các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào

Câu hỏi:

20/11/2019 71,274

Bạn đang xem: các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào

A. Chuỗi chuyền electron thở →  Chu trình crep →  Đường phân.

B. Đường phân →  Chuỗi chuyền electron thở →  Chu trình crep.

C. Chu trình crep →  Đường phân →  Chuỗỉ chuyền electron thở.

D. Đường phân →  Chu trình crep →  Chuỗi chuyền electron thở.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn D.

Giải chi tiết:

Các quá trình vô quy trình thở là: Đường phân → quy trình Crep → chuỗi chuyền electron thở.

SGK Sinh học tập 11 – trang 52.

Đáp án D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Pha tối ra mắt ở địa điểm này vô lục lạp?

A. Tại hóa học nền.

B. Tại  màng vô.

C. Ở tilacôit.

D. Tại màng ngoài.

Câu 2:

Bào quan liêu triển khai tính năng thở chủ yếu là:

A. Mạng lưới nội hóa học.

B. Không bào

C. Ty thể.

D. Lục lạp.

Câu 3:

Chất được tách đi ra khôi quy trình Canvin đề khởi điểm mang đến tổ hợp glucôzơ là:

A. RiDP (ribulôzơ - 1.5 - điphôtphat).

B. APG (axit phốtphoglixêric).

Xem thêm: soạn văn 6 cánh diều tập 2

C. AlPG (anđêhit photphoglixêric)

D. AM (axit malic).

Câu 4:

Sản phẩm của trộn sáng sủa của quy trình quang đãng phù hợp bao gồm có:

A. ATP, NADPH và CO2

B. ATP, NADPH và O2

C. ATP, NADPH

D. ATP, NADP+ và CO2

Câu 5:

Các loại phía động dương của rễ là

A. phía khu đất, phía sáng sủa, huớng hoá.

B.  hướng sáng sủa, phía nước, phía hoá.

C. phía khu đất, phía nước, phía sáng sủa.

D. phía khu đất, phía nước, huớng hoá.

Câu 6:

Hô hấp sáng sủa xẩy ra với việc nhập cuộc của những bào quan liêu này sau đây ?

(1) Lizôxôm.

(2) Ribôxôm.

(3) Lục lạp

(4) Perôxixôm.

(5) Tỉ thể.

(6) Sở máy Gôngi.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (4) và (5)

B. (1),(4) và (6)

C. (2), (3) và (6)

D. (3), (4) và (5)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK