cho hơi nước đi qua than nóng đỏ

cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, người t nhận được lếu thích hợp khí CO và H2
a) ghi chép PTHH
b) tính thể tích lếu thích hợp khí (đktc ) nhận được ở phản xạ bên trên khi sử dụng không còn 1 tấn than vãn chứa chấp 92% cacbon và hiệu suất của phản xạ đạt 85%

Bạn đang xem: cho hơi nước đi qua than nóng đỏ

Vào https://mamnonanhviet.edu.vn/threads/hoa-9.622677/ nha bạn

cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, người t nhận được lếu thích hợp khí CO và H2
a) ghi chép PTHH
b) tính thể tích lếu thích hợp khí (đktc ) nhận được ở phản xạ bên trên khi sử dụng không còn 1 tấn than vãn chứa chấp 92% cacbon và hiệu suất của phản xạ đạt 85%

a, PTHH : C + H2O = CO + H2 (có sức nóng phỏng nữa nhé)
.........12kg..............22,4[tex]m^{3}[/tex] .....22,4[tex]m^{3}[/tex]
b, nhập 1000 kilogam than vãn sở hữu : (1000.92)/100 = 920 kilogam cacbon
=> [tex]\frac{44,8.920}{12}=3434,7m^{3}[/tex] lếu thích hợp khí
Thực tế,hh khí nhận được là : [tex]\frac{3434,7.85}{100}=2919,5m^{3}[/tex]

Last edited: