(c6h10o5)n

 • العربية
 • Español
 • Français
 • Bahasa Indonesia

Edit links

From Wikipedia, the miễn phí encyclopedia

Xem thêm: quan niệm về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

(C6H10O5)n may refer đồ sộ several polymers sharing the molecular formula:

 • Polydextrose
 • Glucans:
  • Cellulose
  • Curdlan
  • Glycogen
  • Pullulan

Disambiguation icon

This phối index page lists chemical structure articles associated with the same molecular formula.
If an internal liên kết led you here, you may wish đồ sộ change the liên kết đồ sộ point directly đồ sộ the intended article.

Xem thêm: suy ngẫm và phản hồi bài sang thu

Retrieved from "https://mamnonanhviet.edu.vn/w/index.php?title=(C6H10O5)n&oldid=1010248095"

Tác giả

Bình luận