caco3 tạo ra cao

Phản ứng CaCO3 hoặc CaCO3 rời khỏi CaO hoặc CaCO3 rời khỏi CO2 nằm trong loại phản xạ phân diệt và đã được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài bác luyện với tương quan về CaCO3 với câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Nhiệt phân: CaCO3 → CaO + CO2

Quảng cáo

Bạn đang xem: caco3 tạo ra cao

1. Phương trình nhiệt độ phân CaCO3

CaCO3 to CaO + CO2

Phản ứng bên trên nằm trong loại phản xạ phân hủy

2. Hiện tượng của phản xạ nung CaCO3 ở nhiệt độ chừng cao

- Phản ứng nung đá vôi CaCO3 là phản xạ lan nhiệt độ, sinh rời khỏi hóa học rắn white color, tan nội địa và với khí ko color, ko hương thơm bay rời khỏi.

3. Cách tổ chức phản xạ CaCO3

- Cho 1 mẩu nhỏ đá vôi CaCO3 vào ống thử rồi rước nung bên dưới ngọn lửa đèn hễ cho tới khi phản xạ trọn vẹn và ko thấy với khí bay rời khỏi.

4. Mở rộng lớn đặc điểm của CaCO3

- Canxi cacbonat (CaCO3) tinh anh khiết mang tên thông thường gọi là đá vôi, là hóa học bột nhẹ nhõm, white color, dùng để hóa học độn vô cao su đặc và một số ít ngành công nghiệp.

4.1. Tính hóa học hóa học

CaCO3 với đặc điểm chất hóa học của một muối bột cacbonat.

a) Tác dụng với axit

CaCO3 + 2HCl → 2CaCl2 + CO2↑ + H2O

CO32+ 2H+ → CO2↑ + H2O

b) Tác dụng với hỗn hợp kiềm

Quảng cáo

- Các muối bột hiđrocacbonat tính năng đơn giản và dễ dàng với hỗn hợp kiềm.

Thí dụ:

CaCO3 + NaOH → Na2CO3 + Ca(OH)2

HCO3+OHCO32+H2O

c) Phản ứng nhiệt độ phân

- Muối cacbonat tan không xẩy ra nhiệt độ phân (trừ muối bột amoni), muối bột cacbonat ko tan bị nhiệt độ phân:

CaCO3 to CaO + CO2

CaCO3 (r) to CaO (r) + CO2 (k)

4.2. Một số bài bác luyện tương quan.

Câu 1: Muối này rất có thể pha chế bởi phản xạ của hỗn hợp muối bột cacbonat với hỗn hợp axit clohidric?

A. KNO3

B. ZnSO4

C. CaCO3

D. NaCl

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

Đáp án D

Muối rất có thể pha chế bởi phản xạ của hỗn hợp muối bột cacbonat với hỗn hợp axit clohidric là NaCl.

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Câu 2: Hợp hóa học này tại đây bị nhiệt độ phân diệt tạo nên phù hợp hóa học oxit và một hóa học khí thực hiện đục nước vôi trong?

A. Muối nitrat

B. Muối sunfat

C. Muối clorua

D. Muối cacbonat ko tan

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Muối cacbonat ko tan bị nhiệt độ phân diệt tạo nên phù hợp hóa học oxit và một hóa học khí thực hiện đục nước vôi vô.

Ví dụ:

CaCO3 to CaO + CO2

Khí CO2 sinh rời khỏi thực hiện đục nước vôi trong:

CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 ↓ + H2O

Câu 3: Phương trình chất hóa học này tại đây dùng làm pha chế can xi oxit (CaO)?

A. CaCO3 (r) → CaO (r) + CO2 (k)

B. Ca(OH)2 (dd) → CaO (r) + H2O (h)

C. CaSO4 (r) → CaO (r) + SO2 (k)

D. CaSO4 (r) → CaO (r) + SO2 (k)

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình chất hóa học dùng làm pha chế CaO là: CaCO3 (r) → CaO (r) + CO2 (k)

Câu 4: Ứng dụng này tại đây ko nên của can xi oxit?

A. Khử chua mang đến đất

B. Khử độc môi trường

C. Sát trùng khử nấm

D. Sản xuất cao su

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ứng dụng ko nên của can xi oxit là phát hành cao su đặc.

Câu 5: Để chiếm được 5,6T vôi sinh sống với hiệu suất phản xạ đạt 95% thì lượng CaCO3 cần thiết dùng  là

A. 9,5 tấn                      B. 10,5 tấn                  C. 10 tấn                        D. 9,0 tấn

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CaCO3 to CaO + CO2

100 g →      56g

10 tấn ←     5,6 tấn

Do hiệu suất phản xạ là 95% nên lượng CaCO3 nhớ dùng là

H%=mltmtt.100%mtt=mlt.100%H%=10.100%95%=10,5tấn.

Câu 6: Trong chống thực nghiệm, oxit này được sử dụng thực hiện hóa học mút hút độ ẩm (chất thực hiện khô)?

Xem thêm: can nang cua thai nhi 30 tuan

A. MgO

B. CuO

C. CaO

D. ZnO

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Trong chống thực nghiệm, oxit được sử dụng thực hiện hóa học mút hút độ ẩm (chất thực hiện khô) là: CaO

Vì nó tính năng với nước tạo nên trở nên Ca(OH)2

Phương trình phản ứng: CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 7: Nhỏ kể từ từ hỗn hợp axit clohiđric vô ly đựng một mẩu đá vôi cho tới dư axit. Hiện tượng này tại đây xảy ra?

A. Sủi lớp bọt do khí tạo ra, đá vôi tan dần

B. Không sủi lớp bọt do khí tạo ra, đá vôi ko tan

C. Sủi lớp bọt do khí tạo ra, đá vôi ko tan

D. Đá vôi tan dần dần, ko sủi bọt khí

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp axit clohiđric vô ly đựng một mẩu đá vôi cho tới dư axit. Hiện tượng xảy ra: Sủi lớp bọt do khí tạo ra (khí CO2), đá vôi tan dần

Phương trình phản ứng:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Câu 8: Hòa tan không còn lếu láo phù hợp bao gồm CaO và CaCO3 cần thiết vừa phải đầy đủ 100 ml hỗn hợp HCl 3M. Khối lượng muối bột với vô hỗn hợp chiếm được là

A. 16,65 g              B. 15,56 g                       C. 166,5 g                     D. 155,6g

Hướng dẫn giải

Đáp án : A

Số mol HCl = 0,1.3 = 0,3 mol

Gọi số mol CaO là x mol;  số mol CaCO3 là nó mol

Ta với phương trình hóa học:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

x → 2x                 x        mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

y →       2y            y        mol

Theo PTHH có: nHCl = 2x + 2y = 0,3 mol → x + nó = 0,15 mol

Muối chiếm được là CaCl2: (x + y) mol

→ mmuối = (x + y).(40 + 71) = 0,15.111=16,65 gam.

Câu 10: Cho 35 gam CaCO3 vô hỗn hợp HCl dư, kết giục phản xạ chiếm được từng nào lít khí CO2 ở đktc?

A. 7,84 lít

B. 6,72 lít

C. 5,56 lít

D. 4,90 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Số mol của CaCO3 là: nCaCO3=35100= 0,35 mol

Phương trình phản ứng:

CaCO3+2HClCaCl2+CO2+H2O0,35                                      0,35                (mol)

Theo phương trình phản xạ tao có: nCO2= 0,35 mol

Thể tích khí CO2 ở đktc là: VCO2= 0,35.22,4 = 7,84 lít.

Câu 11: Nhiệt phân trọn vẹn m gam lếu láo phù hợp bao gồm CaCO3 và Na2CO3 chiếm được 11,6 gam hóa học rắn và 2,24 lít khí (đktc). Hàm lượng % của CaCO3 vô X là
A. 6,25%.      

B. 8,62%.      

C. 50,2%.      

D. 62,5%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Na2CO3 bền với nhiệt độ nên không xẩy ra nhiệt độ phân.

CaCO3 to CaO + CO2

nCO2=0,1molnCaCO3=0,1molmCaCO3=0,1.100=10  gam

Bảo toàn lượng tao có :

m = mchất rắn + mkhí = 11,6 + 0,1.44 = 16 gam

%mCaCO3=1016.100=62,5%

Câu 12: Hòa tan trọn vẹn 4 gam lếu láo phù hợp ACO3 và BCO3 vô hỗn hợp HCl vừa đầy đủ thu được hỗn hợp chứa chấp 5,1g muối bột và V lít khí ở đktc. Giá trị của V là:

A. 1,68.         

B. 2,24.         

C. 3,36.         

D. 11,2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

A2CO3 + 2HCl → 2ACl + CO2↑ + H2O

BCO3 + 2HCl → BCl2 + CO2↑+ H2O

Nhận thấy: Nếu đặt nCO2=xmolnHCl=2xmol;nH2O=xmol

Bảo toàn khối lượng:

mmuối cacbonat + mHCl = mmuối cloruamCO2+mH2O

→ 4 + 2x.36,5 = 5,1 + 44x + 18x

→ x = 0,1mol

→ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Xem thêm: nh4hco3 ra co2

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 ↑ + CaCl2
 • CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2
 • CaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2 ↑ + CaSO2
 • CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2
 • 3CaCO3 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 3H2O + 3CO2
 • CaCO3 + 2HBr → H2O + CO2 ↑ + CaBr2
 • CaCO3 + 2HF → H2O + CO2 ↑ + CaF2
 • CaCO3 + 2HI → H2O + CO2 ↑ + CaI2
 • CaCO3 + H2S → H2O + CaS + CO2
 • CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
 • CaCO3 + 2HCOOH → (HCOO)2Ca + H2O + CO2
 • CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2
 • CaCO3 + 2NH3 → 3H2O + CaCN2
 • CaCO3 + SiO2 → CO2 + CaSiO3
 • CaCO3 + Na2CO3 + 6SiO2 → 2CO2 ↑ + Na2O.CaO.6SiO2
 • CaCO3 + Na2S → Na2CO3 + CaS
 • C + CaCO3 → CaO + 2CO ↑
 • 4C + CaCO3 → CaC2 + 3CO ↑
 • 2CaCO3 + O2 + 2SO2 → 2CO2 ↑ + 2CaSO4

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-canxi-ca.jsp