cách chuyển sin sang cos

Bạn đang xem: cách chuyển sin sang cos

Cách gửi kể từ sin quý phái cos ạ ?

31 câu trả lời 218669

Để gửi $\sin \to \cos$ thì $\sin \alpha = \cos (\alpha -)$ hoặc gửi kể từ $\sin \to \cos$ tớ tiết kiệm hơn $\dfrac{\pi}{2}$ 

Để gửi sin→cossin→cos thì sinα=cos(α−)sin⁡α=cos⁡(α−) hoặc gửi kể từ sin→cossin→cos tớ tiết kiệm hơn π2π2 

Xem thêm: bài tập tiếng anh lớp 6

'Đ chuyn sincossincos thì sinα=cos(α)sinα=cos(α) hay chuyn t sincossincos ta bt đi π2π2 '

Xin cảm ơn nhé!

để gửi kể từ sin quý phái cos thì trừ pi/2

Để gửi sin→cossin→cos thì sinα=cos(α−)sin⁡α=cos⁡(α−) hoặc gửi kể từ sin→cossin→cos tớ tiết kiệm hơn π2π2 

Để gửi sin→cos thì sinα=cos(α−) hoặc gửi kể từ sin→cos tớ tiết kiệm hơn π2 
 

Đổi 0,5 phút = 30 giây

Lực kéo tối thiểu cần vì chưng trọng lượng của vật: F= 50.10=500N

Công thực hiện:A=F.s

                 500.3=1500 (J)

Công suất tiến hành được: P=AtAt

                150030=50150030=50 (W)

Đáp số: 50W

Để gửi sin→cossin→cos thì sinα=cos(α−)sin⁡α=cos⁡(α−) hoặc gửi kể từ sin→cossin→cos tớ tiết kiệm hơn π2π2 

trừ Pi/2. Sin trừ cos cộng

Để gửi sin→cossin→cos thì sinα=cos(α−)sin⁡α=cos⁡(α−) hoặc gửi kể từ sin→cossin→cos tớ tiết kiệm hơn π2π2