Tải hoàn toàn cỗ nội dung bô đề đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sở hữu đáp án. Mời độc giả xem thêm tăng nhiều tư liệu ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.