c2h2 + br2 hiện tượng

Phản ứng Axetilen + Br2 dư hoặc C2H2 + Br2 dẫn đến C2H2Br4 nằm trong loại phản xạ nằm trong đã và đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích tập dượt với tương quan về C2H2 với điều giải, chào chúng ta đón xem:

C2H2 + 2Br2 (dư) → C2H2Br4

Quảng cáo

Bạn đang xem: c2h2 + br2 hiện tượng

1. Phương trình phản xạ axetilen tính năng với Br2

HC ≡ CH + 2Br2 → Br2HC – CHBr2

Hay viết lách gọn: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen tính năng với Br2

- Phản ứng ra mắt ở ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen tính năng với Br2

- Axetilen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen tính năng với Br2

- Dẫn khí axetilen vô ống thử chứa chấp hỗn hợp brom.

5. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của ankin

5.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi với niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở nên anken, tiếp sau đó tạo nên trở nên ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, toCH2 = CH2

Quảng cáo

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo hợp ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha chế anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng tính năng với ankin theo đòi nhì quy trình thường xuyên.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin tính năng với HX theo đòi nhì quy trình thường xuyên.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi với xúc tác phù hợp, ankin tính năng với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đòi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

Quảng cáo

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đòi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

5.2. Phản ứng thế vì chưng ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy với kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vì chưng ion bạc

a) Trước Lúc sục khí C2H2.

b) Sau Lúc sục khí C2H2.

Quảng cáo

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon links tía đầu mạch với tính vui nhộn cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế vì chưng ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

5.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

Axetilen + Br2 dư | C2H2 + Br2 → C2H2Br4 | C2H2 đi ra C2H2Br4

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Cho 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon mạch hở A tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56%Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nA=0,1 mol;nBr2=0,2 mol

Xét tỉ lệ: T=nBr2nA=0,20,1=2

→ A với công thức phân tử là CnH2n-2

Theo phương trình hóa học:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Theo đề bài: %mBr=80.414n2+80.4.100%=85,56%

→ n = 4

Vậy công thức phân tử của A là C4H6

Câu 2: Cho 4,48 lít láo hợp ý khí bao gồm CH4 và C2H2 qua quýt hỗn hợp Br2 dư thấy hỗn hợp nhạt nhẽo màu sắc và với 2,24 lít khí bay đi ra (đktc). Thành phần tỷ lệ theo đòi thể tích của C2H2 vô láo hợp ý là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nhh = 0,2 mol

Nhận thấy: chỉ mất C2H2 phản xạ với Br2, khí bay đi ra là CH4

nCH4=0,1 mol

Ta có: nC2H2=0,20,2=0,1 mol

%VC2H2=0,10,2.100%=50%

Câu 3:Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol ankin được 3,6 gam H2O. Nếu hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol ankin cơ rồi châm cháy thì lượng nước nhận được là

A. 4,2 gam

B. 5,2 gam

C. 6,2 gam

D. 7,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nH2O bd=0,2 mol

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCO2=0,1+0,2=0,3 mol

Lại có: n=nCO2nCnH2n2=0,30,1=3

→ Công thức phân tử của ankin là C3H4

Phương trình hóa học:

C3H4+2H2Ni,t0C3H8 0,1 0,1

Xem thêm: thân nhiệt cao

Khi châm cháy 0,1 mol C3H8: nH = 0,8 mol

Bảo toàn nhân tố H: nH2O=12nH=0,4 mol

nH2O=0,4.18=7,2 gam

Câu 4: Cho 10,8 gam ankin X tính năng với 6,72 lít H2 (đktc) với xúc tác phù hợp, nhận được láo hợp ý Y (không chứa chấp H2). lõi Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B.C3H4

C. C4H6

D. C5H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n2(n2)

Bảo toàn links π:nπ(X)=nH2+nBr2=0,4 mol

Lại có: nX=12nπ(X)=0,2 molMX=10,80,2=54 X là C4H6

Câu 5:Hỗn hợp ý X bao gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy trọn vẹn nhận được CO2 và H2O theo đòi tỉ lệ thành phần mol 1:1. Dẫn X trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư thấy lượng bình gia tăng 0,82 gam, khí bay thoát khỏi bình rước châm cháy trọn vẹn thu được một,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Phần trăm thể tích của A vô láo hợp ý X là (biết những khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng, áp suất)

A. 25,00%

B. 66,66%

C. 33,33%

D. 75,00%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đốt X nhận được CO2 và H2O tỉ lệ thành phần 1:1

→ A là ankan và nC2H2=nA

Khí bay thoát khỏi brom là khí A

Đốt A có: nCO2=0,03 mol;nH2O=0,04 mol

Ta có: nA=nH2OnCO2=0,01 molnC2H2=0,01 mol

Lại có: nC2H2+nC2H4=0,82 gamnC2H4=0,02 mol

%VA=0,010,01+0,01+0,02.100%=25%

Câu 6:4,48 lít (đktc) một hidrocacbon A tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 400 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56% Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H6

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Theo fake thiết tao có:

nA=2mol;nBr2=0,4molnBr2nA=2

→ A với công thức phân tử là CnH2n-2

Phương trình phản ứng:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Từ fake thiết suy ra: 80.414n2=85,5610085,56n=4X là C4H6

Câu 7:Một hidrocacbon A phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom tạo nên dẫn xuất B chứa chấp 92,48% brom về lượng. Công thức cấu trúc của B là

A. CH3CHBr2

B. CHBr2-CHBr2

C. CH2Br-CH2Br

D. CH3CHBr-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Gọi số nguyên vẹn tử brom vô B là n, theo đòi fake thiết tao có:

MB=80n.10092,48=86,5n

Nếu n = 2 thì M = 173 (loại, vì như thế lượng mol của CxHyBr2 nên là số chẵn)

Nếu n = 4 thì M = 346 → MA = MB – 80.4 = 346 – 320 = 26

Vậy A là C2H2 và B là C2H2Br4

Câu 8: Cho 4,48 lít láo hợp ý X (ở đktc) bao gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội kể từ từ qua quýt bình chứa chấp 1,4 lít hỗn hợp Br2 0,5M. Sau Lúc phản xạ trọn vẹn, số mol Br2 giảm sút 1/2 và lượng bình tăng 6,7 gam. Công thức phân tử của nhì hidrocacbon là
A. C2H2 và C4H6

B. C2H2 và C4H8

C. C3H4 và C4H8

D. C2H2 và C3H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nếu có duy nhất một hidrocacbon phản xạ với hỗn hợp brom thì tao có:

nC2H2=12nBr2=0,175 molnC3H8=0,20,175 mol

mhon hop=0,175.26+0,025.44=5,65(loại)

Vậy cả nhì hidrocacbon nằm trong phản xạ với hỗn hợp nước brom

nX=0,2 mol;nBr2(ban dau)=0,7 molnBr2(phan ung)=0,72=0,35 mol

Khối lượng bình Br2 tăng 6,7 gam là số gam của láo hợp ý X. Đặt công thức tầm của nhì hidrocacbon mạch hở là Cn¯H2n¯+22a¯

Phương trình hóa học:

Cn¯H2n¯+22a¯+a¯Br2Cn¯H2n¯+22a¯Br2a¯ 0,2 0,2a¯=0,35

a¯=1,75Trong láo hợp ý với cùng 1 hóa học chứa chấp 2 links π hóa học sót lại chứa chấp 1 links π

14n¯+22a¯=6,70,2n¯=2,5 vô láo hợp ý nên với cùng 1 hóa học là C2H2 (có nhì links π) hóa học sót lại nên với cùng 1 links π và với số C kể từ 3 bên trên lên này là C4H8

Câu 9: Hỗn hợp ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét 14,56 lít láo hợp ý X (đktc), với Ni xúc tác cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn nhận được láo hợp ý Y với lượng 10,8 gam. lõi tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y với tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo hợp ý Y với tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô láo hợp ý X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 10: Cho 2,24 lít (đktc) láo hợp ý X bao gồm C2H4 và C2H2 lội chậm chạp qua quýt bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần tỷ lệ thể tích của C2H2 với vô láo hợp ý X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 thứu tự là x và nó mol

x + nó = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta với lượng bình tăng vì chưng lượng láo hợp ý khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = nó = 0,05

Phần trăm thể tích vì chưng tỷ lệ số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm: chụp x quang bao lâu thì được chụp lại

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp