chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 182,072

Chọn đáp án D

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

KCl là muối bột trung hòa

- Muối dung hòa là muối bột tuy nhiên trong gốc axit không với nguyên vẹn tử hiđro hoàn toàn có thể thay vì nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối bột tuy nhiên trong gốc axit còn nguyên vẹn tử hiđro không được thay vì nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối này sau đấy là muối bột axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất này sau đấy là muối bột axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: chọn phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học này sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng này tại đây với phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko trúng là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

Xem thêm: so2+naoh

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.