biên độ dao động tổng hợpBài ghi chép Công thức, cơ hội giải bài xích tập dượt Tổng phù hợp xấp xỉ điều tiết với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Công thức, cơ hội giải bài xích tập dượt Tổng phù hợp xấp xỉ điều tiết.

Công thức, cơ hội giải bài xích tập dượt Tổng phù hợp xấp xỉ điều tiết (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang xem: biên độ dao động tổng hợp

1. Biểu diễn dao động điều hòa bằng véc-tơ quay

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Xét một véc tơ cù ngược chiều kim đồng hồ xung quanh gốc O, có đặc điểm:

• Độ dài vec tơ bằng A.

• Tốc độ cù ω.

• Ban đầu hợp với trục Ox góc φ.

Khi đó, hình chiếu P.. của ngọn véc tơ xuống trục Ox biểu diễn một dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ).

2. Tổng phù hợp 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số

Khi vật nhập cuộc đôi khi nhiều xấp xỉ nằm trong tần số thì xấp xỉ của vật là xấp xỉ tổng phù hợp. Giả sử một vật nhập cuộc đồng thời nhì dao động :

x1 = A1cos(ωt + φ1)

x2 = A2cos(ωt + φ2)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Khi đó dao động tổng hợp có dạng x = Acos(ωt + φ). Hai cách tính :

• Nếu nằm trong biên phỏng thì nằm trong lượng giác x = x1 + x2 (ít gặp).

• Nếu biên phỏng không giống nhau thì nên dùng trình diễn véc tơ cù nhằm tổ hợp những dao động điều hòa nằm trong phương nằm trong tần số:

Phương pháp véc tơ quay:

A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(φ2 – φ1)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Nếu véc tơ :

• Cùng trộn ⇒Amax = A1 + A2, φ = φ1 = φ2.

• Ngược trộn ⇒Amin = |A1 – A2|. Nếu A1 > A2 ⇒φ = φ1; nếu như A1 < A2 ⇒ φ = φ2.

• Vuông trộn ⇒ A2 = A12 + A22.

• Khi A1 và A2 xác định, φ1 và φ2 ko biết, tao luôn luôn có |A1 – A2| ≤ A ≤ |A1 + A2|

3. Sử dụng PC giải vấn đề tổ hợp phương trình dao động

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Quảng cáo

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Một vật triển khai đôi khi 2 xấp xỉ điều tiết x1 = 3cos(4πt + π/6) centimet và x2 = 3cos(4πt + π/2) centimet. Hãy xác lập xấp xỉ tổ hợp của nhì xấp xỉ trên?

A. x = 3√3cos(4πt + π/6) centimet          B. x = 3√3cos(4πt + π/3) cm

C. x = 3√3cos(4πt + π/3) centimet          D. x = 3cos(4πt + π/3) cm

Lời giải:

Ta có: xấp xỉ tổ hợp sở hữu dạng: x = Acos(ωt + φ) cm

Trong đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Phương trình xấp xỉ cần thiết lần là x = 3√3cos(4πt + π/3) cm

Ví dụ 2: Một vật triển khai đôi khi 2 xấp xỉ điều tiết với biên phỏng thứu tự là 3 centimet và 5 centimet. Trong những độ quý hiếm sau độ quý hiếm nào là ko thể là biên phỏng của xấp xỉ tổ hợp.

A. 4 centimet          B. 5 centimet         C. 3cm          D. 10 cm

Lời giải:

Ta có: |A1 - A2 | ≤ A ≤ A1 + A2

⇒ 2 centimet ≤ A ≤ 8 cm

Ví dụ 3: Một vật triển khai nhì xấp xỉ điều tiết với phương trình thứu tự là x1 = 4cos(6πt + π/3); x2 = cos(6πt + π) centimet. Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời cực to tuy nhiên xấp xỉ hoàn toàn có thể đạt được.

A. 54π cm/s          B. 6π cm/s          C. 45cm/s          D. 9π cm/s

Lời giải:

Ta có: Vmax = A.ω ⇒ Vmax Lúc Amax Với Amax = 9 centimet Lúc nhì xấp xỉ nằm trong pha

⇒ Vmax = 9.6π = 54π cm/s.

Ví dụ 4: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà sở hữu phương trình xấp xỉ tổ hợp x = 5√2 cos(πt + 5π/12) với những xấp xỉ bộ phận nằm trong phương, nằm trong tần số là x1 = A1 cos(πt + π1) và x2 = 5cos(πt + π/6 ), trộn ban sơ của xấp xỉ 1 là:

A. φ1 = 2π/3          B. φ1= π/2          C.φ1 = π/4          D. φ1= π/3

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Quảng cáo

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Cho nhì xấp xỉ điều hoà nằm trong phương sở hữu phương trình xấp xỉ thứu tự là x1 = 3√3sin(5πt + π/2)(cm) và x2 = 3√3sin(5πt - π/2)(cm). Biên phỏng xấp xỉ tổ hợp của nhì xấp xỉ bên trên vị

A. 0 cm     B. 3 cm     C. 63 cm     D. 33 cm

Lời giải:

Hai xấp xỉ bên trên ngược trộn nhau vì như thế Δφ = φ21 = -π nên biên độ dao động tổng hợp tiếp tục là: A = |A2 - A1| = 0.

Câu 2. Chuyển động của một vật là tổ hợp của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương. Hai xấp xỉ này còn có phương trình thứu tự là x1 = 3cos10t (cm) và x2 = 4sin(10t + π/2)(cm). Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực to bằng

A. 7 m/s2     B. 3 m/s2     C. 6 m/s2     D. 13 m/s2

Lời giải:

Đưa phương trình li phỏng của xấp xỉ thứ hai về dạng chuẩn chỉnh theo đuổi cos: x2 = 4sin(10t + π/2) = 4cos(10t)

Từ trên đây tao thấy rằng: nhì xấp xỉ bên trên nằm trong trộn vì vậy biên độ dao động tổng hợp: A = A1 + A2 = 3 + 4 = 7 (cm)

Gia tốc có tính rộng lớn cực kỳ đại: amax = ω2A = 100.7 = 700 cm/s2 = 7 m/s2

Câu 3. Dao động của một hóa học điểm sở hữu lượng 100 g là tổ hợp của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, sở hữu phương trình li phỏng thứu tự là x1 = 5cos(10t) và x2 = 10cos(10t) (x1 và x2 tính vị centimet, t tính vị s). Mốc thế năng ở địa điểm thăng bằng. Cơ năng của hóa học điểm bằng

A. 0,1125 J     B. 225 J     C. 112,5 J     D. 0,225 J

Lời giải:

Hai xấp xỉ bên trên nằm trong trộn vì vậy biên độ dao động tổng hợp: A = A1 + A2 = 5 + 10 = 15 centimet

Cơ năng của hóa học điểm: E = (1/2).m.ω2A2 = (1/2). 0,1. 102.0,152 = 0,1125 J

Câu 4. Chuyển động của một vật là tổ hợp của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương. Hai xấp xỉ này còn có phương trình thứu tự là x1 = 4cos(10t + π/4)(cm) và x2 = 3cos(10t - 3π/4)(cm). Độ rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời của vật ở địa điểm thăng bằng là

A. 100 cm/s     B. 50 cm/s

C. 80 cm/s     D. 10 cm/s

Lời giải:

Ta có: Δφ = φ21 = (-3π/4)-π/4 = -π ⇒ nhì xấp xỉ bên trên ngược pha

Biên phỏng xấp xỉ tổng hợp: A = |A1 - A2| = 1 cm

Vận tốc của ở VTCB là: vVTCB = vmax = ωA = 10.1 = 10 cm/s . Chọn D

Quảng cáo

Câu 5. Dao động của một vật là tổ hợp của nhì xấp xỉ nằm trong phương sở hữu phương trình thứu tự là x1 = Acosωt và x2 = Asinωt. Biên phỏng xấp xỉ của vật là

A. √3A     B. A     C. √2A     D. 2A

Lời giải:

Chuyển phương trình của bộ phận thứ hai về dạng chuẩn chỉnh theo đuổi cos: x2 = Asinωt = Acos(ωt - π/2)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 6. Một vật nhập cuộc đôi khi nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số sở hữu biên phỏng cân nhau và vị A tuy nhiên trộn ban sơ chéo nhau π/3 rad. Dao động tổ hợp sở hữu biên phỏng là

A. 1 A     B. √2A     C. 2A     D. √3A

Lời giải:

Xem thêm: công thức lewis h2so4

Biên phỏng xấp xỉ tổng hợp:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Theo bài xích đi ra thì nhì xấp xỉ lệch sóng nhau π/3 nên cos(φ1 - φ2) = cos(π/3) = 1/2

Vì thế biên phỏng xấp xỉ tiếp tục là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 7. Một vật triển khai đôi khi 2 xấp xỉ điều hoà nằm trong phương, nằm trong tần số sở hữu phương trình: x1 = √3cos(ωt - π/2) centimet, x2 = cos(ωt) centimet. Phương trình xấp xỉ tổng hợp:

A. x = 2√2cos(4πt - π/4) cm

B. x = 2√2cos(4πt + 3π/4) centimet

C. x = 2cos(4πt - π/3) centimet

D. x = 2cos(4πt + π/3) cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 8. Một vật nhập cuộc đôi khi tía xấp xỉ điều tiết nằm trong phương với những phương trình: x1 = 5cos5πt (cm); x2 = 3cos(5πt + π/2) (cm) và x3 = 8cos(5πt - π/2) (cm). Xác quyết định phương trình xấp xỉ tổ hợp của vật.

A. x = 5√2cos(5πt - π/4) centimet

B. x = 5√2cos(5πt + 3π/4) centimet

C. x = 5cos(5πt - π/3) centimet

D. x = 5cos(5πt + 2π/3) cm

Lời giải:

Cách 1: Ta có: x1 = 3sin(5πt + π/2) (cm) = 3cos5πt (cm)

x2 và x3 ngược trộn nên: A23 = 8 - 3 = 5 ⇒ x23 = 5cos(5πt - π/2) (cm)

x1 và x23 vuông trộn. Vậy: x = x1 + x2 + x3 = 5√2cos(5πt - π/4) (cm)

Cách 2: Với máy FX570ES:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 9. Dao động tổ hợp của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương sở hữu biểu thức x = 5√3cos(6πt + π/2) (cm). Dao động loại nhất sở hữu biểu thức là x1 = 5cos(6πt + π/3)(cm). Tìm biểu thức của xấp xỉ loại nhì.

A. x2 = 5√2cos(6πt - π/4) centimet

B. x2 = 5√2cos(6πt + 3π/4) centimet

C. x2 = 5cos(6πt - π/3) centimet

D. x2 = 5cos(6πt + 2π/3) cm

Lời giải:

Cách 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Cách 2: Với máy FX570ES :

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 10. Một hóa học điểm nhập cuộc đôi khi 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong phương bên trên trục Ox sở hữu phương trình x1 = 2√3sinωt (cm) và x2 = A2cos(ωt + φ2) (cm). Phương trình xấp xỉ tổ hợp x = 2cos(ωt + φ)(cm), với φ2 - φ = π/3. Biên phỏng và trộn ban sơ của xấp xỉ bộ phận 2 là:

A. A2 = 4 cm; φ2 = π/6

B. A2 = 4 cm; φ2 = π/3

C. A2 = 2√3 cm; φ2 = π/4

D. A2 = 4√3 cm; φ2 = π/3

Lời giải:

Viết lại phương trình xấp xỉ của bộ phận 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 11. Cho nhì xấp xỉ điều hoà nằm trong phương: x1 = 2cos(4t + φ1)cm và x2 = 2cos(4t + φ2)cm. Với 0 ≤ φ2 - φ1 ≤ π. sành phương trình xấp xỉ tổ hợp x = 2 cos (4t + π/6) centimet. Pha ban sơ φ1 là:

A. π/2      B. -π/3     C. π/6       D. -π/6

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 12. Dao động tổ hợp của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số sở hữu phương trình li phỏng x = 3cos(πt – 5π/6) (cm). sành xấp xỉ loại nhất sở hữu phương trình li phỏng x1 = 5cos(πt + π/6) (cm). Dao động loại nhì sở hữu phương trình li phỏng là

A. x2 = 8cos(πt + π/6) cm

B. x2 = 2cos(πt + π/6) cm

C. x2 = 2cos(πt – 5π/6) cm

D. x2 = 8cos(πt – 5π/6) cm

Lời giải:

Nhận xét: tao thấy biên phỏng và trộn lẫn đều cho tới rõ rệt nên cơ hội giải sớm nhất là người sử dụng PC.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 13. Một hóa học điểm nhập cuộc đôi khi nhì xấp xỉ sở hữu những phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) (cm); x2 = 5 cos(ωt + φ)(cm). Phương trình xấp xỉ tổ hợp là x = 5√3cos(ωt + π/3). Giá trị của A1 bằng

A. 5,0 centimet hoặc 2,5 centimet.

B. 2,5√3 centimet hoặc 2,5 cm

C. 5,0 centimet hoặc 10 cm

D. 2,5√3 centimet hoặc 10 cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Áp dụng quyết định lý hàm số cosin cho tới tam giác OA1A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 14. Một hóa học điểm nhập cuộc đôi khi nhì xấp xỉ sở hữu những phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) (cm); x2 = 5 cos(ωt + φ)(cm). Phương trình xấp xỉ tổ hợp là x = 5√3cos(ωt + π/3). Giá trị của A1 bằng

A. 5,0 centimet hoặc 2,5 centimet.

B. 2,5√3 centimet hoặc 2,5 cm

C. 5,0 centimet hoặc 10 cm

D. 2,5√3 centimet hoặc 10 cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Câu 15. Cho nhì xấp xỉ điều hoà nằm trong phương: x1 = 2cos(4t + φ1)cm và x2 = 2cos(4t + φ2)cm. Với 0 ≤ φ2 - φ1 ≤ π. sành phương trình xấp xỉ tổ hợp x = 2cos(4t + π/6) centimet. Pha ban sơ φ1 là:

A. π/2     B. -π/3     C. π/6     D. -π/6

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 sở hữu đáp án

Chọn D

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Vật Lí lớp 12 sở hữu nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tổng phù hợp xấp xỉ điều hòa

  • Dạng 2: Tìm ĐK nhằm biên phỏng A, A1, A2 đạt cực to, cực kỳ tiểu

  • Bài tập dượt tổ hợp xấp xỉ điều tiết (có đáp án)

  • Bài tập dượt tổ hợp xấp xỉ điều tiết (phần 2 - sở hữu đáp án)

    Xem thêm: soạn văn 7 bạch tuộc

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonanhviet.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


chuyen-de-tong-hop-dao-dong-dieu-hoa.jsp