dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

Câu hỏi:

18/06/2019 45,681

Bạn đang xem: dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

Đáp án chủ yếu xác

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án A

-   ý B đem HOCH2CH2OH ko thuộc tính với ancol etylic => Loại

-   ý C đem NaOH ko thuộc tính với ancol etylic => Loại

-   ý D đem Na2CO3không thuộc tính với ancol etylic => Loại

Đây là phản xạ thế group OH, ví dụ: C2H5OH + HBr --> C2H5Br + H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun lạnh lẽo rượu etylic với H2SO4 đặc ở 1400C thì sẽ khởi tạo ra:

A. C2H4.

B. CH3CHO.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Câu 2:

Đun lạnh lẽo láo lếu phù hợp X bao gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 1400C. Khối lượng ete nhận được cực to là bao nhiêu?

A. 12,4g

B. 6,4g

C. 9,7g

D. 7g

Câu 3:

Có từng nào ancol thơm ngát, công thức C8H10O Khi thuộc tính với CuO đun lạnh lẽo đã tạo ra anđehit?

Xem thêm: 10cm bằng bao nhiêu mm

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4:

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là:

A. 8

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 5:

A, B, D là 3 đồng phân đem nằm trong công thức phân tử C3H8O. thạo A thuộc tính với CuO đun lạnh lẽo đã tạo ra andehit, còn B đã tạo ra xeton. Vậy D là:

A. Ancol bậc III.

B. Chất đem sức nóng chừng sôi tối đa.

C. Chất đem sức nóng chừng sôi thấp nhất.

D. Chất đem năng lực tách nước tạo ra anken độc nhất.

Câu 6:

Tên quốc tế của phù hợp hóa học đem công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là:

A. 4-etylpentan-2-ol.

B. 2-etylbutan-3-ol.

C. 3-etylhexan-5-ol.

D. 3-metylpentan-2-ol.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK