để chỉnh thông số của gradient em cần chọn biểu tượng nào